Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Атанас Николов

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Николов
Кабинет Б428
Телефон 9635245/375
E-mail nikolov_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1981

Образование

1964 - Основно образование 1968 - Средно образование СТ"Христо Ботев"-София 1974 - Висше образование ВИСИ - София

Езици

руски език английски език немски език

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в международни проекти

TH-1409/04 Сеизмично осигуряване на многоетажни сгради за условията на СР Виетнам

Научни и академични длъжности

1981 - асистент катедра"Масивни конструкции" 1984 - старши асистент 1986 - главен асистент 1993 - доктор на науките 2000 - доцент катедра"Масивни конструкции"

Публикации

1.Николов,Ат.,Белев,Б.,Страшимиров,Ас.,Nguyen Tien Chuong,Vu Thi Ngoc Van,и Nguyen Xuan Chinh, Проучване на сеизмичния хазарт, проектирането и строителството на многоетажни сгради в СР Виетнам. Юбилейна научна конференция на УАСГ,София,май 2007. 2.Nguyen Dang Bich,Nguyen Dai Minh,Nguyen Xuan Cinh,Nikolov,At.,Bonev,Z.,and Belev,B. The New Vietnamese Design Code TCXDVN 375:2006 and Possibilities of Using Advanced Methods in Seismic Analysis of Tall Buildings. Юбилейна научна конференция на УАСГ,София,май 2007. 3.Bonev,Z.,Georgiev,V.,Nikolov,At.,and Belev, B,Influence of Foundation Flexibility and P- Effects on Target Displacement and Beaviour Factor. First International Conference on Modern Design.Construction and Maintenance of Structures,10-11 December 2007, anoi,Vietnam. 4. Николов,Ат., Белев,Б.,Гатев,Д.и Гатев,П.Сеизмично изследване на многоетажни сгради с отчитане на почвените условия и фундирането.Сп."Строителство",кн.4.2008