Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Новини /

Материали по публична защита на дисертационен труд на ас. инж. Теодор Тодоров

28.04.2023

На 01 юни 2023 (четвъртък) от 14.15 часа в зала Б-067 на УАСГ (УАСГ/НЦСИ - Научноизследователски и образователен  център) ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Трептения на тяло с една неподвижна точка – аналитично, числено и
експериментално изследване“, с автор инж. Теодор Тодоров, за присъждане на ОНС „доктор“
по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна
специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика
(Теоретична механика)“.Източник: кат. "Техническа механика"