Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Полина Кьосева

19.09.2023

 

ПОКАНА

На 11 октомври 2023 г. (сряда) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Ролята на мисловния образ във възприятието за архитектура” с автор арх. Полина Кьосева.  

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 02.17.02. по докторска програма „Теория и история на архитектурата” към катедра „История и теория на архитектурата” при АФ на УАСГ е назначено със Заповед № 459 /23.06.2023 г. на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за
насрочване за защитата, автобиография на арх. Полина Кьосева, автореферат на дисертационния труд на арх. Полина Кьосева, рецензии и становища на научното жури.Автореферат на дисертационен труд
„Ролята на мисловния образ във възприятието за архитектура”, арх. Полина Кьосева