Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Научен семинар

22.11.2023

Катедра Автоматизация на инженерния труд (АИТ) организира научен семинар

На 24.11.2023 год. от 15:30 часа в MS TEAMS ще се проведе научен семинар. Ще участват:
1. инж. Мария Тодорова – "Цифрова паспортизация на застроената среда – необходимост и ползи"
2. гл. ас. д-р инж. Михаил Матеев – "Приложение на Generative AI в съвременната строителна индустрия".

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5eae75af76cb4e4aaf3196b672b65d39%40thread.tacv2/1700655459613?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%2253b43399-dddb-4670-834e-ba3ace2246d2%22%7