Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
Кабинет 409
Приемно време

Приемно време в седмица 17 - 21.06.2024г.

Вторник от 9:00 до 11:00 часа

Четвъртък от 13:30 до 15:30 часа

Изпит по ОХВиК за студенти ССС - задочно на 26.06.2024г. от 9ч в ел. платформа на УАСГ с предварително записване на e-mail и индивидуален протокол. 

E-mail angelova_fhe@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

 Основи на хидравликата, Водоснабдяване и Канализация за ССС

Експлоатация на ВиК пречистветални станции 

Образование

1998 - 2003г. Национална Финансово - Стопанска Гимназия, София

1998 - 2003г. Първа Частна Английска Гимназия "Уилям Шекспир"

2003 - 2008г. УАСГ, ХТФ, ВиК, Пречистване

Езици

Английски, немски

Научни интереси

Пречистване на природни и отпадъчни води

Научна дейност

Редовен докторант към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” при УАСГ зачислен на 01.03.2009г. със заповед № 144/ 27. 02. 2009 год. Темата на дисертационната работа е “Отстраняване на шествалентен хром от подземни води, предназначени за питейно - битови нужди“, утвърдена от Факултетния съвет на заседание от 24. 03. 2009 год., с протокол № 3/ 24. 03. 2009 год., ръководител – проф. д-р инж. П. Калинков.

Членство

КИИП, БАВ

Участие в научно-изследователски проекти

"Анализ състоянието на ПСПВ в България"

"Пречистване на шествалентен хром от природни води в ниски концентрации"

„Изследване на параметрите на технологичните отпадъчни води от регенерацията на анионообменна смола, използвана за пречистване на шествалентен хром от природни води. Обработка и оползотворяване на ТОВ.”

Участие в проектиране и строителство

Идеен проект за изграждане на ПСОВ с. Николово, Община Русе

Идеен проект за изграждане на канализационна мрежа с. Николово, община Русе

Идеен проект за изграждане на ПСОВ гр. Петрич

Идеен проект за изграждане на ПСОВ гр. Съединение

Идеен и работен проект за реконструкция на ПСОВ гр. Дупница

Предпроектни проучвания и Идеен проект за изграждане на канализационна мрежа гр. Своге

Идеен проект за изграждане на ПСОВ гр. Силистра

Идеен и Работен проект за изграждане на ПСПВ Пловдивци

Идеен проект за инсталация за компостиране на битови и зелени отпадъци гр. Плевен

Идеен проект за инсталация за компостиране на битови и зелени отпадъци гр. Силистра
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

пречистване на природни води, хром, йонообмен

Публикации

1. П. Калинков, Ангелова И.; Анализ и оценка на състоянието на пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ) в България / Analysis and assessment of drinking water treatment plants in Bulgaria; сп. БУЛАКВА BULAQUA ISSN 1312-3912, брой 01/2013г. стр. 60-64, 2013г.
2. Ангелова И., Изследвания за отстраняване на шествалентен хром от води, предназначени за питейно – битови нужди. Сп. „Булаква” BULAQUA ISSN 1312-3912бр.01, 2014, стр. 74-83 / Evaluation of hexavalent chromium removal from drinking water
3. Калинков П., Ангелова И., Третиране на технологичните отпадъчни води от регенерацията на анионообменна смола, използвана за пречистване на шествалентен хром от природни води. Годишник на УАСГ, 2013-2014, том XLVI, св. IX-B, ISSN 1310-814X. / Treatment of waste brine from the regeneration of anion exchange resin used for hexavalent chromium removal from natural waters
4. Ангелова И., Регенерация на йонообменна колона, използвана за за отстраняване на шествалентен хром от води, предназначени за питейно – битови нужди; сп. „Булаква” BULAQUA ISSN 1312-3912 бр.03, стр. 59-66, 2014. / Regeneration of fixed bed ion exchange column used for hexavalent chromium removal from drinking water

5. Ангелова И., Закономерности в процеса на йонообмен при отстраняване на шествалентен хром от подземни води, предназначени за питейни нужди / Aspects of hexavalent chromium removal from drinking water by fixed bed ion exchange column. Годишник на УАСГ, Юбилейна приложна научно – техническа конференция „65 години Хидротехнически факултет и 15 години немскоезиково обучение” 6-7 ноември 2014, том XLVIІ, св. I-А, ISSN 1310-814X.

6. Ангелова И., Калинков П., Стефанов Л., Подход за прогнозиране на качествата на водата в новопроектирания язовир „Нейковци” и избор на технологична схема за пречистването им / An approach to raw water quality prediction in the newly designed Neykovtsi dam and technological processes used for the potable water treatment; сп. БУЛАКВА BULAQUA ISSN 1312-3912, брой 01/2016г. стр. 91-96, 2016г.

7. Ангелова И., Калинков П., Решаване на проблема с наличието на шествалентен хром в подземните води, използвани за питейно-битови нужди в редица населени места в България / Solution of the Hexavalent Chromium contamination Issue of drinking water in Bulgaria; сп. БУЛАКВА/BULAQUA ISSN 1312-3912, брой 03/2016г. стр. 75-79, 2016г.

8. Assoc. prof. Ivaylo Ivanov PhD, Irina Angelova PhD, Combined approach for identification of chemical pollutants in groundwater, 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, Conference proceedings Volume 17, Issue 52, ISBN 978-619-7408-09-6, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/52, p.181-188, 2017

9. Assist. prof. Irina Angelova PhD, Assoc. prof. Ivaylo Ivanov PhD, Assoc. prof. Tony Venelinov PhD, Study of hexavalent chromium origin in the groundwater of northern Bulgaria, 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018, Conference proceedings Volume 18, Issue 5.1, ISBN 978-619-7408-46-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2018/5.1, p.853-860, 2018

10. „Отстраняване на нитрати от природни води чрез бавна филтрация и денитрификация” Г. Димова, С. Димитрова, Р. Тонев, С. Лазарова, И. Ангелова, Годишник на УАСГ, Том 51, Брой 11, стр. 77-91;София, 2018г.;

11.  „Комбиниран подход при определяне на произхода на шествалентен хром в подземните води”; И. Ангелова, И. Иванов, С. Лазарова, Т. Венелинов;Годишник на УАСГ, Том 51, Брой 6, стр. 45-60; София, 2018г.;

12. Occurrence of Aluminium in urban water supply and sewerage systems, Angelova, I., Ivanov, I., Venelinov, T.,19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2019, Conference proceedings Volume 19, Issue 5.1, ISBN 978-619-7408-46-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2019/5.1, p.501-508, 2019

13. "Origin of Aluminium in the raw water of Sofia city, Bulgaria", I. Angelova, I. Ivanov, T. Venelinov, Water, Air and Soil Pollution, 2020, vol. 231 No. 9, ISSN 1573-2932, article number 455, https://doi.org/10.1007/s11270-020-04819-3

14.  Aluminium content in parts of the municipal water supply network of the city of Sofia ,Angelova I. (2021), Annual of the UACEG, 54(1): 169-180

15. "Distribution of Aluminium in the water supply system of Sofia city", I. Angelova, G. Yotova, V. Mihaylova, T. Venelinov, Int. J. BIOautomation, 2022, 26 (3): 241-254.

16. Възможности за интегрирано използване на водите в селските райони на Р. България /Possibilities for Integrated Water Management in Rural Areas in the Republic of Bulgaria/, Ангелова Ир., В. Радованов, Д. Аличков, Кр. Кузманова, сп. БУЛАКВА/BULAQUA ISSN 1312-3912, брой 3-4/2022г. стр. 62-71, 2022г.

Учебни материали

Информация