Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на АФ при УАСГ за мандат 2024-2028 г.

05.02.2024, ас. д-р арх. Игнат Тодоров


Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния факултет при УАСГ 

 

Съгласно изискванията на ЗВО и на Правилника за дейността (ПД) на УАСГ на заседание на катедрения съвет на катедра „Обществени сгради“ с Протокол № 2/29.01.2024 г. се откри процедура за избор на ръководител на катедрата за мандат 2024-2028 г., като се определи следният състав на тричленната изборна комисия за провеждането на процедурата:

ас. д-р арх. Игнат Тодоров

гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов

ас. арх. Росица Браткова

На своето първо заседание от 01.02.2024 г. изборната комисия избра за свой председател ас. д-р арх. Игнат Тодоров. На заседанието комисията прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие с изискванията на ЗВО и ПД на УАСГ и, въз основа на които комисията обявява следните решения и указания:

  1. Между 09:00 ч и 12:00 ч на 09.02.2024 г. (петък) кандидатите за ръководител на катедрата следва да представят в канцеларията на катедрата – кабинет 1021 от корпус А на УАСГ, запечатани пликове с всяка от кандидатурите си. Всеки плик на кандидат следва да съдържа изискуемите документи на хартиен носител в два подписани екземпляра и като сканирани копия (PDF файлове) на електронен носител. Изискуемите документи за всеки от кандидатите са:
    • изборна платформа;
    • професионална автобиография;
    • декларация за (не)свързаност с органите на ДС и разузнавателните служби на БА – по приложен образец съгласно решение на ОС на УАСГ.
  2. Кандидатурите следва да бъдат обявени публично на сайта на УАСГ и на информационното табло към канцеларията на катедрата в срок до 13.02.2024 г.;
  3. Изборът за ръководител на катедрата да се проведе на 19.02.2024 г. от 16:00 ч в кабинет 1021 от корпус А на УАСГ.

ас. д-р арх. Игнат Тодоров – председател на комисията по избораSource: катедра "Обществени сгради"