Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Ани Стефанова

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Ани Стефанова
Кабинет P315a
Приемно време

Летен семестър 2023/2024г:

Понеделник  - 10:00 - 11:00

E-mail stefanova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Видин
Постъпил в УАСГ 2018

Образование

 Средно - Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", 2007г., гр. Видин;

 Висше - Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2012г., гр. София

 Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ, 2019 г., гр. София.

Езици

 Английски език

Участие в научно-изследователски проекти

 1. Автоматизирана система за геодезичен контрол при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране, договор с ЦНИП при УАСГ,  2014-2015

Публикации

1. Костадинов Т., А. Стефанова, Система за геодезичен контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, сп. Геодезия, картография, земеустройство, брой 1-2` 2016, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2016, ISSN: 0324-1610

2. Костадинов Т., А. Стефанова, Система за геодезичен контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, Годишник на УАСГ, Том 49 (2016), Брой 4, Научни изследвания II -2015-2016, ISSN: 2534-9759

3. Стефанова, А., Костадинов, Т., Точност на геодезическите работи при строителството на мостове, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 1-2` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019, ISSN: 0324-1610

4. Стефанова, А., Проектиране на 2D геодезическа мрежа при премостване на широки водни препятствия, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 5-6` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019, ISSN: 0324-1610

5. Стефанова, А., Специфика на вертикалното планиране в проекта за реконструкция и експониране на Видинска крепостна система „Калето“, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 3-4` 2022, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2022, ISSN: 0324-1610

Друга информация

 Цитирания

 

1. Стефанова, А., Проектиране на 2D геодезическа мрежа при премостване на широки водни препятствия, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 5-6` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019, ISSN: 0324-1610
в Стефанова, А., Костадинов, Т., Точност на геодезическите работи при строителството на мостове, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 1-2` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019, ISSN: 0324-1610

2. Костадинов Т., А. Стефанова, Система за геодезичен контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, Годишник на УАСГ, Том 49 (2016), Брой 4, Научни изследвания II -2015-2016, ISSN: 2534-9759
в Милев, Г., И. Милев, Приложна геодезия, Част 1, Инженерна геодезия, Книга 3 (3.2) Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти, СГЗБ, 2022

3. Стефанова, А., Проблеми на геодезическото осигуряване при строителството на мостове, София, УАСГ, Дисертация, 2019

в в Милев, Г., И. Милев, Приложна геодезия, Част 1, Инженерна геодезия, Книга 3 (3.2) Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти, СГЗБ, 2022

Курсови задачи и задания


Други