Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Иван Табаков

01.07.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми колеги !

На 13.07.2022 г. от 14:00 часа в зала 220 ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта инж. Иван Табаков на тема "Дилема зони при кръстовища с регулиране на движението със светлинни сигнали. Дилема зони при наличие на мигащ зелен сигнал или устройства за обратно отчитане на времетраенето на светлинния сигнал" за присъждане на образовтелна и научна степен "доктор" по Професионално направление 5.7 Аритектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения".

 Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"