Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Васил Кърджиев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Ръководител катедра

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Кабинет Б445
Приемно време

Вторник от 16:30 до 17:30 (за дипломанти)

Четвъртък от 9:00 до 10:00

Телефон 9635245/552
E-mail kardjiev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1998

Лекционни курсове

Стоманобетон - ССС - 1 поток

Стоманобетонни конструкции - ССС - 1 поток

ПСбКСВ - ССС - 1 поток

Образование

Средно специално - Софийска математическа гимназия, 1987 г.

Висш Институт по Архитектура, Строителство и Геодезия - 1992 г. - специалност "ПГС"

Доктор по научна специалност 02.15.04 "Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)

Езици

Английски език - писмено и говоримо добре. Руски език - писмено и говоримо добре.

Професионални умения

Проектиране на стоманобетонна и стоманена конструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради

Технически контрол и консултантска дейност по посочените видове обекти.

Научни интереси

 Сеизмично изследване на сгради и съоръжения

Членство

 Камера на Инженерите в Инвестиционното проектиране

Публикации

1. Васил Кърджиев, Потенциална функция на разрезните усилия на стоманобе-тонно сечение, Юбилейна научна конференция – 60 години Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Ноември 2002, София, България

2. Никола Кърджиев, Лазар А. Ламбрев, Васил Кърджиев, Устойчивост и стати¬ка на ферми с пълно отчитане на геометрическата и физическата нелинейност, Международна Конференция В.С.У.’2002, 29-31 май, 2002, София, България

3. Марина Трайкова, Васил Кърджиев, Петър Христов, Конструктивни модели на възел „Плоча–колона” при безкапителни безгредови плочи, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври, 2009, София, България

4. Васил Кърджиев, Петър Христов, Възстановяване на носещата способност и реконструкция на сценична стоманобетонна конструкция, след претърпян пожар, Междуна-родна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври, 2009, София, България

5. Васил Кърджиев, Петър Христов, Конструктивни особености и проблеми при проектиране на офис сграда на 23 етажа в гр. София, ж.к. „Младост”, X Международна научна конференция ВСУ 2010. София, България

6. Васил Кърджиев, Петър Христов, Предварително напрегнати преди бетониране конструкции, съгласно ЕС2 и НПБСК87 – Основни положения и особености”, X Международна научна конференция ВСУ 2010. София, България

7. Петър Христов, Васил Кърджиев, Обследване на техническото състояние на сценична стоманобетонна конструкция след претърпян пожар, X Международна научна конференция ВСУ 2010. София, България

Учебни материали

Стоманобетонен фундамент по ЕС2
гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев


Сеизмично изследване на стоманобетонни стенни конструкции
проф. Йордан Милев и доц. Васил Кърджиев