Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров
Кабинет А401/ЦНИЛХИ
Приемно време

Летен семестър 2023/2024:

Сряда 10:30 до 11:30 (УАСГ, ЦНИЛХИ, корпус А)

 

 

 

 

E-mail peter_v@gyuvetch.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2015

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 09.2006 г.– 10.2012 г. Магистър инженер по Хидростроителство - немскоезично обучение

Технически университет - Виена, 09.2010 г.- 11.2012 г. Магистър „Строително инженерство и управление на инфраструктурата“

ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров” - Шумен, 09.2001 - 05.2006

Езици

Компетентност за четене, разговор и писане от 1 до 5 (1-отлични, 5-слабо)

Английски 1 1 2

Немски 1 2 2

Руски 3 4 5

Професионални умения

Физическо и числено хидравлично моделиране, изследване, анализ и проектиране на ХТС

 

 

Научни интереси

Речна морфология и корекции на реки, седиментен транспорт, местна ерозия при хидротехнически съоръжения, нестационарни процеси в напорни и безнапорни системи, хидравличен удар, хидравлични машини, разпространение на катастрофална вълна вследствие разрушаване на язовирни стени, морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения, устойчивост на откоси на насипни съоръжения

 

 

Научна дейност

Изследване местната ерозия на речното дъно при мостови опори

Изследване на местната ерозия в зоната на нисконапорни хидротехнически съоръжения

Физическо и числено моделиране на съоръжения за отвеждане на високите води от язовири

Членство

Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране - КИИП

Българско дружество по големите язовири (BUNCOLD)

Участие в научно-изследователски проекти

 1. КИНЕМАТИКА НА ВОДНОТО ТЕЧЕНИЕ И МЕСТНА ЕРОЗИЯ СЛЕД ДЪННИ И ХИДРАВЛИЧНИ ПРАГОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНОТО ДЪНО ПРИ МОСТОВЕ И НИСКОНАПОРНИ ХТС, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТИКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ, ЦНИП при УАСГ-София, 2012, Ръководител екип: доц. д-р инж. Николай Лисев
 2. ХИДРАВЛИЧНИ МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ВИСОКИТЕ ВОДИ ОТ ЯЗ. "ПЛОВДИВЦИ", ЦНИП при УАСГ-София, 2012/2013, Ръководител екип: доц. д-р инж. Николай Лисев
 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕКОЛОГИЧНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНОТО И ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА МАРИЦА И ПРИТОЦИТЕ Й, 2013
 4. PHYSICAL HYDRAULIC MODEL TESTS OF THE MOGLICE AND BANJA SPILLWAYS, Consortium SWECO-UACEG, 2013/2014
 5. ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНШЕЙНИЯ ПРЕЛИВНИК НА ЯЗОВИР "НОВО ПАНИЧАРЕВО" ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ВИСОКИТЕ ВОДИ ОТ 09.2014 г., ЦНИП при УАСГ, декември 2014 г.
 6. ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЛЕКЧИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ХИДРОВЪЗЕЛ ЛУДА ЯНА, ЦНИП при УАСГ-София, 2014/2015, Ръководител екип: доц. д-р инж. Николай Лисев
 7. ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕРОЗИОННАТА ЯМА СЛЕД НИСКОНАПОРНИ ХТС, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА РАЗРАБОТКИТЕ ИМ, ЦНИП при УАСГ-София, 2014, Ръководител екип: доц. д-р инж. Николай Лисев
 8. МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР "НЕЙКОВЦИ", ЦНИП при УАСГ-София, 2015, Ръководител екип: доц. д-р инж. Николай Лисев
 9. Dam Kvevotni and Dam Øljusjøen Physical Model Tests Spillway, UACEG- RCDC EOOD, 2019, Team leader: prof. dr. eng. Nikolay Lissev
 10. PHYSICAL HYDRAULIC MODEL TESTING OF THE KLIMOS STREAM JUNCTION IN LEFKOSIA CYPRYS, UACEG-RCDC EOOD, 2019, Team leader: prof. dr. eng. Nikolay Lissev

 

Участие в проектиране и строителство

 1. OБЕКТ: Корекция на коритото на р.Ябланица, гр.Етрополе в определени участъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Етрополе, Софийска област, ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДОМИ 97 ООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2014
 2. OБЕКТ: Разработване на инвестиционни проекти с варианти на решение във връзка с разширение на ВиК мрежите и ПСОВ в кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Подобект II: Канализационна мрежа, Корекция на дерета, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АКУАРИУС3 КОНСУЛТ” ООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ, 2014
 3. OБЕКТ: Укрепване левия бряг на р. Бистрица в участъците преди мостовете на ул. “Андон Величков” и ул. “Трети Гвардейски полк”, гр. Дупница”, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДУПНИЦА, ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА/ КОНСТРУКТИВНА НА ХТС, ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2015
 4. OБЕКТ: Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр.Монтана между пешеходната пасарелка на ул. “Любен Каравелов” при МБАЛ “Стамен Илиев” АД и моста на обходния път II-81 на гр. Монтана, община Монтана, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МОНТАНА, ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СЕТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2015
 5. OБЕКТ: Временна защитна дига по десния бряг на р.Искър в зоната на моста, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ "Изток" при находище "Нови силози“, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Холсим (България)“ АД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ, ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, 2015
 6. OБЕКТ: Изготвяне на проектна документация за напорен тръбопровод между водоем с. Ваклиново и МВЕЦ “Црънча”, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Хидроенерджи груп“ ООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, 2015
 7. OБЕКТ: Построяване на микротурбина до 20квт. за производство на електроенергия в руслото на река Чепинска“ в землището на с. Варвара, Варварски минерални бани, Община Септември, Област Пазарджик, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕЛТРЕЙД” ООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2015
 8. OБЕКТ: Преустрояване на речен бент на р. „Вит“ в м. „Калето“ за напояване на земеделски имоти в масиви с номера 31,32,33,34,80,81, намиращи се в землището на с. Дерманци EKKATE 20688, община Луковит, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВИТПРОМ” ООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА/КОНСТРУКТИВНА НА ХТС, ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ, ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, 2016
 9. OБЕКТ: Изготвяне на двуфазен /идеен и работен/ проект за ремонт на подводящите канали на трите циркулационни помпи в Циркулационна помпена станция №2 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: "НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2016
 10. OБЕКТ: SUNSET BAY DEVELOPMENT, PORTALESE, CHOISEUL - MARINA, COASTAL DEFENSE AND FLOOD PROTECTION STRUCTURES/ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ, БРЕГОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ВИСОКИ ВОДИ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: G.P. GROUP LIMITED, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ, 2016
 11. OБЕКТ: Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет”, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ, 2016
 12. OБЕКТ: Хидроложко проучване, поради намалена пропусквателна способност на коритото на река Провадийска, в обсега на мостовите съоръжени, на км 129+429 в района на гара Варна Фериботна, по 3-та жп линия Карнобат –Синдел, в землището на с. Разделна, общ. Белослав, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ДП “НК ЖИ” – Железопътна секция Горна Оряховица", ИЗПЪЛНИТЕЛ:"НИНКА-ХМ" ЕООД, ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА, ФАЗА: ИДЕЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, 2016

 

Научни и академични длъжности

асистент в катедра "Хидравлика и Хидрология" към ХТФ, УАСГ-София

Ключови думи за научно-изследователска дейност

седиментен транспорт, местна ерозия, облекчителни съоръжения, гасене на енергия, хидравично моделиране

Публикации

1. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Местна ерозия след нисконапорни хидротехнически съоръжения – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012

2. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Съображения при избора на подходящ хидравличен модел за изготвяне на карти на опасността от наводнения – ШЕСТИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ СЕМИНАР “Практика и изследователска дейност в управлението на риска от наводнения – УАСГ - 07.11.2013г

3. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Хидравлично изследване на преливни съоръжения във връзка с актуализация на оразмерителните високи води – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г

4. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Хидравлично изследване на нестационарните процеси в деривационния канал на МВЕЦ“Кунино” – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г

5. Н. Лисев, П.Тодоров, В. Кукурин, С. Тачев, А. Захариев. Хидравлични моделни изследвания на рибопровеждащи съоръжения от технически тип. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г

6. П.Тодоров , Н. Лисев, В. Кукурин, С. Тачев, А. Захариев. Хидравлични параметри на природосъобразни рибопровеждащи съоръжения. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г

7. В. Кукурин, П.Тодоров, Н. Лисев, С. Тачев. Методи за изследване разпространението на изтичащата струя от дълбоководни зауствания след “ПСОВ” в условията на българския участък на Черно море. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г

8. Лисев Н. Тачев С., Кукурин В., Тодоров П., Ролята на хидравличните моделни изследвания за гарантиране сигурността на хидротехническите съоръжения. Водно дело – 3/4, 2014 г

9. Kukurin Vl.,Lissev N., Todorov P., Tachev S., Vassilev I., Dam Break Wave Study of Water Supply Reservoir, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция. (English)

10, Todorov P., Lissev N., Kukurin Vl., Tachev S., Hydraulic Model Study of Water Supply Reservoir Flood Discharge Structures, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция. (English)

11. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П., Математическо моделиране на литодинамичните процеси в района на рибарско пристанище гр.Бяла, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г

12. Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Съоръжение за измерване на водните количества, преминаващи през долното течение на р. Провадийска, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г

13. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Техническо решение за укрепване на речно корито с вторично използване на материали от реконструкция на ж.п. линия, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г

14. Тачев С., Лисев Н., Даскалов Кр., Кукурин Вл., Тодоров П., Укрепващи мероприятия на река Дунав в зоната на фериботен комплекс “Никопол”, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г

15. Кукурин Вл., Лисев Н., Тодоров П., Тачев С. Изследване на разпространението на изтичащата струя от дълбоководно заустване в Созополския залив, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г

16. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П. Определяне на скоростите на течението в зоната на откоса на преминаващ по речния бряг ж.п. насип, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г

17. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П. Математическо моделиране на хидродинамичните и литодинамичните процеси в крайбрежната моска зона, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г

18. Лисев Н., Тодоров П., Кукурин Вл., Тачев С. Деформации на речното дъно след хидротехнически съоръжения, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г

19. Лисев, Н., Калчев, И., Тачев, С., Тодоров, П., Кукурин, В., Печинова, М., Хидроложко моделиране с цел определяне на максималния отток при усложнени хидро-метеорологични условия. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г

20. Лисев Н., Захариев А., Тодоров П., Тачев С., Кукурин Вл., Екологосъобразни корекционни мероприятия на коритото на р. Русенски Лом в долното и течение. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г

21. Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Хидравлично моделно изследване на преливните съоръжения на язовир Луда Яна. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г

22. Лисев Н., Тодоров П., Кукурин Вл., Тачев С., Изследване на местната ерозия при фериботен терминал “Никопол”. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г

23. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С.,Тодоров П., Оценка на хидродинамичните и литодинамичните процеси в бреговата зона на с.Крапец на базата на математическо моделиране. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г

24. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С.,Тодоров П., Изследване на нестационарните процеси в съоръженията на изхода на ПСПВ “Бистрица” гр. София. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г