Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Яна Липийска

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Яна Липийска
Кабинет 423 - Ректорат
Приемно време

Приемно време летен семестър 2023/2024

понеделник 12:30-14:30

 

Приемно време на 22.04. няма да има. Ще имам приемно време вторник13:00-15:00

E-mail yangelova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане Троян 1986
Семейно положение Омъжена, 2 деца

Образование

2000-2005 - Средно образование-СОУ „СВ. Климент Охридски“, Гр. Троян 

2005-2010 - Висше образование - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия,
Дипломна работа на тема „Методи за формиране на модел на архитектурен обект при фотограметрично документиране“

2020 - Придобиване на образувателна и научна степен доктор - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София
Дисертационен труд на тема „Получаване на картографски продукти в международни стандарти и реално време по данни от безпилотни летателни апарати“

Езици

 Английски

Професионални умения

 Инженер - геодезист

Научни интереси

Работа в сферата на геоинформационните системи и технологи, геодезия, фотограметрия и дистанционни изследвания, картография, кадастър, подповърхностно картографиране, устойчиво развитие, опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство.

Научна дейност

▪Участие в международна конференция: „Четвърта международна конференция по картография и ГИС", проведена в курортен комплекс Албена, 18 - 22 юни 2012 г., публикация: Angelova, Y., Use of the Products of KB Panorama for Developing Geoinformation Technologies in Bulgaria, 4th International Conference on Cartograpgy and GIS, Proceeding 1,18-22 June 2012, Albena, Bulgaria, ISNN:1314-0604.
▪Участие в Международна конференция: FIG Working Week 2015 - From the wisdom of the ages to the challenges of the modern world, 17 - 21 May, 2015, Sofia, публикация: Lipiyska, Y.,Unmanned aerial vehicles and means for managing banks of spatial information. From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World. FIG Working Week 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria.
▪Участие в Международен симпозиум: XXXI Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 04-05.11.2021, гр. София, публикация: Липийска, Я., Ангелова, М. Международната стандартизация в ГИС - от абстрактния модел към приложното ниво. // Геодезия, Картография и Земеустройство, 2021 (5-6): 18-22, ISSN: 0324-1610

Членство

 Камара на инженерите по геодезия, Българска картографска асоциация, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;

член на Young Scientist Innovation Network (YSIN) към International Society for Digital Earth (ISDE)

Участие в научно-изследователски проекти

▪Участие в международен проект: „Интегрирана оценка на природния и технологичен иск в Дунавската заливна равнина в румънско-българския трансграничен участък Калафат-Видин— Турну Мъгуреле-Никопол", 17-21 ноември 2013 г.
▪Участие в национален научен проект: „Изследване възможностите на безпилотните летателни апарати за тематично картографиране", публикация: Липийска, Я. Изследване възможностите на безпилотните летателни апарати за тематично картографиране. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 2014 том XLIV, бр. V.

Научни и академични длъжности

Главен-асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 ГИС, устойчиво развитие, опазване на недвижимо културно наследство

Други длъжности и дейности

 инженер-геодезист