Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Борис Йоцов

01.09.2022, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми колеги !

 

На 12.09.2022 г. от 16:00 часа в зала 222 ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта инж. Борис Йоцов на тема "Оптимизиране на методиката за оразмеряване на асфалтови настилки" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения".Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"