Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д.н. инж. Румен Арсов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Преподавател (пенсиониран)

проф. д.н. инж. Румен Арсов
Кабинет А418
Приемно време

Понеделник от 14,00 ч. до 15,00 ч. в каб. А418

Телефон 866 8995
Факс 866 8995
E-mail r_arsov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Канализационни мрежи и съоръжения за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" - IX семестър. Конспектирани лекции за download - http://w3.uacg.bg/ftp/fhe/Arsov_Lekcii_KMS/

Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" - VIII и IX семестър. Конспектирани лекции за download - http://w3.uacg.bg/ftp/fhe/Arsov_Lekcii_PBPOV/

Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите (на английски език)за студентите от специалност "Хидростроителство" - немскоезично обучение - VI семестър. Конспектирани лекции за download - http://w3.uacg.bg/ftp/fhe/lekcii-Arsov-HSnem/

Компютърно моделиране на канализационни мрежи - факултативен курс за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" - IX семестър. Конспектирани лекции за download - http://w3.uacg.bg/ftp/fhe/Arsov_Facultative_KMS/ .

Компютърно моделиране на пречиствателни станции за отпадъчни води - факултативен курс за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" - IX семестър. Конспектирани лекции за download -  http://w3.uacg.bg/ftp/fhe/facultative_IT_in_PSOV

Копия на корици от учебници и учебни помагала и сборници, издадени в съавторство или под редакцията на Р. Арсов, както и челни страници на лекционните курсове на Р. Арсов в електронен формат ppt - за download.  Корици

 Ректроспекция на процедурите по изготвянето и приемането на "Правила и норми за проектиране, строителство и експлоатация на канализационни системи" с участието на Р. Арсов (2005 - 2013 г.) - за download. Норми

Избрани статии на Р. Арсов - за download, Статии

Дисертации на Р. Арсов - за download, Дисертации

KANAL22 - входни данни

Шрифт -  TmsCyr

Образование

Средно: строителен техникум „Хр. Ботев”, София, 1965 г.; квалификация – техник по архитектура и строителство. Висше: Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС, ИСИ), Хидротехнически факултет, 1970 г.; квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”. Следдипломно обучение и квалификация: • Редовна докторантура (бивша „аспирантура”) в областта „Пречистване на отпадъчни води”, 1973 – 1976 г.; научна степен „доктор” (бивша „кандидат на техническите науки”); • Специализация в Технически университет, гр. Делфт, Холандия в областта „Пречистване на отпадъчни води”, септ. – дек. 1981 г.; • Специализация в Международен център по хидрология „Дино Тонини” към Университета в гр. Падуа, Италия в областта „Компютърни анализи управление на качеството на водите на естествени течения и басейни”, септ. – окт., 1986 г.; • Защита на втора дисертация в областта „Пречистване на отпадъчни води” с присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, май 2000 г.

Езици

Английски език: много добро владеене - писмено и говоримо; Руски език: много добро владеене - писмено и говоримо.

Научни интереси

• Технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки (биологични технологии и моделиране) • Канализационни мрежи и съоръжения (моделиране, информационни технологии) • Управление и опазване на водните течения от замърсяване

Научна дейност

Научни области: • Технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки (биологични технологии и моделиране) • Канализационни мрежи и съоръжения (моделиране, информационни технологии) • Управление и опазване на водните течения от замърсяване • Хидравлика, Водоснабдяване и канализация

Членство

• Международна асоциация по водите - IWA (Лондон); Член на Управителното събрание,; представител на Българската асоциация по водите (БАВ) в Общото събрание на  IWA  • Федерация по водна околна среда WEF (САЩ); Член • Федерация на европейските национални ацоциации на ВиК-компаниите (EUREAU)- член • Специализиран научен съвет по Водно строителство към Висшата атестационна комисия при Министерския съвет; Научен секретар (1992 – 1994); Член (2002 – 2011); • Висш консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите; Член на титулярния състав; • Научен съвет при Института по водни проблеми към БАН; Член (2000 - 2011);  • Международна мрежа по околна среда на Балканите – INWEB; Координатор за България; • Международен център за изследвания и обучение – IRTCUW (под егидата на ЮНЕСКО); Координатор за България; • Технически комитет по Водоснабдяване и канализация – ТК 83 към Български институт по стандартизация; Председател (2002 – 2004); Член; • НТС „Водно дело”, България; • Съвместен комитет по отводняване на урбанизирани територии – UDC на Международната асоциация по водите - IWA и Международната асоциация за хидравлични изследвания - IHRA, Лондон; • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност, рег. № 10639

Участие в научно-изследователски проекти

• Наредба за проектиране, строителство и експлоатация на канализационни системи, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на околната среда и водите, (2005 – 2006); Ръководител на колектива и участник; • Международен проект 2/2003-005-630.06.01 възложен от Министерството на околната среда и водите (2006) “Technical assistance to support the Implementing Agency at the Ministry of Regional Development and Public Works in the preparation, publictiy and launch, of the grant schemes under the project 2005 “Sustainable development trough protection and preservation of waters and biodiversity across the border”; Acting as Water management Expert at the AFRIFOR team; • PHARE проект, възложен чрез Министерството на околната среда и водите : Investigations for establishing of Sensitive Zones in the river basins of Struma, Mesta, Tundja, Arda and Maritza in a Compleance with the EU Directive 91/271/EEC”, (2002); LDK - Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria; Acting as a local consultant in Bulgaria; • Съвместен българо-гръцки проект “Pollution Investigations of the Greek - Bulgarian Crossbordering River Mesta”(2001); Acting as a local co-ordinator for Bulgaria; • PHARE проект, (1998), възложен чрез Министерството на околната среда и водите: Feasibility Study Preview of Water Pollution in the Crossboardery River Basins and Identification of High Priority Environmental Projects in South Bulgaria, Ministry of Environment and Water, Carl Bro International - Phare Environment Consortium; Acting as a local consultant in Bulgaria; • Международен проект, “възложен чрез Министерството на околната среда и водите: Mesta River Ecological Management Plan”, (1995); Participating organisations: LDK - Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria; Acting as a local consultant in Bulgaria;

Участие в проектиране и строителство

•Проекти за категоризация на реките (технико-икономически изследвания относно необходимостта, броя, технологичните схеми и стойността на пречиствателни станции за отпадъчни води) за речните басейни: Искър, Марица, Места, Струма, Тунджа, Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом, Камчия и Южното Черноморие (1970 – 1973); • Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете: Гоце Делчев (1978), Сандански (1978), Лозница(1979), Нови Искър (1979), Силистра (1986), Смолян (1992), гр. Раковски (2005), гр. Нови Пазар (2008), гр. Борово(2008); • Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от малки обекти: учебно-спортна база на УАСГ – с. Веринско (1978); хотели в района на гр. Троян (2006), курортен комплекс „Пампорово” (2006); жилищен район в гр. Земен (2006), курортни селища в района на гр. Варна и гр. Велико Търново (2007); • Проектиране на модулни пречиствателни станции за биологично пречистване на отпадъчни води от малки обекти – 4 – 500 еквивалентни жители (ЕЖ), 2006 – 2007; • Проектиране на канализационни мрежи в градовете: София – кв. Слатина (1978), Силистра (1986); • Разработване на Общ устройствен план (ОУП )на гр. София, Част „Техническа инфраструктура” – „Канализация” (2002) ; Ръководител на проектантския колектив; • Разработване на програмен пакет STAB за технологично проектиране и проверка на капацитета на съоръжения за биологично стабилизиране на утайки от отпадъчни води на населени места: аеробни стабилизатори, метантанкове, открити изгниватели, двуетажни утаители (утайковите камери). • Проучване чрез компютърно моделиране на хидравличния капацитет на канализационната мрежа на гр. Нови Искър с предложения за реконструкция (2004); • Разработване на програмен пакет KANAL2 за проектиране на канализационни мрежи на населени места (1992 - 1993); • Разработване на програмен пакет KANAL25 за проверка на хидравличния капацитет на съществуващи канализационни мрежи на населени места и проектиране на техни реконструкции и разширения (1994); • Строителство на жилищна сграда на 11 етажа (мазета, гаражи, тавански ателиета) в гр. София – кв. Гео Милев.

Участие в международни проекти

• Проект 2005 “Sustainable Development trough Protection and Preservation of Waters and Biodiversity Across the Boarder”. Рамков договор EUROPEAID/119860/C/CV/MULTI, Lot No 6 Environment, No “Mihalevski 2/2003-005-630.06.01, Acting as the Water Management Expert; • Международен проект 2/2003-005-630.06.01 възложен от Министерството на околната среда и водите (2006) “Technical assistance to support the Implementing Agency at the Ministry of Regional Development and Public Works in the preparation, publictiy and launch, of the grant schemes under the project 2005 “Sustainable development trough protection and preservation of waters and biodiversity across the border”; Acting as Water management Expert at the AFRIFOR team; • PHARE проект, възложен чрез Министерството на околната среда и водите : Investigations for establishing of Sensitive Zones in the river basins of Struma, Mesta, Tundja, Arda and Maritza in a Compleance with the EU Directive 91/271/EEC”, (2002); LDK - Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria; Acting as a local consultant in Bulgaria; • Съвместен българо-гръцки проект “Pollution Investigations of the Greek - Bulgarian Crossbordering River Mesta”(2001); Acting as a local co-ordinator for Bulgaria; • PHARE проект, (1998), възложен чрез Министерството на околната среда и водите: Feasibility Study Preview of Water Pollution in the Crossboardery River Basins and Identification of High Priority Environmental Projects in South Bulgaria, Ministry of Environment and Water, Carl Bro International - Phare Environment Consortium; Acting as a local consultant in Bulgaria; • Международен проект, “възложен чрез Министерството на околната среда и водите: Mesta River Ecological Management Plan”, (1995); Participating organisations: LDK - Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria; Acting as a local consultant in Bulgaria;

Научни и академични длъжности

• Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС, ИСИ), Хидротехнически факултет, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” (бивша „ВК”): o Редовен докторант (аспирант), февр. 1973 г. – февр. 1976 г.; o Асистент, май 1976 г.; ст. асистент, 1978 г.; гл. асистент, 1980 г.; o Доцент, февр. 1988 г.; o Професор, септ. 2001 г. o Зам. Декан на Хидротехническия факултет, септ. 1989 г. – дек. 1994 г.; o Декан на Хидротехническия факултет, февр. 2000 г. – февр. 2008; o Член на факултетния съвет на Хидротехническия факултет, 1985 - 2012; o Председател на Общото събрание на Хидротехническия факултет, декември 2007 - 2011 o Член на Академичния съвет на УАСГ, 1995 г. – 2011.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

канализация, отпадъчни води, пречистване, утайки, моделиране, биотехнологии

Други длъжности и дейности

Член на: • Българска асоциация по водите - Председател(2010 -2012); • Българска асоциация по водите - Главен секретар (2007 - 2009); • Висш експертен екологичен съвет към Министерството по околната среда и водите; Член на постоянния състав (2003 – до сега); • Научен съвет на Института по водни проблеми към БАН, Член(2000 - 2011); • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност, рег. № 10639

Публикации

• Димитрова, С.,Н. Танева,С. Петрова, М. Колева, Р. Арсов, Г. Джановски (2007), Сравнително изследване и оценка на резултатите от анализ на природни и отпадъчни води по методите HACH LANGE и БДС, БУЛАКВА, бр. 4 • Kartal, B., M. Koleva, R. Arsov, W. van der Star, M. Jetten, M. Strous (2006), Adaptation of a freshwater anammox population to high salinity wastewater. Syst Appl Microbiol. Apr. 24 • Igneva-Danova, T., R. Arsov (2006), On the assessment of the risk for hydraulic overloading of sewer networks (in Bulgarian), Proceedings of the 11 National conference on “Technologies and Management of Water Quality in Bulgaria”, Febr., Sofia • Koleva, M., J. Cheng, R. Arsov, Y. Topalova (2006), Possibilities for implementation of the CANON technology for biological high strength nitrogen removal (in Bulgarian), Proceedings of the 11 National conference on “Technologies and Management of Water Quality in Bulgaria”, Febr., Sofia • Arsov, R. (2005), Vermitechnology – a contemporary approach for municipal wastewater sludge utilization (in Bulgarian), Water for People, v. 4 (8), BNAWQ, Sofia • Arsov, R., Igneva-Danova, T. (2005), Modelling of urban drainage networks during intensive rainfalls and variants for their reconstruction with the town of Novi Iskar case study as un example (in Bulgarian), Bulaqua, v. 3, BAWK, Sept., Sofia • Arsov, R. (2004), On the design criteria for sedimentation prevention in the sewer networks (in Bulgarian), Water for People, v. 1 (1), BNAWQ, Sofia • Arsov, R. (2004), Bulgarian Transboundary Rivers, Proceedings of the UNESCO Workshop on “Development of Internationally Shared Surface Waters in South-Eastern Europe (SEE)”, Oct., Thessaloniki, Greece • Arsov, R. and R. Gorova (2004), Bulgarian Transboundary Aquifers, Proceedings of the UNESCO-ISRAM-MED Workshop on “Key Issues for Sustainable Management of Transboundary Aquifers in the Mediterranean and in South-Eastern Europe (SEE)”, Oct., Thessaloniki, Greece • Arsov, R. and N. Teneva, (2003), Bulgarian Policy and Actions for Municipal WWTPs Construction and Upgrading, Proceedings of NATO Advance Research Workshop on “Enhancing Urban Environment: Environmental Upgrading of Municipal Pollution Control Facilities and Restoration of Urban Waters”, Nov. 5 – 8, 2003, Rome; • Arsov, R., G. Mihailov, D. Economides and S. Papageorgiu, (2003), Senzitive Areas in the South-Bulgarian River Basins, Proceedings of the 8th Scientific and Practical Conference of the BNAWQ with International Participation on “Technologies and Management of Waters in Bulgaria”, (in Bulgarian), BNAWQ, Febr., Sofia • Arsov, R., (2002), Surface Runoff Modelling on Steep Terrain, Proceedings of NATO Advance Research Workshop on “Urban Water Management:Science, Technology and Service Delivery, Borovetz, Bulgaria, 16 – 20 October; • Arsov, R., (2002), Criteria and New Methods for Sizing Wastewater Sludge Anaerobic Digesters, Proceedings of NATO Advance Research Workshop on “Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery, Borovetz, Bulgaria, 16 – 20 October; • Arsov, R., (2002), On the Kinetics of Biological Processes in Design of Municipal Wastewater Sludge Anaerobic Digestion Units, Annuals of UACEG v. 40 (6) (in English); • Dodov, B., R. Arsov and P. Marinov (2000), Analytical Reproduction of Radar Images of Rainfall Spatial (2D) Distribution as an Impact to GIS Based Flood Modelling, Flood Issues in Contemporary Water Management, NATO ASI Series, 2. Environmental Security, v. 71, Ed. J. Marsalek, W. Watt, E. Zeman and F. Sieker, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, p. 271 – 281 • Arsov, R., G. Mirinchev and G. Mihailov (2000), Bulgarian National Report, Transboundary Water Resources Management in the Balkans, NATO Science Series, 2. Environmental Security, v. 74, Ed. J. Ganoulis, I. Murphy and M. Brilly, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, p. 99 - 105. • Arsov, R., I. Ribarova, N. Nikolov, G. Mihailov, Y. Topalova and E. Choudary, (1999) Two-Phase Anaerobic Technology for Domestic Wastewater Treatment at Ambient Temperature, Water Science and Technology, v. 39, No 8; • Arsov R., (1999), On the Reasonable Degree of Sludge Stabilisation at the Municipal Wastewater Treatment Plants. Proceedings of the Specialised Conference on Disposal and Utilisation of Sewage Sludge: Treatment Methods and Application Modalities, Oct. 13 – 15, Athens, Greece. • Arsov, R. (1998), An Integrated Approach in Urban Drainage Infrastructure Design and Performance Assessment, Environmentally Devastated Areas in River Basins in Eastern Europe, NATO ASI Series, 2. Environment – v. 45, Springer-Verlag, Berlin. • Arsov, R., I. Ribarova, Y. Topalova and G. Michailov, (1996), On the Kinetics of Nitrification Denitrification Biological Excess Phosphorous Removal Process, Water Science and Technology, v. 32, No7. • Papachristou, E., J. Ganoulis, E. Darakas, N. Belou, R. Arsov, G. Mihailov, (2002), Experience from transboundary cooperation between Greece and Bulgaria – the case with the Nestos river, Proceedings of the 7th Scientific and Practical Conference of the BNAWQ with International Participation on “Technologies and Management of Waters in Bulgaria”, BNAWQ, Febr., Sofia • Mihailov, G. and R. Arsov (1996), Current Status of the Anthropogenic Impact on the Bulgarian Part of the Mesta/Nestos Transboundary River, Transboundary Water Resources Management: Institutional and Engineering Approaches, NATO ASI Series, 2. Environment – v. 7, Springer-Verlag, Berlin.

Друга информация

Области на професионална компетентност: • Технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки (биологични технологии и моделиране) • Канализационни мрежи и съоръжения (моделиране, информационни технологии) • Управление и опазване на водните течения от замърсяване • Хидравлика, Водоснабдяване и канализация Професионален опит в: • Научни и приложни изследвания • Консултантска дейност • Организиране на международни изследователски и образователни проекти и научни конференции • Изготвяне на експертизи и рецензии • Проектиране • Обучение на студенти и специализанти с висше образование • Администриране на научно-образователно звено – факулте; професионална асоциация

Конспекти
Хоби

спорт (ски, плуване, туризъм), музика (класическа и модерна), изобразително изкуство, литература (художествена, историческа, мемоарна, физика, религии, техническа, научна)