Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Новини /

Публична защита на инж. Матей Илиев

19.05.2023

 

Уважаеми колеги,

На 20.06.2023 г. oт 15:00 часа в зала 301А (заседателна зала на ФТС, УАСГ) ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Изследване на динамичните параметри на движението на железопътни возила при преминаване през стрелки и коловозни съединения", с автор инж. Матей Илиев, за присъждане на ОНС Доктор към професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения" към кат. "Железници".