Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд

04.01.2021

 Публичната защита на дисертационния труд на инж. Виктор Григоров, редовен докторант към катедра "Геодезия и геоинформатика" ще се състои на открито заседание на научното жури, назначено от Ректора на УАСГ на 19.01.2021 г. от ...... ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ.Source: кат."Геодезия и геоинформатика"