Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини /

Изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на АФ при УАСГ за мандат 2024-2028 г.

05.02.2024, ас. д-р арх. Игнат Тодоров - председател на комисията по избора


Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния факултет при УАСГ 

 

Съгласно изискванията на ЗВО и на Правилника за дейността (ПД) на УАСГ на заседание на катедрения съвет на катедра „Обществени сгради“ с Протокол № 2/29.01.2024 г. се откри процедура за избор на ръководител на катедрата за мандат 2024-2028 г., като се определи следният състав на тричленната изборна комисия за провеждането на процедурата:

 • ас. д-р арх. Игнат Тодоров
 • гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
 • ас. арх. Росица Браткова

На своето първо заседание от 01.02.2024 г. изборната комисия избра за свой председател ас. д-р арх. Игнат Тодоров. На заседанието комисията прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие с изискванията на ЗВО и ПД на УАСГ, съгласно които комисията обявява следните решения и указания:

 1. Между 09:00 ч и 12:00 ч на 09.02.2024 г. (петък) кандидатите за ръководител на катедрата следва да представят в канцеларията на катедрата – кабинет 1021 от корпус А на УАСГ, запечатани пликове с всяка от кандидатурите си. Всеки плик на кандидат следва да съдържа изискуемите документи на хартиен носител в два подписани екземпляра и като сканирани копия (PDF файлове) на електронен носител. Изискуемите документи за всеки от кандидатите са:
  • изборна платформа;
  • творческа автобиография;
  • декларация за (не)свързаност с органите на ДС и разузнавателните служби на БА – по приложен образец съгласно решение на ОС на УАСГ.
 2. Кандидатурите следва да бъдат обявени публично на сайта на УАСГ и на информационното табло към канцеларията на катедрата в срок до 13.02.2024 г.;
 3. Изборът за ръководител на катедрата да се проведе на 19.02.2024 г. от 16:00 ч в кабинет 1021 от корпус А на УАСГ.

 

Допълнение от 13.02.2024 г:

На 09.02.2024 г. изборната комисия в състав ас. д-р арх. Игнат Тодоров (председател), гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов, ас. арх. Росица Браткова прие документи по избора на следния кандидат за заемане на административната длъжност „ръководител на катедра“ на катедра „Обществени сгради“ за мандат 2024-2028 г.

 • доц. д-р арх. Панайот Савов

Комисията констатира, че подадените от страна на кандидата документи съответстват на изискванията на Закона за висшето образование на РБ и на Правилника за дейността на УАСГ.
Комисията допуска кандидата за участие в изборната процедура и публикува предоставените от кандидата документи:

 • изборна платформа;
 • декларация за несвързаност със структурите на ДС и с разузнавателните служби на БНА/БА;
 • творческа автобиография.

 

Допълнение от 19.02.2024 г:

На 19.02.2024 г. изборната комисия в състав ас. д-р арх. Игнат Тодоров (председател), гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов, ас. арх. Росица Браткова проведе чрез тайно гласуване избор за ръковосител на катедра "Обществени сгради" при единствен кандидат доц. д-р арх. Панайот Савов. Резултатът от гласуването е: 8 гласа ЗА кандидата; 0 глава ПРОТИВ. Катедреният съвет на катедра „Обществени сгради“ избра за ръководител на катедрата за мандат 2024-2028 г. кандидата доц. д-р арх. Панайот Савов.Източник: катедра "Обществени сгради"