Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Борислав Александров

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Борислав Александров
Кабинет Р410-a
Приемно време

Вторник 10 - 11 ч

Начало на учебната практика по Геодезия 2 част - 8 юли 2024, 8:00 ч в двора на УАСГ

 

Телефон 9635245/607
E-mail alekb_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекции и упражнения по Геодезия I част

Лекции и упражнения по Морска геодезия

Лекции и упражнения по ГИС в океанологията

Лекции по Геодезия за Хидротехнически факултет

 

 

Образование

1986 - инженер по Геодезия, фотограметрия и картография, ВИАС

2011 - доктор, УАСГ

2013 - Методика на академичното преподаване

Езици

английски, испански, руски

Научни интереси

Морска геодезия, Океанология, Хидрография, Полярни изследвания, ГИС, Прецизни геодезически измервания, Компариране на геодезическа апаратура, GPS

Научна дейност

Изследвания в АНТАРКТИКА

Хидрографски дейности в море, езера, язовири, реки и всякакви водоеми

Изследване на деформации на инженерни съоръжения

GPS измервания за различни приложения

Ръководител на проекта за проектиране и създаване на еталонна  база за комплексна проверка на геодезическа апаратура - 2011 г.

Ръководител на проекта за изграждане на Първата българска мареографна станция в Антарктика - декември 2017 г.

 

Членство

Факултетен съвет на Геодезическия факултет

Пълна проектантска правоспособност към КИИП

Член на Научно-експертната комисия по полярни науки, Ръководител на секцията "Геодезия, Картография, ГИС"

Български антарктически институт (БАИ)

Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС)

Член на Управителния съвет на Съюз на геодезистите и земеустроителите в България,

Член на Изпълнителното бюро на СГЗБ

Участие в научно-изследователски проекти

1. Международна GPS кампания EUREF-BG 92/93 за въвеждане на система ETRF-89 в Република България, 1993 г.

2. Оценка на хоризонталните движения на земната кора югоизточно от гр.София посредством GPS, ЦЛВГ-БАН, Геодзически факултет на УАСГ

3. Изследване на тектонските деформации от земетресенията от 14 и 18 април 1928 г. в южна България, 2003г., съвместен проект на ЦЛВГ и Белгийската Кралска обсерватория

4. Изследване на свлачищни процеси в района на Ботаническата градина на БАН, 2003 г., ЦЛВГ-БАН

5.  Изследване на съвременните геодинамични процеси в района на реките Места и Доспат, 2002-2003 г., ЦЛВГ-БАН

6.  Комплексно изследване съвременната геодинамика на Югозападна България 2001-2004 г., съвместен проект на Геодезическия факултет на УАСГ и ЦЛВГ-БАН

7. Картографиране на скални участъци в Антарктика 1998, 2000 г.

8.  Първа хидрографска снимка в акваторията на Българската антарктическа база 2010 г.

9. Изграждане на национална база за комплексна проверка и еталониране на геодезическа апаратура в УСБ"Веринско", Научно-изследователски проект към ЦНИП при УАСГ, 2011 г,  ръководител на проекта

10. Създаване на единен цифров модел и картографиране на района на Българската Антарктическа база "Св. Климент Охридски", о-в Ливингстън, 2015-2016 г.

 11. Инициатор, ръководител и изпълнител на проекта за доставяне и монтаж на първата българска мареографна станция в Антарктика - декември 2017 г. Получени първи данни за морското ниво в акваторията на Българската антарктическа база (БАБ)

12. Първоначални измервания за соленост, проводимост и температура на океанската вода в акваторията на БАБ, заедно с определяне скоростта на акустичния сигнал - ноември-декември 2019 г

13. Ръководител на геодезическия екип за измерване на най-високия водопад в България и на Балканите - Дяволското пръскало - 2023 г.

14. "Създаване на географска информационна система за водопадите на България" - проект към ЦНИП при УАСГ, 2024 г., Ръководител на проекта

Научни и академични длъжности

Доктор по Геодезия - УАСГ, 2011 г.

Доцент в катедра "Геодезия и геоинформатика" - от 2014 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Морска геодезия, Океанология, Хидрография, Антарктика, Полярни изследвания, ГИС, GNSS, Изследване на сложни съоръжения, Компариране на геодезическа апаратура

Публикации

По-важни публикации във връзка с изградената База за комплексна проверка и компариране на геодезическа апаратура в УОБ"Веринско" (2011-2012 г):

1. Александров, Б., Ю. Цановски, Изграждане на еталонна база за комплексна проверка на геодезическа апаратура Проект БН-119/11 – Научна сесия на УАСГ – 70 год., доклад на 16.02.2012, УАСГ
2. Александров, Б., Ю. Цановски, Й. Йорданов, В. Вълчинов, Б. Банов, Изграждане на еталонна база за комплексна проверка на геодезическа апаратура, сп.”Геомедия”, 2012, бр.2
3. Александров, Б., Ю. Цановски, GPS приложение за прецизни дължинни определения, сп.”Геомедия”, 2012, бр. 3.
4. Александров, Б., Ю. Цановски, Използване на GPS технология за деформационни определения, Юбилейна научна конференция “70 години УАСГ”, Сборник доклади, София, том 8, 95-104.
5. Александров, Б., Ю. Цановски, Й. Йорданов, Изграждане на еталонна база за комплексна проверка на геодезическа апаратура, Юбилейна научна конференция “70 години УАСГ”, Сборник доклади
6. Александров, Б., Ю. Цановски, Изграждане на еталонна база за комплексна проверка на геодезическа апаратура, Годишник на УАСГ, Том XLV, свитък VIII, Научни изследвания 2011, стр.63-70
7. Александров, Б., Ю.Цановски, Геодезически измервания за получаване на еталонни стойности в базата за комплексна проверка на геодезическа апаратура, Годишник на УАСГ, Научни изследвания 2012,
8. Александров, Б., И. Стефанов, Влияние на приземния атмосферен слой върху точността на дължинните измервания, Годишник на УАСГ, Том XLV, свитък III, Геодезия, 2013, стр 45-54
9. Александров, Б., Г. Кючуков, Експериментално определяне на стойността на коефициента на вертикална рефракция за района на УОБ”Веринско”, сп.”Геомедия”, 2013, бр. 5.

10. Александров, Б., Е. Стоянова, Хидрографни дейности при изследване и мониторинг на биоразнообразието във високопланински езера, сп."Геомедия", 2014, бр. 6.

11. Александров, Б., Първата българска мареографна станция в Антарктика, о-в Ливингстън, сп. "Геомедия", 2018, бр. 4.

Друга информация

Първият български геодезист, стъпил в Антарктика (1998 г)

Участник в шест национални Антарктически експедиции

Посетил и работил на шест континента

Специализирано обучение в Университета в гр. Берн, Швейцария, септември 2011

Планински спасител и планински водач

Водолаз OWD

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

ДругиИнформация


Фото галерия

  • Ръководство за учебна практика по Висша геодезия
  • Учебник по Геодезия
  • Монография

Хоби

Пътешествия, Антарктика, Планинска спасителна служба, Фотография, Подводни снимки