Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Пеньо Пенев

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Кабинет R401
Телефон 9635245/238
E-mail penevp_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1973

Лекционни курсове

Инженерна геодезия - спец. Геодезия IV курс Инженерна геодезия - спец. Геодезия IV курс - задочно обучение

Образование

висше

Езици

руски английски

Професионални умения

геодезически дейности при проектиране и строителство на инженерни съоръжения изследване деформации на сгради и съоръжения

Научни интереси

в областа на инженерната геодезия прецизни геодезически измервания GPS определения на координати и трасировки проектиране и оптимизация на инженерно-геодезически мрежи изследване деформации на инженерни обекти създаване на компютърни програми

Научна дейност

ръководство на докторанти - 7 защитили : 4 - български 1 - чуждестранен специализанти - 1 рецензии на докторанти -3 рецензии за доцентури - 4

Членство

член на Академичен съвет член на Научен съвет СНС по Геодезия НТС по Геодезия - зам.председател член на Управителен съвет НТС член на редакционна колегия сп.Геодезия член на Камараta на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Участие в проектиране и строителство

ПРОЕКТАНТСКА ПРАКТИКА: Участие в проектирането на много инженерни обекти, на повечето от които съм бил ръководител: 1975 - Вертикално планиране на уличната мрежа на нови квартали в гр. Ямбол 1977 – Проектиране на околовръстното шосе на град Казанлък 1978 – Технология за създаване на ЕТСМ в населените места 1979 – Ръководител на геодезическия колектив по изработването на проекта и трасирането на тунели “Топли дол”,“Ечемишка” от АМ “Хемус” 1980 - Ръководител на геодезически проекти и геодезически работи по изграждането на НДК - София 1983 - Ръководител на геодезическия проект и трасирането на спусковото устройство на КЗ “Ил. Бояджиев” – гр. Бургас 1983 - Ръководител на геодезическия проект и трасирането на ИПК”Родина” и Интерпред. 1983 - Ръководител на геодезическите работи по тунел “Правешки ханове” и 2 виадукта от АМ “Хемус” 1989 - Геодезически проект на метрополитен град София 1993 - Проекти за земеразделяне 1994 - Пакет приложни програми за геодезически изчисления - УАСГ 1996 - Определяне на деформации на язовирите “ Йовковци “, “ Асеновец “ и “Мандра” 1999 - Проект за деформации и нулев цикъл на измерванията за сградата на РВД към летище “София” 2000 - Проект на улица и ЗРП на Централна градс-ка част на гр. Хисар 2001 - Проект на мост и пътни връзки завъзстановяване на разрушения мост на р. Рибнишка, община Петрич и проект за сигнализация на кръстовище 2002 - ПАВЕЦ “ Чаира “ – Техническа преоценка на КИС на подземната централа, трансформаторното отделение и строителните конструкции в тях. 2002 - Комуникационно-транспортен план на гр.Благоевград 2003 - Проект за нулев цикъл на деформациите на сгуроотвал “ 7-ми септември” – гр.Перник и на “ Ново хвостохранилище за фаелит “ – гр. Пирдоп 2002 - План за органозация на движението на центалната част на гр.Петрич 2003 - План за организация на движението на гр.Банско 2004 - План за организация на движението на с.Добринище 2004 - Проекти на улици община Нова Загора 2005 - Определяне деформации на яз.”Асеновец” 2005 - Екзекутивна документация по чл.52 от ЗКИР- път II-66 Ст.Загора -Казанлък 2005 - Нивелетен проект на с.Покровник, общ.Благоевград 2006 - Екзекутивна документация по чл.52 от ЗКИР- път II-53 Сливен-Ямбол 2006 - Екзекутивна документация по чл.52 от ЗКИР- път I-1 /Е-79/ Даскалово-Дупница 2006 - Проекти на пътища общ.Хисар 2006 - Вътрешна канализационна мрежа с.Кортен, общ.Нова Загора 2006 - 2008 Проект за реконструкцията на ж.п.линията Пловдив-Първомай 2007 - Проект за преасфалтиране на път I-1 кв."Ботунец" - с. Горни Богров 2007 - Проект на околовръстен път гр.Пазарджик 2007 - Геодезичеки работи по АМ “Тракия” 2007 - Геодезическо заснемане на деривация "Азма дере" и язовирна срена "Асеновец" 2007 - Проект за укрепване на свлачище на път II-99 Царево-Малко търново км68+560 2008 - Геодезически работи по АМ”Марица” и АМ “Тракия” - лот 1 2008 - Проекти на 5 кръгови кръстовища гр.Благоевград 2008 - Проект за пътен надлез гр.Първомай на ж.п. линията Пловдив-Свиленград 2009 - Геодезически проект на път II-18 Околовръстен път на София - южна дъга 2009 - Проекти за реконструкция на водоснабдителни мрежи в общ.Гоце Делчев 2009 - Проект и нулев цикъл на деформациите на сградите и пистата на летище "София" 2010 - Геодезически проект и пътни връзки на Многофункционална спортна зала София 2010 - Възстановяване на опрния полигон на лот 3 от АМ “Тракия” 2010 - Проект и нулев цикъл на деформациите на сгуроотвал Кудин дол гр.Перник

Участие в международни проекти

1. 2007 - СТРАТЕГИЯ ЗА КОМАСАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 2007-2013” ГОДИНА, Проф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ, инж. Лилия Стоянова, МЗГ; инж. Кирил Стоянов, МЗГ; Кристина Георгиева, МЗГ; Хенк Мун, DLG; Хил Кайпърс, DLG; Франк Ван Холст, DLG; Клементин Рибърс, DLG; Яни Херитсен, DLG ; 2. 2008 - ПРОГРАМА ЗА КОМАСАЦИЯ - 2007 – 2013 година”.проф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ; Инж. Лилия Стоянова, МЗП; инж. Кирил Стоянов, МЗП; Кристина Георгиева, МЗП; Хенк Мун, DLG ; Хил Кайпърс, DLG; Франк ван Холст, DLG;Клементин Рийбърс, DLG;

Научни и академични длъжности

1992 - 1994 Зам.декан по учебната работа на Геодезическия факултет 1995 - 1999 Декан на Геодезическия факултет 2002 - 2003 Ръководител кат."Приложна геодезия" (в.и.д.) 1999 - 2008 Ректор на УАСГ ( от 1.12.1999г. до 25.01.2008г.)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

приложна геодезия, програмиране, GNSS, деформации

Други длъжности и дейности

2004 - Почетен доктор (доктор хонорис кауза) на Московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) 2007 - Почетен доктор (доктор хонорис кауза) на Одеската държавна академия по строителство и архитектура 2008 - академик на Европейската академия по архитектура 2008 - Почетен член на СПИК

Публикации

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Катедра “Приложна Геодезия ”


С п и с ъ к

на научните трудове на проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев

1. Пенев П. Представяне на обратната засечка чрез прави засечки, Известия на ГУГК, кн.4, стр.21-26, София, 1971.
2. Георгиев Н., П.Пенев. Взаимно ориентиране на два референтни елипсоида чрез пренасяне на геодезически географски координати с помощта на синхронни наблюдения на спътници,Известия на ГУГК,кн.4,стр.13-18,София, 1972.
3. Пенев П. Затворени формули за трансформация на правоъгълни пространствени координати в географски координати ,Известия на ГУГК, кн.4,стр.29-32,София,1973.
4. Виделов Б.,П.Пенев. Изравнение на посредствени наблюдения реализация на ЕИМ,Геодезия,картография и земеустр.,кн.5,стр.13-16, София,1973.
5. Георгиев Н., П.Пенев. Сравнение на някои методи за определяне на топоцентричните екваториални координати на ИСЗ, Известия на ЦЛГ при БАН, кн.XIV, стр.93-107, София, 1974.
6. Пенев П. Начин за определяне наклоняването на инженерни съоръжения по данни от геодезическите измервания, Известия на ГУГК,кн.3,стр.20-27,София,1974.
7. Иванов И., П.Пенев. Фотограметрично числено картиране на фасади на сгради, Геодезия,картография и земеустройство,кн.3,стр.26-29,София,1975.
8. Пенев П., И.Арабаджиев. Алгоритъм за изравнение на строителни мрежи, положени като микротриангулация,Известия на ГУГК, кн.3, стр.28-38, София,1975.
9. Пенев П., Р.Димитрова . Точност на точките от строителна мрежа, определени по метода на проф.Дурнев, Годишник на ВИСИ,т.XXVI,св.III, стр.53-67,София, 1976.
10.Пенев П. Влияние на геометричната форма при многократното ъглово засичане на една точка, Геодезия,картография и земеустройство, кн.3, стр.18-20, София,1976.
11.Пенев П. Определяне наклоняването на високи сгради и съоръжения,Доклади на НТ конференция “ Геодезически проблеми при проектирането и изграждането на жилищни комплекси,стр.59-67,Ст.Загора,1976.
12.Куртев В., П.Пенев Таблици за трасиране на кръгови и преходни криви, ВИАС,София, 1976.
13.Куртев В.,Д.Даковски,Т.Сираков,М.Ганев, П.Пенев. Ръководство по Инженерна геодезия, ВИАС,София, 1977.
14.Пенев П. Оценка точността на линейно-ъглови мрежи, положени за определяне деформации на инженерни съоръжения,Геодезия,картография и земеустройство,кн.1, стр.15-19, София, 1977.
15.Пенев П. Влияние на геометричната форма при многократното линейно и линейно-ъглово засичане на една точка , Геодезия, картография и земеустройство, кн.4,стр.13-16, София, 1977.
16. Penev P.D.,Penev P.V., Pencev I. Automatizovany System pro projektovani zeleznicnich trait, III konf. Zeleznicni geodezie a kartografie, p.39-45, Praha, 1977.
17. Пенев П., К.Костадинов. Обработка на линейно-ъглови мрежи с ЕИМ, Геодезия, картография и земеустройство ,кн.3, стр. 3-7, София , 1978.
18. Пенев П. Проектиране на мрежи за определяне деформации на инженерни съоръжения с предварително зададена ориентация и големина на елипсите на грешките,Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, стр.17-20, София, 1978.
19. Пенев П. Трансформация прямоуголных координат в географические с применение замкнутых формул,Известия ВУЗ, Геодезия и аэрофотосъемка, кн.3, стр.30-33 Москва, 1980.
20. Стойнов В., П.Пенев Върху точното и приблизителното решаване на задачата за получаване на геодезически координати от дадени декартови, Технически бюлетин, кн.1, стр.5-19, МНО, София, 1980.
21. П.Пенев Оптимизирование сетей для определения деформаций плотин, Симпозиум “ Автоматизированная обработка геодезических данных “, стр.209-220, Албена, Варна, 1980.
22. Пенев П. Елипса и елипсоид на грешките, Геодезия, картография и земеустройство, кн.2,стр.16-20, София, 1981.
23. Пенев П. Геодезически мрежи и методи за определяне деформации на инженерни съоръжения, Автореферат на кандидатска дисертация, ВИАС, София, 1981.
24. Пенев П. Оптимизиране плана на наблюдение при створния метод за определяне деформации на инженерни съоръжения, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, стр.21-24, София, 1981.
25. Пенев П. Об оптимизации геодезических сетей для определения горизонтальных смещений инженерных сооружений, Иссл. По геодез. и аэрофот., МИИГАиК, стр.44-52, Москва, 1981.
26. Пенев П. Предварителна оценка на точността на пространствени мрежи за определяне деформации на инженерни съоръжения, Годишник на ВИАС, том.XXIX,св.3, стр.97-107, София, 1981-1982.
27. Костадинов К., П.Пенев Метод за определяне деформации на инженерни съоръжения чрез съвместна обрабтка на няколко цикъла от измервания, Годишник на ВИАС, том.XXX, св.3, стр.49-56, София, 1982.
28. Пенев П., Димитров Д. Трасировъчни мрежи на тунели “ Топли дол и Ечемишка от автомагистрала Хемус “, Геодезия, картография и земеустройство, кн.1,стр.9-12,София, 1983.
29. Пенев П. Определяне на хоризонтални деформации на язовирни стени чрез мрежи от изпънати триъгълници с измерени височини, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, стр.10-13, София, 1983.
30. Penev P. Optimizacion of Geodetic Networks for Defining Deformation of Engineering Structures, XVIII Congres de la FIG, p.608.4.1 – 608.4.11, Sofia, 1983.
31. Маркузе Ю., П.Пенев, К.Костадинов – Определение деформаций инженерных сооружений по разностям наблюдений, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.6 , стр. 126-128, Москва, 1983.
32. Пенев П. Определяне деформации на инженерни съоръжения чрез изравнение на свободни мрежи, Годишник на ВИАС, том.XXXI, св.3, стр.107-118,София,1983-84.
33. Стойнов В., П.Пенев Извеждане на гравитационния ефект от изменението на нивата на водите на водохранилищата, Годишник на ВИАС, том.XXXI, св.3,стр. 101- 106, София, 1883-1984.
34. Пенев П. Предварителна оценка на точността на срещата във вертикално отношение при прокопаването на тунели, Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, стр.17-19, София, 1984.
35. Стойнов В., П.Пенев – Изследване на вариациите на производните от първи и втори ред на гравитационния потенциал в района на водохранилищата, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1985.
36. Стойнов В., П.Пенев Отчитане локалния ефект на гравитационното поле в района на водохранилищита върху резултатите от високоточните геодезически измерва- ния, Годишник на ВИАС, Т.XXXII, св.3, стр.43-51 , София, 1985-1986.
37. Пенев П., С.Колев Координиране върховете на квартали и изчисляване на трасировъчни данни,Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1987.
38. Пенев П. Автоматизирано изработване на трасировъчни проекти на сгради и съоръжения, Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, София, 1987.
39. Penev P., Wl.Sojnow O poprawkah do pomiarow geodezyjnjch z powodu zmian poziomy zbiornika,Geodezja ugradzenia zolne, ZNAP Wroclaiu, 1987.
40. Milev G.,I.Jovev,Z.Zenkov, P.Penev Geodatische Netze fuer den Metrobau, XIX FIG Kongress, Band 6, P601.1, Helsinki,1990.
41. Dimitrov D., P.Penev, J.Stojanov An Information System for the Deformation of Engineerinh Equipment, International Symposium on Engineering Surveys, p.25-34, Sofia, 1991.
42. Томова П., П.Пенев и др. Геодезия, Техника, София, 1992.
43. Стойнов Вл., П.Пенев Някои проблеми на висшето геодезическо образование в България, сп.” Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1995.
44. Пенев П. Трасировъчни проекти на сгради, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, София, 1995.
45. Пенев П. Тригонометричен метод за определяне на хоризонтални деформации на инженерни съоръжения, Сборник научни трудове , Научна сесия’97 с международно участие, част 6, Шумен, 1998.
46. Пенев П. Автоматизирано определяне на методите за измерване в створа и обработката им, Годишник на УАСГ , том XXXIX,стр.223-231, София, 1998.
47. Пенев П., Р.Димитрова Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, Главно управление “ Кадастър и геодезия “,София, 1998.
48. Пенев П.Д., П.Т.Пенев Висшето геодезическо образование в България, Международен симпозиум “ Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии, стр.463-470, София, 2001.
49. Пенев П. 60 години Университет по Архитектура,строителство и Геодезия – традиции,съвременност и бъдеще, Строителство, кн.2, София, 2002.
50. Пенев П., Т.Костадинов Нова технология за измерване на наноси на вътрешни водоеми, Годишник на УАСГ – юбилеен 60 г. УАСГ, т.8, стр.117-121,София, 2002.
51. Пенев П., К.Костадинов Начин за решаване на геометрични условия при проектиране на регулационни планове,Годишник на УАСГ – юбилеен 60 г. УАСГ, т.8,стр. 123-129, София, 2002.

52. Пенев П.,Б.Маринов. Модифицирана методика за проектиране на вертикални криви и нейната програмна реализация,кн.5,сп.” Пътища “,стр.2-8,София,2004.
53. Пенев П.Д. Обосновка на необходимата точност на имерванията при определяне вертикални деформации на инженерни съоръжения, Сборник научни трудове ,Научна сесия’04 с международно участие, част II, стр.337-340, Шумен, 2004.
54. Пенев П. Анализ и оценка на устойчивостта на изходните репери при определяне вертикални деформации на инженерни съоръжения, сп.” Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.7-10, София, 2005.
55. Пенев П.,А.Ангелов. Интерпретиране на регистрираните деформации на инженерни съоръжения, Годишник на УАСГ, том XLI,стр.37-47, София, 2005.
56. Пенев П. Анализ на устойчивостта на изходните репери при приета неизменна средна височина, Годишник на УАСГ, том XLI,стр.27-36, София, 2005.
57. Пенев Пеньо Д. Анализ устойчивости реперов высотной основы, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.4 , стр.3-16, Москва, 2005.
58. Пенев П., В.Коцева, 100 години от рождението на световно известния геодезист проф.инж.Васил Пеевски ,сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5-6, стр3-9, София, 2005.
59. Пенев Пеньо Д. Анализ на стабилността на изходните точки при изследване хоризонтални деформации на съооръжения, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.9-14, София, 2006.
60. Пенев Пеньо Д., Ив.Янков. Програми за автоматизиране на проектирането на пътища, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.15-21., София, 2006.
61. Пенев Пеньо Д., Ив. Янков. Автоматизирано координиране и изчертаване на трасе в план, Сборник научни трудове ,Научна сесия 2005, част II, стр.420-434, Шумен, 2005.
62. Пенев Пеньо Д., Ив. Янков. Автоматизирано изчертаване на надлъжни профили и изчисление на нивелетен проект, Сборник научни трудове , Научна сесия 2005, част II, стр.410-419, Шумен, 2005.
63. Konstantinov M., P.Penev On a Block Matrix with Application to Geodezy, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodezy, Fascicule II, Matematics Mehanics, Vol. XLII, p.11-22, 2006.
64. Пенев Пеньо Д., Д. Тонков, Оценка на точността на векторите на преместванията при определяне на хоризонтални деформации, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5-6, София, 2006.
65. Пенев П., Геодезически методи за определяне на деформации на инженерни съоръжения, хабилитационен труд УАСГ, София, 2006.
66. Пенев П., В. Коцева. 100 со дня рождения выдающего болгарского геодезиста проф.инж.Васил Пеевски(1905-1992),, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.3 , Москва, 2006.
67. Пенев П., Пл. Малджански. Геодезичвското образование в България, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1, стр9-11., София, 2007
68. Пенев П. Изследване устойчивостта на изходните точки при створния метод, Юбилейна научна конференция - 65 години УАСГ, стр. …. София 2007.
69. Пенев П., В.Коцева. Ст.н.с.д-р инж.Ангел Божанов навърши 70 години. сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.2-3, стр43-44., София, 2007
70.“СТРАТЕГИЯ ЗА КОМАСАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 2007-2013” ГОДИНА, Авторски колектив: Проф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ, инж. Лилия Стоянова, МЗГ; инж. Кирил Стоянов, МЗГ; Кристина Георгиева, МЗГ; Хенк Мун, DLG; Хил Кайпърс, DLG; Франк Ван Холст, DLG; Клементин Рибърс, DLG; Яни Херитсен, DLG ; издател LLC за DLG, май 2007 г.
71.”ПРОГРАМА ЗА КОМАСАЦИЯ - 2007 – 2013 година”Авторски колективПроф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ; Инж. Лилия Стоянова, МЗП; инж. Кирил Стоянов, МЗП; Кристина Георгиева, МЗП; Хенк Мун, DLG ; Хил Кайпърс, DLG; Франк ван Холст, DLG;Клементин Рийбърс, DLG; издател LLC за DLG, 2008 г.
72. Пенев П., Ел.Пенева.Преобразование прямоугольных геоцентрических координат в геодезические без применения итераций. ,,Изв. ВУЗ“ Геодезия и аэрофотосъемка”, кн.3 стр.34-38, Москва, 2012.
73. Пенев П., Ив.Янков. Трансформация на координати при изследване на деформации с ГНСС измервания. International Jubilee Conference UACEG2012, Годишник на УАСГ, том XLV, 2012-2013г., стр.23-30, София.
74. Пенев П. Проектиране на инженерно-геодезически мрежи с предварително зададени характеристики. , International Jubilee Conference UACEG2012.
75. Пенев П., М.Константинов, И.Янков Приложение на изравнението на свободни мрежи при изследване на деформации на инженерни съоръжения, Годишник на УАСГ, том XLV, 2010-2012г.,стр.117-129, София.
76. Gospodinov S., Peneva E., Penev P., Seckov K., Dimeski S. /2015/ Basic Gravimetric Network of Republic Macedonia – a New Reality. FIG Working Week 2015 “From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World”, Sofia, Bulgaria, 17 – 21 May 2015, 12 pp.
77. Peneva E., Gospodinov S., Lambeva T., Penev P. (2015) Some Aspects on Basic Gravimetric Network Adjustment. FIG Working Week 2015 “From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World”, Sofia, Bulgaria, 17 – 21 May 2015, 16 pp.
78. Пенев П., А. Ангелов. Методи за определяне наклоняването и пространственото положение на високи съоръжения чрез изравнителни равнини и сечения. XI
Международна научна конференция, стр.229-234,ВСУ’2016.
79. Господинов, Сл., Е. Пенева, П. Пенев, Т. Ламбева, Ю. Цановски, С.
Джорова, Г. Маринов, И. Радев, Съвременни аспекти на геометричната
нивелация, София, годишник на УАСГ – 2016, Том 49, Бр. 4
80. Пенев П., А. Ангелов. Методи за определяне пространственото положение на високи съоръжения с кръгла форма. Годишник на УАСГ, том 50,., стр.149-156., София,2017г.
81. Пенев П., А. Ангелов. Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителна равнина , Годишник на УАСГ, том50, стр. 157-164, София,2017г.
82. Пенев П., А. Ангелов. Предварителна оценка на точността на тунелна инженерно -геодезическа мрежа, Годишник на УАСГ, том.... , стр. ...., София,2017г

 

София, 27.06.2017г 

 

 

 

 

 

 

Друга информация

- Конгрес на FIG,1983 г. – София; - Конгрес по транспортно строителство, Прага, 1977 г.; - Научна сесия, Москва, 1981 г.; - Научна сесия, Вроцлав, 1986 г.; - Международни симпозиуми по инженерна геодезия – от 1976 до 2010 г.

Книги


Конспекти