Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Покана за семинар на катедра "Строителна механика

23.10.2018

На 29.10.2018 (понеделник) от 15:00 часа в заседателната зала на Строителния факултет, зала 311/Б, ще се състои доклад на ас. инж. Константин Друмев за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра “Строителна механика” .

Темата на дисертационния труд е:
„Динамична идентификация на повреди в сгради”

 

Научни ръководители:

Чл.-кор. дтн инж. Ангел Балтов
проф. дтн инж. Евгени Милчев