Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Петър Шушулов

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Хоноруван преподавател

инж. Петър Шушулов
Кабинет А 302
Приемно време

 

Моля обърнете внимание на номера на кабинета - от 2019г. консултации ще се провеждат в кабинет 302, корпус А!

 

Приемно време:

 

Предстои уточняване

 

E-mail peter_shushulov@abv.bg

Лекционни курсове

Упражнения по "Строителни машини" (СФ - специалност ССС, ХТФ, ФТС)

Упражнения по "Строителни машини и механизация" (СФ - специалност УС)

Учебна практика по "Строителни машини" (СФ - специалност ССС, ХТФ, ФТС)

Образование

1. Бакалавърска и Магистърска степен по "Машиностроене и уредостроене", ТУ - София, МФ, катедра "Инженерна логистика и подемно-транспортна и строителна техника".

2. Бакалавърска степен по "Хидравлична и пневматична техника", ТУ - София, ЕМФ, катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини".

3. Семестриална завършеност IV степен професионална квалификация по "Предприемачество и мениджмънт", Колеж по Мениджмънт "Адам Смит".

Членство

КИИП София-град, ППП, секция Технологии

Участие в проектиране и строителство

Проектиране по части "Машинна", "Машинно-конструктивна", "Машинно-технологична" в следните области: енергетика, машиностроене, добив и преработка на суровини, водоснабдяване. Участие в проекти за конструиране на специализрани подемно-транспортни съоръжения, избор на типови съоръжения, хидравлични и пневматични машини и съоръжения. Участие в проекти за проектиране на нови, надграждане и рехабилитация на съществуващи хидротехнически съоръжения (МВЕЦ, помпени станции, стоманени тръбопроводи, компенсатори, основни изпускатели, предпазни решетки). Участие в проекти за избор на специализирано технологично оборудване за технологични процеси (АЕЦ, добивни и преработващи предприятия).

Публикации

1. Шушулов, П., Груйчев, Р., Динамично изследване на преходни процеси при хидравлична товароподемна платформа, Българско списание за инженерно проекитиране, брой 1, Машиностроителен Факултет ТУ-София, София, декември 2008г.

2. Шушулов, П., Ремонт на решетките на Основните Изпускатели на язовир „Кърджали“. Реконструкция и модернизация на тръбопроводи към ХТС, Конференция, Седми Българо-Австрийски семинар „Надграждане и Рехабилитация на Хидротехнически Съоръжения“, УАСГ, София, 12-13 ноември 2015г.

3. Шушулов,П., Радлов, К., Хрисчев,Л., Иванов, Г., Основни въпроси при осигуряване на вибрационната безопасност на строителната механизация, Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1-3 ноември 2017г., София.

Друга информация

Изисквания за КУСОВИ РАБОТИ:

Проверка на курсови задачи се извършва в часовете за предаване и заверка (и по изключение в приемното време) при лично предаване от студентите на хартиен носител във формат А4. При оформянето на записките на курсовите работи формулите за определяне на необходимите велични се изписват първоначално с буквените им означения, а след това се заместват числово! Всички страници от една записка се номерират, както и на всяка страница се записва факултетния номер с мастило!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ЗАВЕРКА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ ПО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ може да намерите тук по-долу в графа "Учебни материали" !!!

Провеждане на ЛАБОРАТОРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ се извършва в зала № 06 в Учебна и Изпитвателна Лаборатория по Технология и Механизация на Строителството, която се намира на сутерена в корпус А (страничен вход, стълби посока надолу, коридора вдясно). Присъствието е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!!

 

Критерии за съдържание на Протоколите от провежданите ПРАКТИКИ през 2019 г.:

Заглавна страница - университет, катедра, три имена, специалност, група, факултетен номер и дата.

Схеми - изгледи с позиции на основни възли и габаритни размери на разглежданите машини. Обяснителна записка  - основни принципи на действие, основни технически характеристики на разглежданите машини.

Отделни схеми с кратка обяснителна записка към всяка схема !!!

График за провеждане на учебни практики по "Строителни машини" през м. юли 2019 - моля вижте в графа: Учебни материали.

 

Autodesk решения за проектиране, визуализации и анализи в областта на строитетелството:

http://www.cadpoints.com/index.php/mn-industries/aec

Свободно ползване на лицензи от преподаватели, студенти и ученици:

http://mcad.cadpoints.com/studentsautodesk/

Учебни материали

Курсови задачи и задания