Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Марика Петрова Георгиева

27.11.2018
На 6.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Марика Петрова Георгиева на тема "Управление на стойността като съвременен метод за инвеститорски контрол при опазване на културно-историческото наследство в условията на устойчиво развитие" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 05.02.21. “Организация и управление на производството /строителство/” Научни ръководители: проф. д-р инж. Фантина Рангелова, проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски


Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"