Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева

Геодезически факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Кабинет P207/Р409
Приемно време

20.05.2024->10 ч.  зала 410

=======================================================================

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!
===================================================

Kонсултации и защита/заверка на упражения и учебни практики се провеждат след предварителна уговорка по мейл (kmikrenska_fgs@uacg.bg).

 ==========================

Уважаеми колеги,

За информация относно предстоящи изпитни дати към катедра "Геодезия и геоинформатика", следете страницата на катедрата и ползвайте мейла на катедрата (инж. Петя Кръстева-p.krasteva_fgs@uacg.bg).

E-mail kmikrenska_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Кадастър II-специалност "Геодезия"

Многоцелеви кадастър-специалност "Геодезия"

Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти-специалност "Геодезия"

Кадастър-специалност УУЗИ

Геодезия-специалност УУЗИ иТС

Кадастрална и специализирани карти-специалност УЕИП

Образование

УАСГ,инженер по геодезия

Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ

 

Езици

Английски език-писмено и говоримо;

Руски език-писмено и говоримо

Професионални умения

КИИП-ППП;
Правоспособност по ЗКИР;

Членство

КИИП, СГЗБ

Факултетен съвет на Геодезически факултет

Участие в научно-изследователски проекти

Проект № BG05SFOP001-2.006-0004-CO1 от 09.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд -„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014

Публикации

 ORCID 0000-0002-7054-1799

Друга информация

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!

Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, които са изпълнили всички предвидени в учебната програма задължения, включително заверка на лекции и упражнения по тази дисциплина, (Правилник за АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ) и спазване на противоепидемиологичните норми към момента

Книги

ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов

Конспекти
Учебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверкаДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова


Информация