Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на урб. Васил Маджирски

05.01.2022

 Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на урб. Васил Маджирски

 На 24.01.2022 г. (понеделник) от 16.00 ч. ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ВЪЗЛИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ГРАДСКОТО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО “ с автор урб. Васил Маджирски