Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет

09.01.2023

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 61 / 02.08.2022 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 484 / 21.10.2022 г. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат – гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев.Source: КИТА