Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
05.03.2024, Милена Ташева - Петрова
 на урб. Мила Йолова Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Мила Йолова ...
Кандидатури за ръководство на катедра Градоустройство
12.02.2024
 Във връзка с провеждане на избор за ръководител катедра "Градоустройство" при АФ в обявения срок е подадена една кандидатура ...
СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра "Градоустройство' към Архитектурния факултет на УАСГ
01.02.2024
 Във връзка със ЗВО на РБ и Правилник за дейността на УАСГ – на заседание на катедрения съвет на катедра „Градоустройство“, ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
26.01.2024
 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Владимир Петров
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
19.09.2023
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. арх. Димитър Ников
Конкурс за изработване на плакат/постер
19.10.2022, л. арх. Димитър Димитров
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ/ПОСТЕР във връзка с честването на 80-та годишнина от създаването на УАСГ и 5-та годишнина от ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор" на арх. Симона Гергова
25.09.2022
 Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на арх. Симона Гергова
Go to page 1 | 2