Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Мария Кирякова Петкова

02.05.2018

На 11.05.2018 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Мария Кирякова Петкова на тема "Организационни, технологични и конструктивни решения за възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми конструкции" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 05.02.21. “Организация и управление на производството /строителство/”
Научни ръководители: проф. д-р инж. Фантина Рангелова, доц. д-р инж. Петър ХристовSource: Катедра "Организация и икономика на строителството"