Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

На вниманието на студентите от 1-ви и 2-ри курс за спец. Архитектура

24.03.2020

Във връзка със Закона за извънредното положение, министерско постановление и в изпълнение на заповедите на Ректора на УАСГ, се извършва дистанционно обучение по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ – лекции и упражнения, в първи и втори курс. Представители на всички административни групи са уведомени за начина на провеждането им и следва да разпространят информацията между останалите си колеги. Контролно сондиране в групи от първи и втори курс показа, че всички студенти разполагат с e-mail адреси и лесно установяват контакти помежду си.

Определени са общи правила за провеждането на дистанционно обучение по дисциплината, които отделните преподаватели конкретизират със съответните подгрупи. В началото на третата седмица от този процес, в него са се включили всички редовни, хонорувани преподаватели и докторанти, и повечето от студентите в двата курса на обучение. Въпреки това, броят на все още не включилите се студенти е твърде голям, за да може да отчетем в последствие относително изпълнение - по време на карантинния период, на включените в учебните планове задачи. Обратното би довело до преосмисляне на пълноценното приключване на настоящия семестър, с непредвидими последици от това – когато има възможност за продължаване на работата в реална обстановка.

Поради което трябва:

  • Всички студенти да се свържат с колегите си от съответните административни групи и вече определените подгрупи за обучение по дисциплината;
  • Да се информират от тях за начина на on-line провеждане на лекции/упражнения и за контактите с преподавателите по дисциплината (за които още не са го направили);
  • Да компенсират максимално бързо пропуските си от предходните две седмици, респ. – от началото на семестъра, за някои;
  • Да са „на линия“ в цялото оставащо време до отмяна на извънредното положение в страната, да участват в дистанционните форми на обучение и да са в готовност за продължаване и приключване на семестъра в реална обстановка (и кратки срокове), когато това се окаже възможно.


Source: кат. ИТА