Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

д-р инж. Александър Николов

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Хоноруван преподавател

д-р инж. Александър Николов
Телефон +359 886004531
E-mail y8sashko@yahoo.com
Семейно положение Неженен

Лекционни курсове

Задание за курсова задача 1 - http://uacg.bg/filebank/att_14814.pdf

Образование

Образование:

Национална Природо-математическа Гимназия, гр. София 2006г. ,

УАСГ 2011,магистър ССС

УАСГ, 2016 доктор, катедра "Строителни материали и изолации"

 

Езици

Aнглийски език

Научни интереси

Геополимери,  Естествени материали

Научна дейност

 Технолог към БАН, институт по Минералогия и Кристалография

Членство

 БГД, БКД

Научни и академични длъжности

гост учен в Техническия университет в гр. Делфт, Холандия

Други длъжности и дейности

Публикации

Николов А., Ростовски И., Найденов В., Геополимери - концепция, получаване, свойства, XIII международна научна конференция, ВСУЛюбен Каравелов, 2013 Николов А., Ростовски И., Найденов В.,

Геополимерни материали на основа естествен зеолит, XIII международна научна конференция, ВСУЛюбен Каравелов, 2013

Николов А., Ростовски И - Влияние на характеристиките на алкалния активатор при геополимери на база естествен зеолит, XIV международна научна конференция, ВСУЛюбен Каравелов, 2014

Николов А., Ростовски И., Найденов В, Геополимери на основа естествен зеолит модифицирани с полимери, XIV международна научна конференция, ВСУЛюбен Каравелов, 2014

Nikolov A.N., Rostovsky I.A., Geopolymeric Materials Based on Natural Zeolites, The 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Belgrade, Serbia, 2014

Ростовски И., Найденов В., Назърски Д., Николов А. – Геополимерни материали на основа фаялит – отпадък от производството на мед, Конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2014.

Николов А. , Пашов Д., Мицелни композити като нов екологичен строителен материал, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“, УАСГ 2014

Друга информация

Курсови задачи и задания


Хоби

Хавайски сърф