Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски
Кабинет 1035
Приемно време

 пенсионер

Телефон 0897954429
E-mail gerenski@gyuvetch.bg
Семейно положение женен

Образование

Магистър по Хидротехническо строителство

Езици

английски;

руски

Професионални умения

 Координатор по безопасност и здраве за етапа на проектиране и строителството

Научни интереси

 BIM - 4&5 D

Участие в научно-изследователски проекти

 Експерименти с изкуствен интелект в Строително информационното моделиране в хидротехниката - 2г.

Научни и академични длъжности

гл. асистент д-р 

Публикации

Учебник по "Организация и управление на ВиК строителството" -2001г. - автори: проф. Ал. Янчулев; инж. Л. Ковачки, инж. А. Геренски ;

Доклад на тема: "Организация на строителната площадка в стеснени градски условия при изграждане на улична ВиК мрежи" - инж. В. Желязкова; инж. А. Геренски - Юбилейна международна научно-техническа конференция "65 год. ХТФ и 15 год. Немско-езиково обучение" - 06-07.11.2014г.;

Доклад на тема: "Проблеми при изпълнение на големи проекти чрез "инженеринг" - Първа научно-приложна конференция "Управление на проекти в строителството" - 04–05.12. 2014 г.;

Доклад на тема:"Управление на проекти в 4D и 5D в България, като част от системата BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) – Реалност или илюзия" - инж. А. Геренски; инж. В. Желязкова - Втора научно-приложна конференция с международно участие „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ (УПС2015) - 05-06.11.2015г.

Доклад на тема: "Ефективно управление на риска от наводнения след язовири" - Годишник на УАСГ - Том 50, Бр.3, 2017гг. ISNN 2534-9759

Доклад на тема: „Проблеми на управлението на риска от наводнения в населени места след язовири“ - Годишник на УАСГ - Том 50 Бр.3, 2017г. ISNN 2534-9759

Доклад на тема: "Риск при инвестиране в управлението на наводненията, установен в първия кръг от дейности по Директивата за наводненията в България" -  8-ми Българо-Австрийски семинар 30-31 май 2019, Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми
 

Друга информация

 Корекциите следват обясненията по всяка част от проекта, съгласно обявен график

Учебни материали