Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на УАСГ чрез договор за медицинска застраховка

06.02.2023

 Уважаеми колеги,

с настоящото бих искала да ви информирам, че по поръчка с предмет "Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на УАСГ чрез договор за медицинска застраховка“, вписана в ЦАИС-ЕОП с рег. № 00859-2022-0013 имаме сключен договор със ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД с номер № 9 от 31.01.2023 г.
Застрахователната полица влиза в сила от 01.02.2023 г.

Всички колеги, които имат активно приложение B-assist могат да използват приложението без да е необходимо да предприемат, каквито и да било действия, тъй като системата автоматично активира новата полица и карта.

Колегите, които не се използвали приложението, а искат да го направят, могат да се запознаят с него на:

https://www.bulstradlife.bg/storage_files/Instruction_B-Assist_users-1306.pdf

Последните трябва да направят регистрацията си за ползване на приложението B-assist, след като си получат картата.
Старите карти вече не са активни и не подлежат на връщане.

Здравните карти ще бъдат раздавани от Застрахователния брокер на УАСГ.

За раздаването на картите се създава следната организация:
По един представител на Структурно звено / Катедра / Сектор/ Отдел / Център получава картите на колегите си с подписване на приемо-предавателен протокол. Картите ще се раздават в периода от 07.02.2023 г. до 28.02.2023 г. вкл. в часовия диапазон от 11.00 до 13.00 ч. в офиса на ЗБ "Еклектус" ЕООД /бул. Драган Цанков 2 –в двора на УАСГ/. Лице за контакт: Татяна Петрова –Управител -0885 88 78 54 , Е-mail: t.petrova@zbeklektus.com


По отношение на застраховката на ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА:
Условията на застрахователния договор дават възможност за сключване на индивидуални застрахователни полици на членове на семейства на служители на УАСГ при същите покрити рискове и лимити до 2 /два/ месеца след началото на застраховката. Документи за издаване на полици на членове на семейства се изпращат до 30.03.2023 г. на е-mail: t.petrova@zbeklektus.com

Необходимите документи, които трябва да се попълнят и изпратят на имейл t.petrova@zbeklektus.com са:

1. Заявление за застраховане (в приложен файл);
2. Здравна декларация и уведомление за поверителност (в приложен файл);
3. Платена застрахователна премия (копие от платежно нареждане) - плащане следва да бъде извършено само след одобрение от Застрахователя, като стойността на дължимата премия може да намерите в приложен файл. Застрахователят си запазва правото да предложи индивидуално повишение на дължимата застрахователна премия или да откаже включването на лица с висок застрахователен риск.

Банкова сметка, по която да се преведе премия за всеки член на семейство:
IBAN: BG52BPBI79421071090901 | BIC: BPBIBGSF при Юробанк България АД
ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

Новопостъпилите служители могат да застраховат член на семейство до един месец след тяхното назначаване. При застраховане на членове на семейство застрахователната премия е за сметка на застрахованите лица. Премията се заплаща еднократно и се определя на база на застрахователните пакети, които се покриват, и в срока на покритието.