Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Добромир Филипов

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

Геодезически факултет, Катедра Лаборатория по фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка - Ръководител лаборатория

гл.ас. д-р инж. Добромир Филипов
Кабинет каб.125Р, лаб. 122, 123 Р
Приемно време

Приемно време - присъствено

Понеделник  от 8ч. до 10ч.

Сряда  от 8ч. до 10ч.

Кабинет 125 Ректорат

 

E-mail filipov_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекции по Компютърно зрение във фотограметрията и ДИ

Упражнения по Обработка и анализна цифрови изображения

Упражнения по Дистанционни изследвания

Упражнения по Теория на сигналите

Упражнения по Трансформация и интерпретация на космически изображения

Образование

 Доктор по научна специалност ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ - 2018г.

Магистър инженер геодезист, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - 09/1995г. -06/2000г.

Езици

Английски,

Руски

Научни интереси

Цифрова фотограметрия и Дистанционни методи; Обработка на изображения; Създаване на тримерни модели на повърхнини и обемни тела; ГИС; Безпилотни летателни системи - методи за заснемане и обработка на цифрови изображения от тях.

Членство

 Член на КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

 Проект № BG05SFOP001-2.006-0004-CO1 от 09.07.2018 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд -„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър“

Публикации

 1. Филипова С., Филипов, Д., Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии,  Геомедия, 6/2015.

2. Filipova S., Filipov D., Raeva P., Creating 3D model of an open pit quarry by UAV imaging and analysis in GIS, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria

3. Филипова С., Филипов, Д., Раева Използване на цифрови изображения от безпилотни летателни апарати и системи за изчисляване на обеми зeмна маса Геомедия, 2/2016.

4. Raeva P., Filipova S., Filipov D., Volume computation of a stockpile – a study case comparing gps and uav measurements in an open pit quarry, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic

5. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П., Заснемане и оценка на растителността на базата на сателитни  изображения при изработване на ПУП , International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG”, 1 - 3 November 2017, UACEG. Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 51, бр. 9, 2018г.

6. Филипов  Д., Филипова С., Използване на безпилотните летателни системи за мониторинг на почвената ерозия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 28.06.2018г. , УАСГ

7. Филипова С., Филипов, Д., Приложение на близкообхватната фотограметрия за заснемане и опазване на архитектурното наследство,VI-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 11-13 октомври 2018г., том VI Съвременни технологии в културно историческото наследство, ТУ-София  ISSN: 2367-6523

8. Филипов  Д., Филипова С., Анализ на резултатите, получени чрез аерофотограметрично заснемане с БЛС и геодезическо заснемане с ГНСС на тестови обект извън урбанизирана територия, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното  приложение в практиката” – 01.07.2019г. , Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

 9. Филипова С., Филипов, Д., Документиране на архитектурното наследство с безпилотни летателни системиVII-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 10-11 октомври 2019г.

12. Filipova S., Filipov D., Raeva P., SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER BODIES BASED ON MULTITEMPORAL SATELLITE IMAGES, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 693-701 https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings-vol-1/

13. Филипова С., Филипов, Д., Раева, П., Генериране на сферични панорами от множество изображения за документиране на архитектурно наследство, VIII-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 29-30 октомври 2020г., TУ-София, ISSN: 2367-6523, стр. 20-25

14. Василева В., Хаджийски К., Филипова С.,Филипов Д., Фотограметрично моделиране и 3D принтиране на архитектурни обекти, Национално съвещание: “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката” – 08.07.2021г., София, СГЗБ

Друга информация

 Цитирания:

1. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in - Rhodes R., UAS as an Inventory Tool: A Photogrammetric Approach to Volume Estimation, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Geography, University of Arkansas, Fayetteville, 8-2017

2. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Krishna M., Ratnam N., Utility of Large Scale Photogrammetric Techniques for 3-D Mapping and Precision Iron Ore Mining in Open Pit Areas, J Geol Geophys 2016, 6:1 DOI: 10.4172/2381-8719.1000270

3. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Rauhala A.,Tuomela A., Davids C., Rossi P., UAV Remote Sensing Surveillance of a Mine Tailings Impoundment in Sub-Arctic Conditions, Remote Sens., 2017,9, 1318; doi:10.3390/rs9121318

4. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Abbaszadeh A., Rastiveis H., A COMPARISON OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY USING A NONPROFESSIONAL CAMERA WITH FIELD SURVEYING FOR VPLUME ESTIMATION, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-4/W4, 2017 Tehran's Joint ISPRS Conferences of GI Research, SMPR and EOEC 2017, 7–10 October 2017, Tehran, Iran

5.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in Casagrande, G., Small Flying Drones-Applications for Geographic Observation, © 2018, pp. 47-89

6.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in MITKA B., P. KLAPA, I. PIECH, Comparative analysis of geospatial data received by TLS and UAV technologies for the quarry, 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2018, Albena, Bulgaria, June 2018

7.Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

in JULGE K., ELLMANN A. , KÖÖK R., UNMANNED AERIAL VEHICLE SURVEYING FOR MONITORING ROAD CONSTRUCTION EARTHWORKS, THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 2019/14(1), ISSN 1822-427X/eISSN 1822-4288 2019 Volume 14 Issue 1: 1–17 https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.430

8. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

In Argese F., Erriquez G., Galeandro A., Giraldo M. S., Imperiale M. G., Scarano M., Specchiarello A. R., Tarantino E., Turso A., A Procedure for Automating Earthwork Computations Using UAV Photogrammetry and Open-Source Software, Conference: ICNAAM 2018 - 16th International Conference of Numerical Analysis And Applied Mathematics At: Rhodes, Greece, DOI: 10.1063/1.5114291

9. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In Wierzbicki D., Nienaltowski M., Accuracy Analysis of a 3D Model of Excavation, Created from Images Acquired with an Action Camera from Low Altitudes, International Journal of Geo-Information, Published: 13 February 2019, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8, 83; doi:10.3390/ijgi8020083

10. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Tucci G. , Gebbia A. , Conti A. , Fiorini L., Lubello C., Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV Photogrammetric Surveying, Published: 21 June 2019 Remote Sensing , 11, 1471; doi:10.3390/rs11121471


11. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016.

In Haiqing He, Ting Chen, Huaien Zeng, Shengxiang Huang, Ground Control Point-Free Unmanned Aerial Vehicle-Based Photogrammetry for Volume Estimation of Stockpiles Carried on Barges, August 2019, Sensors 19(16):3534, DOI: 10.3390/s19163534

12. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In Forsmoo J., Anderson K., Macleod Ch., Brazier R., Structure from motion photogrammetry in ecology: Does the choice of software matter?, September 2019, Ecology and Evolution DOI: 10.1002/ece3.5443

13. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In Alok Ranjan A., Sahu H., Misra P., Panigrahi B., Leveraging Unmanned Aerial Vehicles in Mining Industry: Research Opportunities and Challenges, In book: Unmanned Aerial Vehicles in Smart Cities , Apr 2020, DOI: 10.1007/978-3-030-38712-9_7

14. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In Seung Woo Son, Dong Woo Kim, Woong Gi Sung and Jae Jin Yu, Integrating UAV and TLS Approaches for Environmental Management: A Case Study of a Waste Stockpile Area, Remote Sens. 2020, 12, 1615; doi:10.3390/rs12101615, www.mdpi.com/journal/remotesensing

15. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Stalin L., Gnanaprakasam R., Application of Unmanned Aerial Vehicle for Mapping and Modeling of Indian Mines, June 2020, Journal of the Indian Society of Remote Sensing https://rdcu.be/b4T7Z(3) DOI: 10.1007/s12524-020-01118-3

 

16. Filipova S., Filipov D., Raeva P. (2016). Creating 3D model of an open pit quarry by UAV imaging and analysis in GIS. International Conference on Cartography and GIS 6, 652.

in Stalin L., Gnanaprakasam R., Application of Unmanned Aerial Vehicle for Mapping and Modeling of Indian Mines, June 2020, Journal of the Indian Society of Remote Sensing https://rdcu.be/b4T7Z(3) DOI: 10.1007/s12524-020-01118-3

 17. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Stalin L., Application of UAV Remote Sensing Technology for Sand Quarry Volumetric Audit and Environmental Impact Assessment: A Case Study Done in Neyvasal Sand Quarry, Cuddalore District, Tamil Nadu—India, Journal of the Indian Society of Remote Sensing · October 2020 DOI: 10.1007/s12524-020-01160-1

18. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

 

in Putra C., Syaifullah JS., Adila M., Approximate Volume of Sand Materials Stockpile Based on Structure From Motion (SFM), October 2020, Conference: 2020 6th Information Technology International Seminar (IT IS), DOI: 10.1109/ITIS50118.2020.9321065

19. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in H. He , X. Xu, T. Chen , P. Lu, VOLUME MEASUREMENT OF SAND CARRIER USING UAV-BASED MAPPING, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-3-2020, 2020 XXIV ISPRS Congress (2020 edition)

20. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Marie d’Autume , Alexandra Perry , Jean-Michel Morel , Enric Meinhardt-Llopis , Gabriele Facciolo, STOCKPILE MONITORING USING LINEAR SHAPE-FROM-SHADING ON PLANETSCOPE IMAGERY, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-2-2020, 2020 XXIV ISPRS Congress (2020 edition)

21. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Sharan Kumar Nagendran, Mohd Ashraf Mohamad Ismail, Application of UAV photogrammetry for quarry monitoring, DOI : https://doi.org/10.7186/wg462202006, Warta Geologi, Vol. 46, N 2, August 2020, pp. 76–81, e-ISSN 2682-7549


22. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in PEPE М. , COSTANTINO D. , ALFIO V., ZANNOTTI N., 4D GEOMATICS MONITORING OF A QUARRY FOR THE CALCULATION OF EXTRACTED VOLUMES BY TIN AND GRID MODEL: CONTRIBUTE OF UAV PHOTOGRAMMETRY, Geographia Technica, Vol 16, Special Issue, 2021, pp. 1-14, DOI: 10.21163/GT_2021_163.01

23. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Bayar G., Increasing measurement accuracy of a chickpea pile weight estimation tool using Moore-neighbor tracing algorithm in sphericity calculation, Published: 09 September 2020, Journal of Food Measurement and Characterization, DOI: 10.1007/s11694-020-00637-4

24. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Ashtiania М., Muenchb S., Sheanc D., Remote Sensing Application in Surveying Statewide Asphalt Pavement Aggregate Stockpile Inventory, Preprint November 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.33480.96003

25. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Luiza Marina Esteves de Carvalho, Eric Bastos Gorgens - (Orientador) Estimativa do volume de pilhas de carvão utilizando uma aeronave remotamente pilotada (RPA), Dissertação (Mestrado – Pós-Graduação em Ciência Florestal - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.26126.59203

26. Katsarska-Filipova, S., D. Filipov, P. Raeva. (2020). Sustainable Management of Water Bodies Based on Multitemporal Satellite Images, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria, pp 693-701, ISSN: 1314-0604.

в Желев Г., ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО НА ЯЗОВИР „КАМЧИЯ“, XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS Sofia, 04 – 06 November 2020

27. Katsarska-Filipova, S., D. Filipov, P. Raeva. (2020). Sustainable Management of Water Bodies Based on Multitemporal Satellite Images, Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria, pp 693-701, ISSN: 1314-0604.

в Желев Г., Борисова Д., Приложение на геоинформационните системи при дистанционни изследвания на площта на водното огледало на водни обекти, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО, бр.5-6, 2020 год. LIX, ISSN 0324-1610

28. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Yang X., Huang Y., Zhang Q., Automatic Stockpile Extraction and Measurement Using 3D Point Cloud and Multi-Scale Directional Curvature, Remote Sens. 2020, 12, 960; doi:10.3390/rs12060960, https://www.mdpi.com/journal/remotesensing

29. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Ajayi O., Oyeboade T., Samaila-Ija H., Adewale T., Development of a UAV-based system for the semi-automatic estimation of the volume of earthworks, Reports on Geodesy and Geoinformatics, 18 December 2020, Vol. 110, pp. 21–28, DOI: 10.2478/rgg-2020-0008

30. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Ajayi O. G., Ajulo J., Investigating the Applicability of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Photogrammetry for the Estimation of the Volume of Stockpiles, January 2021Quaestiones Geographicae 40(1):25-38, DOI: 10.2478/quageo-2021-0002

31. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Marí R., Franchis C.,Meinhardt-Llopis E., Facciolo G., Automatic Stockpile Volume Monitoring using Multi-view Stereo from SkySat Imagery, Preprint March 2021, , License CC BY-SA 4.0

32. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Deliry S., Avdan U., Accuracy of Unmanned Aerial Systems Photogrammetry and Structure from Motion in Surveying and Mapping: A Review, April 2021, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI: 10.1007/s12524-021-01366-x

33. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Kim J., Lee S,, Seo J., Lee D.,* Choi H., The Integration of Earthwork Design Review and Planning Using UAV-Based Point Cloud and BIM, April 2021 Applied Sciences 11(8):3435, DOI: 10.3390/app11083435

34. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

in Saponaro А., Dipierro G., Cannella E., Panarese A., Galiano A., Massaro A.,, A UAV‐GPR Fusion Approach for the Characterization of a Quarry Excavation Area in Falconara Albanese, Southern Italy, Drones 2021, 5, 40. https://doi.org/10.3390/drones5020040

35. Raeva, P. L., S. L. Filipova, and D. G. Filipov. “VOLUME COMPUTATION OF A STOCKPILE – A STUDY CASE COMPARING GPS AND UAV MEASUREMENTS IN AN OPEN PIT QUARRY.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B1 (June 6, 2016): 999–1004. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-999-2016

In Mantey, S. and Aduah, M. S., Comparative Analysis of Stockpile Volume Estimation using UAV and GPS Techniques, Ghana Mining Journal, Vol. 21, No. 1, pp. 1-10. (2021), DOI: 10.4314/gm.v21i1.1