Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Цветан Цинзев

30.11.2023

 

ПОКАНА

 

На 28 декември 2023 г. (четвъртък) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Абстрактност и реалистичност на изображенията в българското архитектурно образование” с автор арх. Цветан Цинзев.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 02.17.02. по докторска програма „Теория и история на архитектурата” към катедра „История и теория на архитектурата” при АФ на УАСГ е назначено със Заповед № 795 /20.10.2023 г. на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за насрочване за защитата, автобиография на арх. Цветан Цинзев, автореферат на дисертационния труд на арх. Цветан Цинзев, рецензии и становища на научното жури.