Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" към катедра "Геотехника"

15.04.2024, катедра "Геотехника"

 Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра "Геотехника" към ФТС, УАСГ, обявен в ДВ бр.102 от 08.12.2023 г.Source: катедра "Геотехника"