Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Камелия Йорданова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

гл.ас. д-р инж. Камелия Йорданова
Кабинет Б744
Приемно време

 

 

(Моля следете редовно за присъствено приемно време, възможна е промяна!)

Телефон 9635245/567
E-mail jordanova_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Лекционни курсове

 „Строителни материали“ - студенти 2-ри курс

 „Строителни изолации“ - студенти 3-ти курс

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“

Професионални умения

Преподавател в областта на Строителни материали  и  Строителни изолации

Научни интереси

Супервисокоякостни бетони (СВЯБ)

Научна дейност

 Супервисокоякостни бетони (СВЯБ)

Членство

 АЛОССП - Асоциация на Лицата за Оценяване на Съответствието на Строителни Продукти 

Участие в научно-изследователски проекти

Изследване на основните аспекти на дълготрайността на супервисокоякостните бетони.

Устойчивост на обикновен и високоякостен бетон, подложени на агресивни въздействия - сравнително изследване върху основните физични и механични характаристики.

Участие в проектиране и строителство

Изпитване на  бетони, пръскани бетони, торкрет, бентонит и др. материали, влагани в обект ,,Разширение на Метрополитена в гр.София" 2010-2012 год.

Първоначални изпитвания на типа на 4 броя продукти - циментови лепила за плочки, производство на DPTU,,RENOVA", Република Македония 2010 год.

Участие в международни проекти

Научни и академични длъжности

Академична длъжност - асистент към катедра СМИ от 2009 г.

                                       - главен асистент към катедра СМИ от 2023 г.

Научна степен „Доктор” от 2022 г.


Ключови думи за научно-изследователска дейност

Други длъжности и дейности

Вътрешен одитор и отговорник по качеството в лаборатории за изпитване  БДС ISO 19011:2018; БДС ISO 17025:2006

Одитиране на системи за управление по качеството в орган за контрол  БДС ISO 19011:2018; БДС ISO 17020:2012

Одитор към Направление „Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО“ към ЦНИП при УАСГ

Катедрен отговорник по качеството

Публикации

К. Йорданова, Б. Петров, УСТОЙЧИВОСТ  НА СУПЕРВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ  НА ДЕЙСТВИЕТО  НА АГРЕСИВНА  СРЕДА  С ЦИКЛИЧЕН  ХАРАКТЕР, Сб. доклади Международна научна конференция ВСУ‘2014г., юни 2014г., София, том IV, стр. 430 – 435.

К. Йорданова, Б. Петров, МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ НА СУПЕРВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ , Годишник на УАСГ, 2014г., том XLVI, свитък X, стр.111 – 116.

К. Йорданова, Б. Петров, УСТАНОВЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СУПЕРВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ  ПРИ КОРОЗИОННА МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ, Годишник на УАСГ, 2019г., том 52, брой 2, стр.477 – 483.

К. Йорданова, Б. Петров, ИЗТРИВАЕМОСТ НА СВЯБ В УСЛОВИЯТА НА АГРЕСИВНИ СРЕДИ, Годишник на УАСГ, 2019г., том 52, брой 2, стр.485 – 489.

К. Йорданова, УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МОДЕЛНИ АГРЕСИВНИ СРЕДИ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕ НА МОДУЛА НА ЕЛАСТИЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СВЯБ, Годишник на УАСГ, 2023г., том 56, брой 3, стр.1417 - 1422.

Друга информация

Учебни материали
Хоби