Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра "Градоустройство' към Архитектурния факултет на УАСГ

01.02.2024

 Във връзка със ЗВО на РБ и Правилник за дейността на УАСГ – на заседание на катедрения съвет на катедра „Градоустройство“, проведено на 01. 02. 2024 г., се откри изборна процедура за ръководител на катедрата с мандат 2024 – 2028 г. и се определи комисия по провеждането на процедурата в състав:

1. гл. ас. д-р арх. Владимир Чангулев
2. гл. ас. д-р ландш. Арх. Деничка Манолова
3. ас. арх. Атанас Василев
На своето първо заседание от 01 .02. 2024 г. изборната комисия прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие със ЗВО на РБ и Правилника за дейността на УАСГ, който са поставени на видно място в канцеларията на катедрата, и обявява следните решения и указания:

1. В срок до 12 ч. на 09. 02. 2024 г., кандидатите за ръководител на катедрата да представят в канцеларията на катедрата - кабинет 1016, корпус А на УАСГ, запечатан плик с кандидатурите си, съгласно указанията видни в приложеното съобщение;
2. Кандидатурите ще бъдат обявени на видно място в канцеларията на катедрата след 12 часа на 09. 02. 2024 г.;
3. Изборът за ръководител на катедрата да се проведе на 19. 02. 2024 г. от 13.00 ч. в канцеларията на катедрата, каб. 1016, корпус А на УАСГ.

Подробна информация за условията по провеждането на процедурата е поставена на видно място в канцеларията на катедрата.

Председател на комисията: гл. ас. д-р арх. Владимир Чангулев