Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на параметричната архитектура в областта на жилищните сгради” с автор арх. Дамян Николаев Дамов – докторант към катедра „Жилищни сгради”.

01.06.2021

 На 15.06.2021 година от 16.00 часа в зала 316, Архитектурен факултет на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на параметричната архитектура в областта на жилищните сгради” с автор арх. Дамян Николаев Дамов – докторант към катедра „Жилищни сгради”.Source: КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"