Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Покана за защита на дисертационен труд на ас. инж. Веселина Денева Желязкова

04.07.2018

На 12.07.2018 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на ас. инж. Веселина Денева Желязкова на тема "Планиране на организацията на строителната площадка в урбанизираните територии в условията на устойчиво строителство" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 05.02.21. “Организация и управление на производството /строителство/”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Диньо ДиневSource: Катедра "Организация и икономика на строителството"