Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Ирина Атанасова

15.06.2021

 

ПОКАНА

На 30 юни 2021 г. (сряда) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Опазване на архитектурното наследство на железопътния транспорт в България” с автор арх. Ирина Атанасова. 

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 02.17.02. по докторска програма „Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата” към катедра „История и теория на архитектурата” при АФ на УАСГ е назначено със Заповед № 291 /31.03.2021 г. на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за
насрочване за защитата, автобиография на арх. Ирина Атанасова, автореферат на дисертационния труд на арх. Ирина Атаносова, рецензии и становища на научното жури.

 Source: КИТА


Автореферат на дисертационен труд
„Опазване на архитектурното наследство на железопътния транспорт в България”, арх. Ирина Атанасова