Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Адриана Колева Спасова

14.11.2019
На 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Адриана Колева Спасова на тема „Управление на строителни инвестиционни проекти в съответствие с международни договори и стандарти“, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Организация и управление на производството /строителство/” Научни ръководители: проф. д-р инж. Жулиета Манчева, доц. д-р инж. Росица Петрова


Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"