Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

07.09.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"

Конкурсът е обявен в ДВ бр.25/29.03.2022. Членовете на научното жури са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 270/24.06.2022 г.Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"