Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Материали свързани с процедурата за избор на ръководител катедра на катедра "Геотехника"

18.06.2020, Н.Керенчев

 Относно: Процедура по избор на ръководител катедра „Геотехника“ открита на 26.05.2020 с протокол на катедрен съвет на катедра "Геотехника".

 Днес, 18.06 комисията по избор на Ръководител катедра проведе заседание и установи :

1. В указания в обявлението срок 16.06 е постъпила само една кандидатура на доц. д-р инж. Андрей Тоцев.
2. Представени са следните документи:
• Изборна платформа
• Творческа автобиография
• Декларация за съгласие изборната платформа и творческата автобиография да се обявят на публично място.
3. Представените документи отговарят на изискванията.

Изборна платформа и творческа автобиография на доц. д-р инж. Андрей Тоцев, както и доклад от заседанието на комисията са представени в приложениеSource: катедра "Геотехника"