Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд

01.06.2020, кат. "Геодезия и геоинформатика"

 Публичната защита на дисертационния труд на инж. Десислава Митева, редовен докторант към катедра "Геодезия и геоинформатика" ще се състои на открито заседание на научното жури, назначено от Ректора на УАСГ на 11.06.202 0г. от 1515 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ.