Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Силвия  Кацарска-Филипова
Кабинет 228 Р
Приемно време
     

летен семестър 2023/2024 

 до 21.06.24 - в отпуск

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДМ специалност ГЕОДЕЗИЯ“– редовна  форма на обучение 2023/2024 учебна година 24.06.2024г. до 06.07.2024г.

Откриване и инструктаж за всички групи на 24.06.2024г. в

зала 318Р - 9 часа

 

 

 

           
 

 

E-mail filipova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

БЕЗПИЛОТНА ВЪЗДУШНА ФОТОГРАМЕТРИЯ

IX семестър специалност Геодезия,  специализация "Фотограметрия и дистанционни методи"

Анотация

Разглеждат се въпроси от въздушната фотограметрия, използваща летателни средства, изпълняващи полет на заснемане, c облекчен разрешителен режим. Основно внимание се обръща на използването на безпилотни летателни системи.

Студентите придобиват умения за прилагане на неконвенционални технически средства при решаване на различни фотограметрични задачи.

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОСМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

VIII семестър специалност Геодезия

Анотация

Дисциплината „Трансформация и интерпретация на космически изображения” запознава студентите с особеностите при прилагане на методите за обработка, интерпретация и използване на изображенията, получавани при дистанционните изследвания. Посочени са възможности и изисквания към информацията, получавана при дистанционните изследвания: георефериране и трансформиране на цифрови многоканални изображения, методи за анализ и интерпретация на космически и въздушни изображения и областите на тяхното приложение. Посочена е спецификата при извличане на тематична информация от многоканални изображения, филтрация на индексни растерни изображения, методи за оценка и подобряване на качеството и достоверността на получаваните класифицирани изображения. Получават се знания за методите на автоматичната класификация и интерпретацията на изображения, основана на методите за анализ

 

Упражнения по:

Цифрова фотограметрия

Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране

Безпилотна въздушна фотограметрия

Основи на картографирането 

 

 

Образование

Доктор по научна специалност ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ  - 2014г.

Магистър инженер геодезист, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ  - 09/1995г. -06/2000г.

 

Езици

Английски, 

Руски

Научни интереси

Цифрова фотограметрия; Обработка на изображения; Създаване на тримерни модели на повърхнини и обемни тела; Методи за получване и анализ на гео пространстена информация;  Безпилотни летателни системи - методи за заснемане и обработка на цифрови изображения от тях; Приложения на дистанционните изследвания; ГИС.

Членство

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

 

Участие в научно-изследователски проекти

2018-2019 г. "Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда". Научноизследователски проект, ръководител доц. д-р инж. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП

Проект  № BG05SFOP001-2.006-0004-CO1  от 09.07.2018 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд -„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър“ 

2021-2022 г., Използване на мултиспектрални и термални изображения при анализ и оценка на енергийна ефективност на сгради и съоръжения”, ръководител: проф. д-р инж. Пламен Малджански, УАСГ- ЦНИП

2022-2023 г., „Създаване на 3D модели на архитектурни обекти въз основа на хибридна технология за лазерно сканиране“, ръководител: гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова, УАСГ- ЦНИП

2023-2024 г. "Дигитални геодезически двойници в УАСГ" No БН 270/2023, ръководител: проф. д-р Теменужка Бандрова; по Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2023 г.,
обявен със заповед на Ректора на УАСГ No 575/01.12.2022г.

Други длъжности и дейности

2017-2020 Катедрен отговорник по качеството  (Протокол 4/28.11.2017г. от Катедрен съвет)

2020-2024 Катедрен отговорник по качеството  (Протокол 1/17.09.2020г. от Катедрен съвет)

Академичен наставник

Ръководител на защитили Дипломанти за периода от 2015/2016 учебна година до 2022/2023 учебна година:

 ФN 4312 - тема: ”Фотограметрични технологии за заснемане и изследване на кариери“, зимен семестър на учебна 2015/2016 година

 ФN 4430 - тема: „Използване на безпилотни летателни системи за мониторинг на газопроводи“, летен семестър на учебна 2016/2017 година

 ФN 4336 - тема: „Фотореалистично моделиране на базата на въздушни и земни изображения“, летен семестър на учебна 2017/2018 година

 ФN 4409 - тема: „Близкообхватна фотограметрия за документиране на архитектурното наследство“, летен семестър на учебна 2018/2019 година

 ФN 1395 - тема: „Създаване на цифров модел на теренa, на базата на изображения от безпилотна летателна система“, летен семестър на учебна 2018/2019 година

 ФN 4769 - тема:  "Генериране на фотореалистични 3D модели за документиране на архитектурни обекти, базирани на фотограметрични технологии", летен семестър на учебна 2020/2021 година

 ФN 4807 - тема: „Използване на термографски изображения за мониторинг на соларни модули“, летен семестър на учебна 2021/2022 година

 ФN 4820 - тема: "Фотограметрични технологии за документиране на архитектурни обекти", зимен семестър на учебна 2022/2023 година

 ФN 4713 - тема: "Фотореалистично моделиране на археологически обекти, базирано на фотограметрични технологии", зимен семестър на учебна 2022/2023 година

 ФN 4786 - тема: „Приложение на близкообхватната фотограметрия за документиране на архитектурни обекти“, летен семестър на учебна 2022/2023 година

 ФN 4935  - тема: „Анализ на опожарени територии на базата на сателитни изображения“, летен семестър на учебна 2022/2023 година

 

Публикации

1.Филипова С., Филипов Д. Използване на системата Photo Modeler при изграждане на тримерни (3D) модели. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "SPACE INFORMATION - TEHNOLOGIES, ACQUISITION, PROCESSING AND EFFECTIVE APPLICATION'',Sofia, 07 - 08 November, 2002, стр.338-344

 2.Филипова С., Проблеми, свързани с изработване на цифрови ортофотопланове. Трета  национална младежка научно-практическа сесия 4-5 май 2005г. София, Национален Дом на Науката и Техниката, ул."Раковски" №108, 

3. Филипова С., Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация), сп. Геомедия 6/2014, ISSN 1313-3365

4. Филипова С., Филипов, Д., Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии,  Геомедия, 6/2015, ISSN 1313-3365

5. Filipova S., Filipov D., Raeva P., Creating 3D model of an open pit quarry by UAV imaging and analysis in GIS, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria

6. Филипова С., Филипов, Д., Раева Използване на цифрови изображения от безпилотни летателни апарати и системи за изчисляване на обеми зeмна маса Геомедия, 2/2016, ISSN 1313-3365

7. Raeva P., Filipova S., Filipov D., Volume computation of a stockpile – a study case comparing gps and uav measurements in an open pit quarry, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic;  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B1, 2016,doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016, pages 999–1004

8. Радулов  В., Филипова С., Реконструкция на липсващи елементи от фасада – аналитичен алгоритъм, XXVI International symposium on “modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields” Sofia, 03 - 04 november 2016, ISSN:2367-6051

9. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П., Заснемане и оценка на растителността на базата на сателитни  изображения при изработване на ПУП , International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG”, 1 - 3 November 2017, UACEG. Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 51, бр. 9, 2018г., ISSN 2534-9759

10. Филипов  Д., Филипова С., Използване на безпилотните летателни системи за мониторинг на почвената ерозия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 28.06.2018г. , УАСГ

11. Филипова С., Филипов, Д., Приложение на близкообхватната фотограметрия за заснемане и опазване на архитектурното наследство,VI-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 11-13 октомври 2018г., том VI Съвременни технологии в културно историческото наследство, ТУ-София  ISSN: 2367-6523, стр. 31-36

12. Филипов  Д., Филипова С., Анализ на резултатите, получени чрез аерофотограметрично заснемане с БЛС и геодезическо заснемане с ГНСС на тестови обект извън урбанизирана територия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 01.07.2019г. , Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

13. Филипова С., Филипов, Д., Документиране на архитектурното наследство с безпилотни летателни системи, VII-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 10-11 октомври 2019г., TУ-София  ISSN: 2367-6523, стр. 27-32

14. Filipova S., Filipov D., Raeva P., SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER BODIES BASED ON MULTITEMPORAL SATELLITE IMAGES, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 693-701 https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings-vol-1/

15. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П.,  Генериране на сферични панорами от множество изображения за документиране на архитектурно наследство, VIII-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 29-30 октомври 2020г., TУ-София, ISSN: 2367-6523, стр. 20-25

16. Василева В., Хаджийски К., Филипова С.,Филипов  Д., Фотограметрично моделиране и 3D принтиране на архитектурни обекти, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 08.07.2021г., София, СГЗБ 

17. Филипова С.,Филипов Д., Приложение на методите на близкообхватната фотограметрия за създаване и 3D отпечатване на модели на обекти на културното наследство, IX-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 28-30 октомври 2021г., TУ-София, ISSN: 2367-6523, стр. 112-116

18. Милушева П., Хаджийски К., Филипова С., Близкообхватната фотограметрия, като метод за реконструкция на скулптури в паркови пространства, XXXI Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“, 03-05.11.2021г., София, ISSN:2367-6051

19. Малджански П., Чобанов П., Филипова С., Филипов Д., Изготвяне на технологична схема за използване на термографски изображения при анализ на общата енергийна ефективност на селскостопанска сграда, // Годишник на УАСГ, 2022, 55(3): стр. 529-538.

20. Стоянова Е., Филипова С., Мониторинг на горски пожари на базата на изображения от Sentinel 2, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката”, 30.06.2022г., София, СГЗБ

21. Марински И., Филипова С., Филипов Д., Анализ и оценка на фотограметрично заснети термографски изображения, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката”, 30.06.2022г., София, СГЗБ

22. Филипов Д., Филипова С., Комбиниран подход за документиране на интериорни пространства, съчетаващ предимства на две технологии – близкообхватна фотограметрия и наземно лазерно сканиране, X-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 10 -11 ноември 2022г., TУ-София, КИН‘2022 (ISSN: 2367-6523), стр. 72-78

23. Филипова С., Стоянова Е., Приложение на Дистанционни методи за изследване състоянието на горски екосистеми след пожар на базата на сателитни изображения, International Jubilee Scientific Conference “80th Anniversary of UACEG” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, 9-11 ноември 2022г., // Годишник на УАСГ, 2023, 56(2): стр. 1003-1010

24. Делев Д., Стоянова Е., Филипова С., Интегриране на дигитални двойници в практическото обучение чрез преживяване, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката”, 29.06.2023г., София, СГЗБ

25. Atanasova-Evdenova T., Katsarska-Filipova S., Filipov D., Comparison Of 3D Models of Objects Based on Handheld Scanner and Close-Range Photogrammetry, 13th International Symposium on Digital Earth - Earth intelligence to understand and protect our Living Planet 11-14 July 2023
Athens Greece Harokopio University

26. Bandrova, T., Marinova, S., Filipova, S., Filipov, D., Evdenova, T., Lipijska, Y., Vasilev, S., and Pashova, L. (2023): Digital technologies as a basis for building a museum of geodesy, photogrammetry and cartography, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 15, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-15-2023, 2023.

27. Yordanov, A. S., Filipov, D. G., Katsarska-Filipova, S. L., and Atanasova, T. P.: COMBINED CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING FOR PHOTOVOLTAIC PARKS EFFICIENCY ANALYSIS, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVIII-1/W2-2023, 1957–1963, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-W2-2023-1957-2023, 2023.

28. Stoyanova, E. and Katsarska-Filipova, S.: MASK IMPORTANCE IN BURNED AREA MAPPING BASED ON REMOTE SENSING, GIS AND OPEN-SOURCE PRODUCTS, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVIII-1/W2-2023, 1013–1020, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-W2-2023-1013-2023, 2023.

29. Филипова С., Филипов Д., Ефективен фотограметричен подход за документиране на архитектурни детайли, XI-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 15 декември 2023г., София, КИН‘2023 (ISSN: 2367-6523), стр.70-75

Цитирания:

2017

Филипова С., Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация), сп. Геомедия 6/2014

в

Милев Г., Милев И.  Основи, системи и технологии в инженерната геодезия,  Книга 1 СГЗБ, 2017.

Кацарска-Филипова С., Методика за използване на съвременни фотограметрични технологии за целите на устройственото планиране, Автореферат на дисертация, УАСГ 2014.

в

Милев Г., Милев И.  Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове, Книга 2 СГЗБ, 2017.

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

Rhodes R., UAS as an Inventory Tool: A Photogrammetric Approach to Volume Estimation, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Geography, University of Arkansas, Fayetteville, 8-2017

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

Krishna M., Ratnam N., Utility of Large Scale Photogrammetric Techniques for 3-D Mapping and Precision Iron Ore Mining in Open Pit Areas, J Geol Geophys 2017, 6:1 DOI: 10.4172/2381-8719.1000270

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

Rauhala A.,Tuomela A., Davids C., Rossi P., UAV Remote Sensing Surveillance of a Mine Tailings Impoundment in Sub-Arctic Conditions, Remote Sens., 2017,9, 1318; doi:10.3390/rs9121318 www.mdpi.com/journal/remotesensing

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

Abbaszadeh A., Rastiveis H., A COMPARISON OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY USING A NONPROFESSIONAL CAMERA WITH FIELD SURVEYING FOR VPLUME ESTIMATION, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-4/W4, 2017 Tehran's Joint ISPRS Conferences of GI Research, SMPR and EOEC 2017, 7–10 October 2017, Tehran, Iran

2018

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

Casagrande,G., Small Flying Drones-Applications for Geographic Observation, © 2018, pp. 47-89

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

MITKA B., P. KLAPA, I. PIECH, Comparative analysis of geospatial data received by TLS and UAV technologies for the quarry, 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2018, Albena, Bulgaria, June 2018

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

JULGE K., ELLMANN A., KÖÖK R., UNMANNED AERIAL VEHICLE SURVEYING FOR MONITORING ROAD CONSTRUCTION EARTHWORKS, THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 2019/14(1), ISSN 1822-427X/eISSN 1822-4288 2019 Volume 14 Issue 1: 1–17 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.430

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in

 Argese F., Erriquez G., Galeandro A., Giraldo M. S., Imperiale M. G., Scarano M., Specchiarello A. R., Tarantino E., Turso A., A Procedure for Automating Earthwork Computations Using UAV Photogrammetry and Open-Source Software, Conference: ICNAAM 2018 - 16th International Conference of Numerical Analysis And Applied Mathematics At: Rhodes, Greece, DOI: 10.1063/1.5114291

 2019

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Wierzbicki D., Nienaltowski M., Accuracy Analysis of a 3D Model of Excavation, Created from Images Acquired with an Action Camera from Low Altitudes, International Journal of Geo-Information, Published: 13 February 2019, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8, 83; doi:10.3390/ijgi8020083

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Tucci G., Gebbia A., Conti A., Fiorini L., Lubello C., Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV Photogrammetric Surveying, Published: 21 June 2019 Remote Sensing, 11, 1471; doi:10.3390/rs11121471

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Haiqing He, Ting Chen, Huaien Zeng, Shengxiang Huang, Ground Control Point-Free Unmanned Aerial Vehicle-Based Photogrammetry for Volume Estimation of Stockpiles Carried on Barges, August 2019, Sensors 19(16):3534, DOI: 10.3390/s19163534

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Forsmoo J., Anderson K., Macleod Ch., Brazier R., Structure from motion photogrammetry in ecology: Does the choice of software matter?, September 2019,  Ecology and Evolution DOI: 10.1002/ece3.5443

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Tucci G., Gebbia A., Conti A., Fiorini L., Lubello C., Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV Photogrammetric Surveying, Remote Sens. 2019, 11, 1471; doi:10.3390/rs11121471 www.mdpi.com/journal/remotesensing

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Wójcik A., Klapa P., Mitka B., Piech I., The use of TLS and UAV methods for measurement of the repose angle of granular materials in terrain conditions, November 2019 Measurement 146:780-791, DOI: 10.1016/j.measurement.2019.07.015

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Tamin M., Darwin N., Majid Z., Ariff M., Idris K., Samad A., Volume Estimation of Stockpile Using Unmanned Aerial Vehicle, DOI: 10.1109/ICCSCE47578.2019.9068543 Conference: 2019 9th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE)

 2020

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Alok Ranjan A., Sahu H., Misra P., Panigrahi B., Leveraging Unmanned Aerial Vehicles in Mining Industry: Research Opportunities and Challenges, In book: Unmanned Aerial Vehicles in Smart Cities, Apr 2020, DOI: 

10.1007/978-3-030-38712-9_7

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Seung Woo Son, Dong Woo Kim, Woong Gi Sung and Jae Jin Yu, Integrating UAV and TLS Approaches for Environmental Management: A Case Study of a Waste Stockpile Area, Remote Sens. 2020, 12, 1615; doi:10.3390/rs12101615,  www.mdpi.com/journal/remotesensing

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Stalin L., Gnanaprakasam R.,  Application of Unmanned Aerial Vehicle for Mapping and Modeling of Indian Mines, June 2020, Journal of the Indian Society of Remote Sensing https://rdcu.be/b4T7Z(3) DOI: 10.1007/s12524-020-01118-3

 Filipova S., Filipov D., Raeva P. (2016). Creating 3D model of an open pit quarry by UAV imaging and analysis in GIS. International Conference on Cartography and GIS 6, 652.

in

Stalin L., Gnanaprakasam R.,  Application of Unmanned Aerial Vehicle for Mapping and Modeling of Indian Mines, June 2020, Journal of the Indian Society of Remote Sensing https://rdcu.be/b4T7Z(3) DOI: 10.1007/s12524-020-01118-3

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Vĩ Trần Thế Võ, Tran Anh Tu, Non Nguyen at all, Research managing exploit activity using unmanned aerial vehicle at Ta Zon mine, September 2020 Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 2(SI2): First DOI: 10.32508/stdjet.v2iSI2.484, LicenseCC BY 4.0

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Stalin L., Application of UAV Remote Sensing Technology for Sand Quarry Volumetric Audit and Environmental Impact Assessment: A Case Study Done in Neyvasal Sand Quarry, Cuddalore District, Tamil Nadu—India, Journal of the Indian Society of Remote Sensing · October 2020

DOI: 10.1007/s12524-020-01160-1

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Putra C., Syaifullah JS., Adila M., Approximate Volume of Sand Materials Stockpile Based on Structure From Motion (SFM), October 2020, Conference: 2020 6th Information Technology International Seminar (IT IS), DOI: 10.1109/ITIS50118.2020.9321065

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

H. He, X. Xu, T. Chen, P. Lu, VOLUME MEASUREMENT OF SAND CARRIER USING UAV-BASED MAPPING, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-3-2020, 2020 XXIV ISPRS Congress (2020 edition)

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Marie d’Autume, Alexandra Perry, Jean-Michel Morel, Enric Meinhardt-Llopis, Gabriele Facciolo, STOCKPILE MONITORING USING LINEAR SHAPE-FROM-SHADING ON PLANETSCOPE IMAGERY, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-2-2020, 2020 XXIV ISPRS Congress (2020 edition)

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Luiza Marina Esteves de Carvalho, Eric Bastos Gorgens - (Orientador) Estimativa do volume de pilhas de carvão utilizando uma aeronave remotamente pilotada (RPA), Dissertação (Mestrado – Pós-Graduação em Ciência Florestal - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2020.

DOI: 10.13140/RG.2.2.26126.59203

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Sharan Kumar Nagendran, Mohd Ashraf Mohamad Ismail, Application of UAV photogrammetry for quarry monitoring, Warta Geologi, Vol. 46, No. 2, August 2020, pp. 76–81, e-ISSN 2682-7549, DOI: https://doi.org/10.7186/wg462202006

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Bayar G., Increasing measurement accuracy of a chickpea pile weight estimation tool using Moore-neighbor tracing algorithm in sphericity calculation, Published: 09 September 2020, Journal of Food Measurement and Characterization, DOI: 10.1007/s11694-020-00637-4

 

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Ashtiania М., Muenchb S., Sheanc D., Remote Sensing Application in Surveying Statewide Asphalt Pavement Aggregate Stockpile Inventory, Preprint December 2020  DOI: 10.13140/RG.2.2.33480.96003, https://www.preprints.org/manuscript/202012.0330/v1

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Yang X., Huang Y., Zhang Q., Automatic Stockpile Extraction and Measurement Using 3D Point Cloud and Multi-Scale Directional Curvature, Remote Sens. 2020, 12, 960; doi:10.3390/rs12060960,  https://www.mdpi.com/journal/remotesensing

Katsarska-Filipova, S., D. Filipov, P. Raeva. (2020). Sustainable Management of Water Bodies Based on

Multitemporal Satellite Images, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS,

2020, Nessebar, Bulgaria, pp 693-701, ISSN: 1314-0604.

в

Желев Г., ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО НА ЯЗОВИР „КАМЧИЯ“, XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS Sofia, 04 – 06 November 2020

Katsarska-Filipova, S., D. Filipov, P. Raeva. (2020). Sustainable Management of Water Bodies Based on

Multitemporal Satellite Images, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS,

2020, Nessebar, Bulgaria, pp 693-701, ISSN: 1314-0604.

в

Желев Г., Борисова Д., Приложение на геоинформационните системи при дистанционни изследвания на площта на водното огледало на водни обекти, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО, бр.5-6, 2020 год. LIX, ISSN 0324-1610

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Ajayi O., Oyeboade T., Samaila-Ija H., Adewale T., Development of a UAV-based system for the semi-automatic estimation of the volume of earthworks, Reports on Geodesy and Geoinformatics, 18 December 2020, Vol. 110, pp. 21–28, DOI: 10.2478/rgg-2020-0008

2021

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

PEPE М., COSTANTINO D., ALFIO V., ZANNOTTI N., 4D GEOMATICS MONITORING OF A QUARRY FOR THE CALCULATION OF EXTRACTED VOLUMES BY TIN AND GRID MODEL: CONTRIBUTE OF UAV PHOTOGRAMMETRY, Geographia Technica, Vol 16, Special Issue, 2021, pp. 1-14,

DOI: 10.21163/GT_2021_163.01

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Ajayi O. G., Ajulo J., Investigating the Applicability of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Photogrammetry for the Estimation of the Volume of Stockpiles, January 2021Quaestiones Geographicae 40(1):25-38, DOI: 10.2478/quageo-2021-0002

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Marí R., Franchis C.,Meinhardt-Llopis E.,  Facciolo G.,  Automatic Stockpile Volume Monitoring using Multi-view Stereo from SkySat Imagery, Preprint March 2021, , License CC BY-SA 4.0

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Deliry S., Avdan U., Accuracy of Unmanned Aerial Systems Photogrammetry and Structure from Motion in Surveying and Mapping: A Review, April 2021, Journal of the Indian Society of Remote Sensing,

DOI: 10.1007/s12524-021-01366-x 

Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kim J., Lee S, Seo J.,  Lee D.,* Choi H., The Integration of Earthwork Design Review and Planning Using UAV-Based Point Cloud and BIM, April 2021 Applied Sciences 11(8):3435, DOI: 10.3390/app11083435

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Saponaro А., Dipierro G., Cannella E., Panarese A., Galiano A.,   Massaro A.,, A UAVGPR Fusion Approach for the Characterization of a Quarry Excavation Area in Falconara Albanese, Southern Italy, Drones 2021, 5, 40. https://doi.org/10.3390/drones5020040

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In

Mantey, S. and Aduah, M. S., Comparative Analysis of Stockpile Volume Estimation using UAV and GPS Techniques, Ghana Mining Journal, Vol. 21, No. 1, pp. 1-10. (2021), DOI: 10.4314/gm.v21i1.1

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Alsayed A., Yunusa-Kaltungo A., K. Quinn M.K., Arvin F., Nabawy M. R. A. Drone-Assisted Confined Space Inspection and Stockpile Volume Estimation, Remote Sens. 2021, 13, 3356. https://doi.org/10.3390/rs13173356,

Impact Factor: 4.848 (2020); 5-Year Impact Factor: 5.353 (2020), ISSN: 2072-4292

 Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Roger Marí, Carlo de Franchis, Enric Meinhardt-Llopis, Gabriele Facciolo, Automatic Stockpile Volume Monitoring using Multi-view Stereo from SkySat Imagery, International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Jul 2021, Brussels, Belgium, DOI: 10.1109/IGARSS47720.2021.9554482

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Nguyen Quoc Long, Ropesh Goyal, Luyen K. Bui, Cuong Cao, Le Van Canh, Nguyen Quang Minh, Xuan-Nam Bui, Optimal Choice of the Number of Ground Control Points for Developing Precise DSM Using Light-Weight UAV in Small and Medium-Sized Open-Pit Mine, September 2021Archives of Mining Sciences 66(3):369-384,

DOI: 10.24425/ams.2021.138594

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Ahmad Alsayed, Mostafa R. A. Nabawy, Akilu yunusa-kaltungo, Mark Kenneth Quinn, Farshad Arvin, An Autonomous Mapping Approach for Confined Spaces Using Flying Robots, chapter In book: Towards Autonomous Robotic Systems, DOI: 10.1007/978-3-030-89177-0_33, October 2021

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Carla Rebelo, João Nascimento, Measurement of Soil Tillage Using UAV High-Resolution 3D Data, Remote Sensing 13(21):4336, DOI: 10.3390/rs13214336, October 2021 

2022

Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Manish R., Hasheminasab S., Jidong Liu, Koshan Y., Mahlberg J.,Yi-Chun Lin, Ravi R., Zhou T., McGuffey J., Wells T., Bullock D., Habib A., Image-Aided LiDAR Mapping Platform and Data Processing Strategy for Stockpile Volume Estimation, Remote Sensing 2022, 14(1), 231; https://doi.org/10.3390/rs14010231

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Turk Y., B., Alkan E., Çinar T. at all, Comparison of unmanned aerial vehicle RTK/PPK methods in monitoring the quarry surface change, May 2022 Ormancılık Araştırma Dergisi DOI: 10.17568/ogmoad.1093694

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kumar C; Mathur Y., Jannesari A., Efficient Volume Estimation for Dynamic Environments using Deep Learning on the Edge, IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd Forum (IPDPSW), 30 May 2022 - 03 June 2022, DOI: 10.1109/IPDPSW55747.2022.00159

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Gülsüm Yüksel, Use of Unmanned Aerial Vehicles in Open Mine Sites, June 2022, Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2022: 4(1); 29-37, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tiha DOI: 10.51534/tiha.1124260

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Hà Thị Hằng, Vũ Đình Chiều, Lương Ngọc Dũng, Nguyễn Thu Huyền, Vũ Ngọc Quang, Dương Công Hiểu, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ THỂ TÍCH BỂ CHỨA NỔI, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 2022, 16 (3V): 7–20

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kim Y.H., Shin S.S., Lee H.K., Park E.S., Field Applicability of Earthwork Volume Calculations Using Unmanned Aerial Vehicle, Sustainability July 2022, 14, 9331. https://doi.org/10.3390/su14159331

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Ziming Ye, Developing a 3-D dynamic stockpile/bin model with size segregation for dry comminution circuit,

Thesis for: PhDAdvisor: Mohsen Yahyaei; Marko Hilden; Malcolm Powell, The University of Queensland, August 2022, https://doi.org/10.14264/40c2222

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

María Josefa Herrero · José Ignacio Escavy · Ana Patricia Pérez-Fortes · José Eugenio Ortiz at all, MODELOS 3D DE ROCAS PARA DOCENCIA VIRTUAL EN CIENCIAS DE LA TIERRA, August 2022

In book: Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam II, DOI: 10.37572/EdArt_2708226514

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Hyung Cheol Park, Titi Sari Nurul Rachmawati, Sunkuk Kim, UAV-Based High-Rise Buildings Earthwork Monitoring—A Case Study, August 2022 Sustainability 14(16):10179

DOI: 10.3390/su141610179

Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Matsimbe J., Mdolo W., Kapachika C., Musonda I., Dinka M., Comparative utilization of drone technology vs. traditional methods in open pit stockpile volumetric computation: A case of njuli quarry, Malawi, Front. Built Environ., 03 November 2022, Sec. Building Information Modelling (BIM), Volume 8 - 2022 | https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1037487

 

Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Vandarakis D., Kourliaftis G., Gerakaris V., Salomidi M., at all, INTERGRATED APPROACH FOR HABITAT MAPPING USING UAV TECHNOLOGY AND ITS CONTRIBUTION TO FURTHER IN SITU INVESTIGATION, September 2022 Conference: Marine and Inland Waters Research Symposium 2022At: Porto Heli, Greece

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

DURGUN H., ÇOBAN O., EKER M., İnsansız hava aracıyla elde edilen hava fotoğraflarından kızılçam ağaçlarının çap ve boylarının ölçümü ve gövde hacminin tahmini, December 2022Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi 23(4):255-267 DOI: 10.18182/tjf.1199567, https://doi.org/10.18182/tjf.1199567 

Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Formosa S., Sciberras E., Bonazountas M., Pathways to Spatial Cognition A Multi-Domain Approach

SpatialTrain I, CHAPTER 34, ISBN 978-9918-23-094-5 (e-book), Production: Kite Group, Printed by: Poultons Ltd. Dec.2022

 Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kumar Ch., Efficient volume analysis for dynamic environments using Deep Learning, A thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE Iowa State University, Ames, Iowa 2022  

Raeva, P. L., Filipova S.L., and Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kaushal H., Bhatnagar A., APPLICATION OF DRONES IN MINING INDUSTRY - RULES, GUIDELINES AND CASE STUDY, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, December 2022, Volume 9, Issue 12 www.jetir.org (ISSN-2349-5162)

 2023

Raeva, P. L., Filipova S.L., Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Yalei Li, Hege Gundersen, Robert Nøddebo Poulsen, Lina Xie, Zhenming Ge, Kasper Hancke, Quantifying seaweed and seagrass beach deposits using high-resolution UAV imagery, January 2023Journal of Environmental Management 331:117171, DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117171

 Raeva, P. L., Filipova S.L., Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Fauchard C., Guilbert V., Antoine R., Ledun C., Beaucamp B, Olivier M., at all, Diachronic UAV study of coastal badlands supported by geophysical imaging in the context of accelerated erosion processes, January 2023Landslides, Online ISSN: 1612-5118, Print ISSN: 1612-510X, DOI: 10.1007/s10346-022-02006-2

Raeva, P. L., Filipova S.L., Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Kuinkel M., Zhang Ch., Liu P., Demirkesen S., Ksaibati K., Suitability Study of Using UAVs to Estimate Landfilled Fly Ash Stockpile, January 2023Sensors 23(3):1242 DOI: 10.3390/s23031242

Raeva, P. L., Filipova S.L., Filipov D.G. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in

Yavuz Gül, Maden Sahalarında Yerinde Birim Hacim Ağırlık ve Kabarma Faktörünün İHA Fotogrametrisi ile BelirlenmesiDetermination of In-Situ Unit Weight and Swell Factor in Mine Sites by UAV Photogrammetry, International Journal of Innovative Engineering Applications, January 2023, DOI: 10.46460

 

Друга информация

Оценка на Комисията за атестиране на академичния състав в Геодезически факултет на УАСГ - ПОЛОЖИТЕЛНА (375.9 точки) от 07.01.2020г.

 

  

 
 
 
 
 
 

Информация


att_16457_D
Наръчник на Дипломанта

Фото галерия

  • Учебна практика по Фотограметрия и ДМ -2019
  • Презентация 1
  • Презентация 2
  • Презентация 3
  • Студенти от III курс, сп. Геодезия
  • Учебна практика по Фотограметрия и ДМ -2019