Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Новини /

ПОКАНА за защита на докторска дисертация

22.02.2024, кат. Фотограметрия и картография

 На 29.03.2024 г от 13:00 часа в зала 318 Ректорат на УАСГ, ще се проведе защита на дисертационния труд на  Йоана Светославова Църовска-Динчева на тема Фотограметрични и дистанционни методи за мониторинг на земеделски и урбанизирани територии, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ Докторска програма: „Фотограметрия и Дистанционни методи“ .Източник: кат. Фотограметрия и картография