Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р арх. Боян Георгиев

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Кабинет А700
Приемно време


  в каб.700 корпусА
ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ 2023

понеделник 5 юни 10 – 12 часа зала 807 корпусА
вторник 6 юни 14 – 16 часа зала 807 корпусА
сряда 7 юни 10 – 12 часа зала 807 корпусА

четвъртък 15 юни 10 – 12 часа зала 807 корпусА
понеделник 19 юни 10 - 12 часа зала 807 корпусА

ако ще правите тестове  следва да се явите в първите 10 минути

E-mail boyangeo_far@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Постъпил в УАСГ 1986

Лекционни курсове

Информатика в архитектурата ІІ част- спец. Архитектура

Компютърни технологии  І и ІІ част- спец. Архитектура

Специализирани компютърни технологии -3D Studio спец. Архитектура до 2019 г

Компютърно проектиране - спец Урбанизъм

 

Образование

1962-1970 - 22 СПУ "Г.С.Раковски" София
1970-1974 - 91 НЕГ "Карл Либкнехт" - София
1974-1979 - ВИАС, Архитектурен факултет, Архитектура, Магистър
1982-1986 - ВИАС, Архитектурен факултет, Доктор

 

Езици

Немски
Английски
Руски

Научни интереси

CAD системи в архитектурното проектиране,
Визуализация на обекти от Културно-историческото наследство
BIM - Building Information Modelling (СИМ - Строително информационнно моделиране)

Членство

САБ
БНК на ИКОМОС

Участие в научно-изследователски проекти

2007 -2008 Културно наследство: Образование – Наука – Опазване – Интегрирани в туризма (HERITAGE : ESPRIT) – проект финансиран от МОН http://seecorridors.com/

Научни и академични длъжности

2008-2011 Заместник Ректор по международна дейност и следдипломно обучение
2012- 2022 Директор на Център за международна дейност и мобилност

Други длъжности и дейности

Follow me on Academia.edu

2008 - 2021- Председател и Член на Експертни групи към НАОА, Член на Постоянна комисия Технически науки към НАОА
2015 - досега - Член на Работна група BIM към ACE - (Архитектурен Съвет на ЕВРОПА)
2019 - досега  - Член на НРГ за въвеждане на СИМ в жизнения цикъл на строежите към МРРБ

 

Публикации

2017
Колко бързо ще навлезе строителното информационно моделиране (СИМ) в България? - Градът.bg, 07.09.2017, ГРАДЪТ Медиа Груп

2016
От 3D CAD към 4D BIM - доклад на „ИНОВАТИВНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ СОФИЯ 19 април 2016
BIM – tool for Project Management? - презентация на EFCA Conference SOFIA YP 2nd June 2016
Пътят към СИМбиоза в строителния бранш, CIO, 8/2016, IDG България
Презентация на Семинар "Професията АРХИТЕКТ и използването на методите на BIM", 7-12-2016, САБ, София

2015
BIM-BAM-BOOM За кого бие камбаната - доклад на Втора научно-приложна конференция
„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ (УПС2015) - 5-6. 11. 2015 София, стр 55-61
АлаBIM и вълшебният модел на сграда, CIO, 8/2015, IDG България
ЕФОСАГ - Една година по учебните магистрали на ХХІ век. - презентация на Възможности за развитието на е-образованието в България, ХІ Национална конференция по е-образование, 23.10.2015, София, Хотел Балкан
Интервю за CoBuilder 11/2015

2014
Софтуерът за архитектурно-строително проектиране – под знака на интеграцията между всички специалности, интервю в CIO, 8/2014, IDG България

2013
To BIM or not to BIM или какво е “информационен модел на сграда” и има ли той почва у нас, CIO, 8/2013, IDG България

2011
- За приликите и разликите между готвенето, писането на машина и компютърното проектиране Размисли относно изучаването на програмни продукти,,CIO, 8/2011, IDG България
- REVIT Architecturte 2012 - Поглед отвътре, БиЕмДжи, 2011
2010
-Софтуерът за 3D моделиране и визуализация – с важна роля за опазване на културно истoрическото наследство,CIO, 8/2010, IDG България

2009
- ВИРТУАЛНОТО КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, Пленарен доклад, Седма национална научна конференция, БЪЛГАРИЯ – КРЪСТОПЪТ НА КУЛТУРИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, 1 ноември 2009 г., НДК, София
-ВИРТУАЛНИТЕ РАЗХОДКИ И КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009
-Проблеми при внедряването у нас на програмни пакети за архитектурно-строително проектиране, CIO, 9/2009, IDG България
-Възможни технологични решения за реализиране на информационна инфраструктура за проучване, обучение, опазване и популязиране в областта на различни видове културно-историческо наследство, в Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT), Варна, © Електронно издателство LiterNet, 2009
-Обучение в областта на 3D моделиране и дигитализиране на културното наследство, в същия сборник
-Технологии за визуализация на културно-историческата среда за целите на нейното популяризиране, в същия сборник

 

2008
-Културно наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT) – двугодишен проект на Фонд “Научни изследвания” – Кръгла маса – 10. 2008

2007
-REVIT Architecture 2008 - Кратко ръководство, БиЕмДжи, 2007
-Управлението на CAD системи изисква адекватен организационен подход , CIO, 8/2007, IDG България, 2007
-Архитектурното образование и информационните технологии, Архитектура, 2-3/2007
-Cultural Heritage: Education – Science – Presentation – Integrated In Tourism (HERITAGE : ESPRIT), Advances in Bulgarian Science, 1, 2007, Sofia

Друга информация

Личен мейл адрес - Моля да се използва при изпращане на големи файлове

boyangeo@gmail.com

Курсови задачи и задания

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Правила за заверка

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски

Информация


Фото галерия

  • Експеримент с панорамна камера
  • В Рилския манастир
  • По време на демонстрация
  • В Рилския манастир
  • Измерване
  • Настройка на камерата
  • На обекта
  • Представяне на Байт ЕКСПО
  • Приемане на награда за колектива
  • 11-та Конференция за електронно образование, хотел Балкан 2015