Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Новини /

Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)

26.02.2024

В първи етап на Национална програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ в модул “Постдокторанти“, участие взе гл.ас.д-р инж. Наталия Бобева Иванова, преподавател в катедра „Физика“, Хидротехнически факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия.
В рамките на Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ постдокторантът гл.ас.д-р инж. Наталия Иванова разработи изследване на тема „Изследване на нормативната постановка и практически опит на западноевропейските страни за акустична обработка на учебни помещения с приложение у нас“ , представени на конференция в Барселона (1. International Conference on Building Acoustics and Vibration ICBAV on December 16-17, 2023 in Barcelona, Spain) , беше изнесена презентация на тема „Звукоизолация и архитектурна акустика“ пред 23та архитектурна строителна седмица 29.03.-01.04.2023, Интер Експо Център в София и на семинар, организиран от ЦНИП към УАСГ на 26.02.2024 г в зала 301А.

Изследванията бяха публикувани в ICBAV 2023: XVII International Conference on Building Acoustics and Vibration, Proceedings: 2023, online issn: 1307-6892; в Годишник на УАСГ, 2023, 56(4). Акустичната обработка на учебните помещения е от съществена важност както за възприемането, така и за здравето на учащите се и преподавателите. В разработката се изследва европейският опит и практическите насоки, залегнали от многогодишните стремежи за постигане на максимално добри акустични условия. Този анализ може да помогне при създаването на нови национални изисквания. Освен това за онагледяване на съществуващото състояние бяха измерени няколко учебни зали и стаи, някои от които показаха незадоволителни резултати по отношение на времето на реверберация. Затова се предложи вариант на акустична обработка за постигане на изискванията на националната наредба и съществуващите наложени предписания. Подготви се и материал за учебно помагало в тази област.

Резюме на постигнатите резултати:

За акустичната обработка на учебните зали бяха предложени панели от рециклиран филц. Акустичните свойства на рециклираните филцови панели бяха изследвани с различни методи. Звукоизолацията на панелите е оценена експериментално за честоти в диапазона от 600 Hz до 4000 Hz, като се използва умалена акустична камера. Освен това, коефициентът на звукопоглъщане за честотния диапазон от 63 Hz до 4000 Hz беше измерен съгласно стандарта EN ISO 354 в лабораторно реверберационно помещение. Това изследване се наложи като необходимо след провеждане на измервания на времето на реверберация на университетска учебна зала, следвайки стандарта EN ISO 3382-2. Измерванията показаха стойности от 2,86 s при 500 Hz, 3,23 s при 1000 Hz и 2,53 s при 2000 Hz, което значително надвишава изискванията на националната нормативна уредба (0,6 s) за такива помещения. Поради тази причина в лабораторията бяха изследвани рециклирани филцови панели, които показват много добри акустични свойства при високи честоти. Освен това е изследвана звукоизолацията на панелите, за да се разширят възможностите за тяхното приложение, както за акустична обработка на учебни и многофункционални зали, така и за целите на звукоизолация (напр. окачен таван с въздушна междина, преминаваща от стая в стая). Като заключение е извършен теоретично акустично проектиране на класната стая с предложения за подобрения за постигане на необходимите акустични и естетически параметри за такива помещения.Източник: кат. Физика