Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Избор на ръководител катедра "Геотехника"

24.06.2020, Н.Керенчев

 Днес, 24.06.2020г. се проведе избор за ръководител катедра „Геотехника“.

 

Доц. д-р инж. Андрей Тоцев, е избран за ръководител на катедра „Геотехника“. 

Съгласно чл. 24 ал. 17 от „Правилник за устройство и дейност на УАСГ“ избраният кандидат следва да бъде утвърден от ФС на ФТС.Source: катедра "Геотехника"