Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Пътища и транспортни съоръжения" при ФТС

19.10.2022

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 41 от 03.06.2022г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 315/19.07.2022 г.

В приложените материали са представени документите на единственият кандидат – гл. ас. д-р инж. Димитър Мартинов.Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"