Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Илиян Стайков

06.12.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми, колеги !

На 17.12.2021 г. от 14:00 часа онлайн, чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на докторанта инж. Илиян Стайков на тема "Излседване на методите за оразмеряване на асфалтобетонни настилки" за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.

 

Линк за събитието в Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1cmjPqHZ3i8U_Ykb7tSZslJ8eKIdi4msClhxPcDMSOA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc106805-b448-447b-ab41-fa02a5474c9d&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"