Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Кабинет Р421; Лаборатория по картография
Приемно време

Изпит - редовно - 10:00 ч, лаборатория по картография Р109

02. 08. 2024 г.; 03. 09. 2024 г.

За студентите, които не са 3-ти курс редовно се изисква предварително издаден протокол за изпит.
Носят се заверени упражнения и калкулатор, по желание - учебник по картни проекции, 2022 г.

Телефон https://www.researchgate.net/profile/Temenoujka-Bandrova
Факс https://orcid.org/0000-0003-4778-5557
E-mail bandrova_fgs@uacg.bg
Уебсайт www.cartography-gis.com, www.maps.bg
Постъпил в УАСГ 1995

Лекционни курсове

Картни проекции - лекции и упражнения; Визуализация на Геоданни - лекции и упражнения; Виртуално картографско моделиране - лекции и упражнения; 3D картографско моделиране - лекции и упражнения;

Лектор по програмата Еразъм в Белгия, Португалия, Турция, Чехия, Унгария, Хърватия. Лектор по проекти - Австрия, Китай, Япония, Колумбия, Хонг Конг, Чехия

Гост-професор, Виенски Университет, Австрия, зимен семестър, 2020/2021, 4 курса, магистърска програма

Професор в летни училища на Университета Петролиум (16 часа курсове по 3D Cartographic modeling), Qingdao, Китай, 2021, 2022

Образование

1. 1997-2001 Доктор; дисетационен труд на тема: "Знакова система за 3D населени места", Университет по архитектура, строителство и геодезия Ph.D.

2. 1996 Специализация "Проектиране на 3D условни знаци за изобразяване на различни обекти в 3D градски модели", Институт по компютърна графика, Технически Унивеситет Грац, Австрия

3. 1988 Специализация "Едромащабни топографски карти", ВИАС- София

4. 1983 – 1988 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС); Специалност: Геодезия, Фогограметрия и картография, дипломиран инженер по геодезия, фотограметрия и картография, първенец на випуска

5. 1980 – 1983 8-мо ЕСПУ, София, математически клас, завършва със златен медал

Езици

английски, руски

Професионални умения

1. Преподавателска работа в областта на картографията и геоинформацията: картни проекции, тематично картографиране, атласна картография, Интернет картография, издаване на карти, 3D картографиране, ранно предупреждение и ръководство в кризи, геоинформационни системи и технологии

2. Редактиране и изработване на карти, атласи и др. картографски произведения

3. Ръководство на проекти и колективи

4. Организиране на международни и национални прояви

Научни интереси

Картография, 3D виртуално картографиране, Картни проекции, Картография за деца и ученици, Екология и картография, Картографията и ГИС за ранно предупреждение и управление на кризистни процеси

http://www.3dvisworld.com/features/interviews/6659-interview-temenoujka-bandrova-on-3d-maps-models-visualization-and-education.html - Interview: Temenoujka Bandrova - On 3D Maps, Models, Visualization and Education: 3D VISUALIZATION WORLD

http://discussions.idg.bg/100/video - Обществената значимост на ГИС: теория и практика, 21 май 2014

Научна дейност

Изследвания в областта на:

3D картографиране;

Ранно предупреждение и ръководство при кризи;

Тематично картографиране;

Атласна картография

Ръководство на докторанти


1. инж. Надка Стоименова, зачислена 01.04.2007, прекъсване 3 г., отчислена с право на защита 01.04.2013, тема: Тематично картографиране и визуализация на последниците от климатичните промени
2. инж. Силвия Маринова, зачислена заповед 153/04.03.2009 от 1.04.2009 г. Тема: Теманично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, отчислена заповед 304/05.04.2012, защитила: 22.01.2015
3. Ymer Kuka / Имер Кука, Косово, зачислен, редовна форма, Заповед №. 882 от 16.10.2012 г. Тема: GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications, отчислен 16.10.2015, защитил 15.09.2016
4. инж. Деница Савова, зачислена 2014, редовна форма, Тема: Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование, Отчислена 2017, защитила 25.04.2018
5. Милаим Сюлка, Косово – зачислен 1.06.2017/ Заповед 526/16.06.2017, задочна форма, Тема: Уеб-ГИС и картографиране за управление на бедствия, Отчислен с право на защита/ Заповед 418/08.06.2021 до 08.06.2026
6. инж. Никола Йонов – зачислен 1.04.2018 Заповед 320/4.04.2014, редовна форма; Тема: Виртуална и добавена реалност при учебната атласна картография, Отчислен 2022, защитил 1.03.2023
7. инж. Добрин Петков, зачислен 1.03.2019/ Заповед 193/27.02.2019, редовна форма, Тема: Съвременни методи за картографско моделиране на планински територии, Отчислен 2022, защитил 1.06.2022
8. Artan Eexhepi / Артан Реджепи, Северна Македония, зачислен 1.12.2022 Заповед 880 / 1.12.2022, задочна форма, Тема: Studying infrastructural objects with advanced geodetic and remote sensing methods / Изследване на инфраструктурни обекти със съвременни геодезически и дистанционни методи, до 30.11.2026

 

Членство

1. 2011 до сега: Българска картографска асоциация - председател на управителния съвет

2. 2010 до сега: Международно общество по Дигиталната земя - член на управителния съвет, председатал на комисията за млади учени (2011-2019), Treasurer and Bureau member (2019-2022), Head Diversity and Inclusion and Bureau member (2022- )

3. 2004 до 2016: Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE)

4. 1998 до сега: Международна Картографска Асоциация - Член на Комисиите по картография и децата, Джендър картография, Планетарна картография, и Комисията по картография и ранно предупреждение и ръководство в кризи; Картни проекции. 2007-2011 - Съпредседател на Комисията по картография и децата; 2019-2023 Вице-Президент на Международната картографска асоциация

5. 1995 до 2011: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Участие в научно-изследователски проекти

1. "Дигитални геодезически двойници в УАСГ" No БН 270/2023, ръководител: проф. д-р Теменужка Бандрова; по Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2023 г.,
обявен със заповед на Ректора на УАСГ No 575/01.12.2022г.

2. "3D принтирана планинска местност с добавена реалност", ЦНИП-УАСГ, Д-139/21 за 2021 г. Конкурс редовни докторанти, Науч. р-тел: проф. Т. Бандрова

3. "Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда", ЦНИП, 2018-2019. Научноизследователски проект, р-тел доц. Хр. Дечев

4. "Моделиране на природни бедствия - моделиране на горски пожари" , УАСГ- ЦНИП, Конкурс – редовни докторанти 2015 г. Дог. № 77/2015-2016, научен р-тел: Т. Бандрова, докторант: Д. Савова

5. УАСГ- ЦНИП-2014 Конкурс за финансиране на научни разработки 2014 год.
Разработване на модел на интегрирана информационна система за експресна оценка на риска свързан със сеизмични въздействия за територията на България

6. Проект  2013 - 2014, BG051PO001-4.3.04-022 "Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ"
Project 2013 - 2014, BG051PO001-4.3.04-022 "Electronic Education in Civil Engineering, Architecture and Geodes"

7. 2009-2010 Академичен център Дистанционни изследвания и мобилна инфраструктура на пространствени данни Конкурс “Изграждане и развитие на научната инфраструктура” ‘Конкурс 2009’, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. на Ректора на УАСГ - ръководител: Т. Бандрова

8. 2009-2010 Изследване и анализ на възможностите за тематично картографиране при изработване на планове за защита при бедствия “Конкурс 2009” за научноизследователски проекти за подпомагане на докторанти при подготовка на разработките им, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. На ректора на УАСГ - ръководител Т. Бандрова, докторант: С, Маринова

9. Възможности за създаване и обновяване на навигационни карти по космически снимки и други графични материали, Конкурс 2008’, обявен със заповед № 134 / 05.03.2008 на Зам. Ректора по НИПД на УАСГ

10. 2000 Концепция за актуализиране на условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1: 1000 и 1: 500 и на условни знаци за ЕТК в мащаб 1: 10 000, 1: 5 000 и 1: 2 000 Министерство на строежите, ЦНИП към УАСГ - ръководител т. Бандрова

11. Изработване на многоезични карти на планети от Слънчевата система и някои от техните спътници - България е включена към проекта за централно-европейското издание.  Международната Картографска Асоциация (МКА) и Комисията по планетарна картография, ръководена от проф. Кира Шингарева (Русия), председател на Комисията по Планетарна картография към МКА подкрепят и работят по проекта; ръководител на проекта за България доц. д-р инж. Теменужка Бандрова

Участие в проектиране и строителство

Ръководител проекти в ДатаМап Европа ООД 40 учебни атласи, над 200 стенни карти, одобрени от МОНТ www.datamap.bg; www.maps.bg

Участие в международни проекти

1. 2021-2023 Member of Advisory Board
HES-GEO BUILDING EXCELLENCE IN RESEARCH OF HUMAN-ENVIRONMENTAL SYSTEMS WITH GEOSPATIAL AND EARTH OBSERVATION TECHNOLOGIES. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 (Research teams from Poland, Austria, Germany, Belgium)

2. 2019-2020 Project title: Dynamic mapping and service for regional ecological civilization based on big data Authority: Ministry of Science and Technology of China; Type: 2019 "High level Foreign Experts Introduction Program" Category: Social and Ecological Construction Field: Environment and Earth Science Project number: G20190124021, Funding: RMB 200,000 yuan
Team member: Prof. Dr. Temenoujka Bandrova with a task: The design and realization method of dynamic map for ecological civilization construction

3. 2013-2015 EU Erasmus Lifelong Learning Programme, Geographic Information: Need to Know (GI-N2K): towards a more demand-driven geospatial workforce education / training system, member of P11, http://www.gi-n2k.eu/

4. 2012-2016 Член на управителния съвет [TD1202 BG] to COST Action TD1202COST "Mapping and the Citizen Sensor"

5. Трансграничен проект между България и Турция от ЕС – „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ E ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ с договор за субсидия № RD-02-29-21/05.02.2014 г.  Cross-border project between Bulgaria and Turkey from the EU – „STRANDJA/YILDIZ THE MOUNTAIN IS WITHOUT FIRES“ with subsidy contract № RD-02-29-21 / 05.02.2014

6. 15-19 Окт. 2012; Лекции в рамките на проекта "Innovation of  Teaching Geography", supported by the European Social Fund и правителството на Чешката република

7. 2005 - 2019 Проект Еразмус/ Обмен на преподаватели - Будапеща, Унгария; Бърно, Чешка република; Гент, Белгия; Лисабон, Португалия; Загреб, Хърватия; Истанбул, Турция (х 8 учебни часа в държава)

8. 2005, 2007, 2011, 2013 Проекта Инолек; Национален проект на Чешката република; Лектор (20 учебни часа)

9. 2005 Проект: Екология '04, Университета Кеио, Токио; лектор (4 учебни часа)

10. 2005 Проект: "Най-доброто от картографските системи за Колумбийската територия" Проект между Колумбия и ЕС, ръководител сесия "Картите в Интернет", лектор (8 учебни часа)

11. 1993 – 1995 ЕС Коперникус Проект No10239 "Kompютърно подпомогнато интерпретиране на кадастрални карти", Национале център по кадастър, експерт

Научни и академични длъжности

1. 2020 до сега, Ръководител Катедра "Фотограметрия и картография"

2. 2016 до 2020, Председател на ОС на Геодезически факултет

3. 2012 до 2016, 2020 - сега, Член на Академичния съвет на УАСГ

4. 2008 до 2020, Ръководител Лаборатория по картография, УАСГ

5. 2008 - 2015, Еразъм координатор за Геодезически факултет

6. 2005 - 2012, Член на Контролния съвет, УАСГ

7. 2004 - 2007, Член на Специализирания научен съвет по Геодезия, ВАК

8. 2000 - 2007, Председател на Клуб "Жени в науката" към УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

картография, 3D картографиране, картни проекции, екология, атласна картография, картографиране за ранно предупреждение и ръководство в кризисни ситуасии, Геоинформационни технологии, ГИС

Други длъжности и дейности

1. 2019 - to now , Vice-President, International Cartographic Association

2. 2019 - to now , Treasurer and Bureau member, International Society for Digital Earth

3. 2018 - to now: Member of Editorial Board, Geodesy and Cartography Journal, Publisher: FSBE «Center of Geodesy, Cartography and SDI» ISSN 0016-7126 (Print) ISSN 2587-8492 (Online) Certificate of registration PI № FS 77-61279 of 07.04.2015, http://geocartography.ru/en/editorial_board/temenoujka-bandrova

4. 2017-to now: Member of Editorial board, Eurasian Journal of Digital Earth, Scientific e-Journal, CrossRef, http://www.ejournal53.com/en/index.html

5. 2016 - to now: Member of Editorial board, Geo-Spatial Information Science: www.tandfonline.com/TGSI ,
Geo-spatial Information Science was founded in 1998 by Wuhan University, China and is now published in partnership with Taylor & Francis.

6. 2015, 2017, 2019 Organizer of International Video Competition for young scientists, ISDE

7. 2013 to now: Member of Editorial Board International Scientific Journal Micro, Macro & Mezzo Geo Information ISSN: 1857-9000 (paper version), 1857-9019 (digital version); UDC: 91 IF 0.615(2014) http://mmm-gi.blogspot.com

8. 2010 - 2022, Член на международната редакционна колегия, (2022 - до сега - International Advisory
Board): Международен Журнал по Дигиталната Земя, ISSN: 1753-8955 (electronic) 1753-8947 (paper), Издател: Taylor & Francis, рефериран журнал; SCI Impact Factor: 3.291, https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tjde20

9. 2011 - 2019, Chair Young Scientists Committee, International Society for Digital Earth

10. 2008 - to now, Member of editorial board of Journal of the Croatian Cartographic Society Kartografija i Geoinformacije, Член на международната редакционна колегия: Картография и геоинформация, Съюз на Хърватската картография, ISSN: 1333-896X, рефериран журнал;

11. 2015 - to now, Member of editorial board of Journal Geodesy and cartography / Geodezia i Kartografia Scopus, ISSN 0016-7126 (Print), ISSN 2587-8492 (Online)

12. 2008 - 2015, Еразмус координатор на Геодезически факултет

13. 2007- 2011, Съ-Председател на Комисия по картография и децата, Международна картографска асоциация

14. 2005 - 2011, Председател на секция Картография, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

15. 2004 - 2011, Член на редакционната колегия на списание "Геодезия, Картография и Земеустройство"

16. Четене на лекции по детско картографиране за нуждите на ранно предупреждение и ръководство в кризи в Хонг Конг, 2010 и в Нитра, Словакия, 2011

Публикации

2024 г.

Жури:

33. 15.04. 2024 - Рецензент и член на жури за докторска степен: кандидат Mgr. Jiří Hladík, Masaryk University, Brno, Czechia, doctoral study field: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing

32. 12.01.2024 - Член на жури и становище за ”професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земеустройство и опазване на почите (вкл. управление на земи)“ към катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ - кандидат: доц. Милена Мотева

Rewiews:

1. KN - Journal of Cartography and Geographic Information, Manuscript Number KNJC-D-24-00007. Standard Points and Lines in Map Projections, Springer, https://link.springer.com/journal/42489

Цитирания:

1. Liu Xintao, Chen Min, Claramunt Christophe, Batty Michael, Kwan Mei-Po, Senousi Ahmad M., Cheng Tao, Strobl, Josef, Cöltekin Arzu, Wilson John, Bandrova Temenoujka, Konecny Milan, Torrens Paul M., Zhang Fengyuan, He Li, Wang Jinfeng, Ratti Carlo, Kolditz Olaf, Klippel Alexander, Li Songnian, Lin Hui, Lü Guonian 2022. Geographic Information Science in the Era of Geospatial big Data: A Cyberspace Perspective.” The Innovation 3 (5): 100279. doi:10.1016/j.xinn.2022.1002791.

In

Davoli, L. et al. (2024) Data Integration in a Smart City: A Real Case. In: Menozzi, R. (eds) Information and Communications Technologies for Smart Cities and Societies. The City Project, vol 5. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39446-1_2\

and In

2. Bakhtiar Feizizadeh, Davoud Omarzadeh, Thomas Blaschke (2024) Spatiotemporal mapping of urban trade and shopping patterns: A geospatial big data approach, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 128, 103764, ISSN 1569-8432, https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103764

3. Skopeliti A, Antoniou V, Bandrova T (2017) Visualisation and communication of vgi quality. Mapping and the citizen sensor. Ubiquity Press, London, pp 197–222
In
Keil, J., Dickmann, F., Kuchinke, L. (2024) Addressing Landmark Uncertainty in VGI-Based Maps: Approaches to Improve Orientation and Navigation Performance. In: Burghardt, D., Demidova, E., Keim, D.A. (eds) Volunteered Geographic Information. Springer, Cham. pp 185–198, https://doi.org/10.1007/978-3-031-35374-1_9

4. Chen M, Claramunt Ch, Goltekin A, Liu X, Peng P, Robinson A.C., Wamng D, Stroble J, Wilson J.P, Batty M, Kwan M-P, Lotfian M, Golay F, Joost S, Ingensand J, Senousi A.M, Cheng T, Bandrova T., Konecny M, Torrens P.M, Lu G (2023) Artificial intelligence and visual analytics in geographical space and cyberspace: Research opportunities and challenges. Earth-Sciance Reviews. Elsevier, Science Direct doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104438, IF 12.038, Scopus Q1, WoS
In
Bhardwaj E, Khaiter (2024) Is the climate getting WARMer? A framework and tool for climate data comparison, Environmental Modelling & Software, Volume 171, 105879, IF 4.9, ScienceDirect, Elsevier, DOI:10.1016/j.envsoft.2023.105879

and In

5. Yuhao Kang, Song Gao & Robert E. Roth (2024) Artificial intelligence studies in cartography: a review and synthesis of methods, applications, and ethics, Cartography and Geographic Information Science, DOI: 10.1080/15230406.2023.2295943

and In

6. Chauncey, Sarah A., and H. Patricia McKenna. 2024. "Creativity and Innovation in Civic Spaces Supported by Cognitive Flexibility When Learning with AI Chatbots in Smart Cities" Urban Science 8, no. 1: 16. https://doi.org/10.3390/urbansci8010016

7. Lapaine M, Midtbo T, Gartner G, Bandrova T, Wang T, Shen J (2021) Definition of the Map. Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-9-2021
In
Harvey, Francis and Kuźma, Marta. "Zooming is (not just) Scaling: Considerations of Scale in Old Maps from Cartographic Perspectives on Generalisation". Zoomland: Exploring Scale in Digital History and Humanities, edited by Florentina Armaselu and Andreas Fickers, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2024, pp. 427-448. https://doi.org/10.1515/9783111317779-016, Scopus

and In

8. M. Nanda Fajar Arij R., Rio Satrio, Yusan Nurul Septyani, M. Ridlo Roprofil, Andri Irfan Rifai (2024) Landslides and other earth movements damage detection at Mountain Village: A case at Garawastu. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 5. , https://ijoms.internationaljournallabs.com/index.php/ijoms/article/view/818

9. Fenli Jia, Jian Yang, Linfang Ding, Guangxia Wang, Guomin Song (2024) An ontology-based semantic description model of ubiquitous map images. Transactions in GIS. Volume28, Issue3, May 2024, Pages 457-485, https://doi.org/10.1111/tgis.13144, Scopus 3.9
 

10. Cao M, Tian Y, Chen M, Chen Y, Hu X, Sum Z, Zuo L, Lin J, Luo L, Zhu R, Hu Z, Bandrova T, Konecny M, Yuan W, Guo H, Lin H, Lu G (2023) Future land-use change and its impact on terrestrial ecosystem carbon pool evolution along the Silk Road under SDG scenarios. Science Bulletin Volume 68, Issue 4. Science China Press. Published by Elsevier B.V. and Science China Press. All rights reserved. IF=20.57, https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.03.012
In
Lei Gao (2024) Accelerate progress towards Sustainable Development Goals: Insights from China. Science Bulletin, ISSN 2095-9273, https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.12.054. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927323009404)

and In
11. Alipbeki, O.; Alipbekova, C.; Mussaif, G.; Grossul, P.; Zhenshan, D.; Muzyka, O.; Turekeldiyeva, R.; Yelubayev, D.; Rakhimov, D.; Kupidura, P.; et al. Analysis and Prediction of Land Use/Land Cover Changes in Korgalzhyn District, Kazakhstan. Agronomy 2024, 14, 268. https://doi.org/10.3390/agronomy14020268

and In

12. An, Y., Tan, X., Ren, H. et al. Historical Changes and Multi-scenario Prediction of Land Use and Terrestrial Ecosystem Carbon Storage in China. Chin. Geogr. Sci. (2024). https://doi.org/10.1007/s11769-024-1424-y

and In

13. Linghu, L., Sun, P., Zhang, M. et al. Spatiotemporal variations of non-farming use of cropland in China under different SSP-RCP scenarios. Reg Environ Change 24, 63 (2024). https://doi.org/10.1007/s10113-024-02219-2

14. Yonov, N.; Bandrova, T. 3D maps-cartographical aspects. In Proceedings of the 7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaria, 18–23 June 2018; pp. 452–463. [Google Scholar]
In
Li, Chunlei, Yuan Ding, and Yingbao Yang. 2024. "A Novel Method Based on Topological Perception Theory for 3D Landmark Building Model Retrieval" Applied Sciences 14, no. 3: 1146. https://doi.org/10.3390/app14031146

15. Midtbø, T., Bandrova, T., Gartner, G., Lapaine, M., Shen, J., Voženílek, V., and Wang, T.: Establishing a Cartographic Body of Knowledge, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 208, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-208-2021, 2021
In
Fenli Jia, Jian Yang, Linfang Ding, Guangxia Wang, Guomin Song (2024) An ontology-based semantic description model of ubiquitous map images. Transactions in GIS, Online ISSN:1467-9671, Print ISSN:1361-1682, https://doi.org/10.1111/tgis.13144, Scopus, IF 2.4

16. Lin, H., Batty, M., Jørgensen, S. E., Fu, B., Konečný, M., Voinov, A., Torrens, P., Lu, G., Zhu, A., Wilson, J. P., Gong, J., Kolditz, O., Bandrova, T., & Chen, M. (2015). Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, 19(4), 493–498. https://doi.org/10.1111/tgis.12167
In
Paul M. Torrens & Ryan Kim (2024) Evoking embodiment in immersive geosimulation environments, Annals of GIS, DOI: 10.1080/19475683.2024.2316601

17. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M., 2012. Three-dimensional maps for disaster management. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume I-2, XXII ISPRS Congress, August-September 2012.
In
Weilian Li, Jun Zhu, Saied Pirasteh, Qing Zhu, Yukun Guo, Lan Luo, Youness Dehbi (2024) A 3D virtual geographic environment for flood representation towards risk communication.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Volume 128, 103757, ISSN 1569-8432, https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103757.

and in

18. Cejudo, I., Irigoyen, E., Arregui, H., Loyo, E. (2024). Emergency Management and Response Through 3D Maps and Novel Geo-Information Sources. In: Grueau, C., Rodrigues, A., Ragia, L. (eds) Geographical Information Systems Theory, Applications and Management. GISTAM 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 2107. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60277-1_6

and in

19. Shuai Hong, Ziyu Liu, Jie Shen, Saied Pirasteh, Zishuang Han (2024) Construction of user-adaptive urban waterlogging emergency scenarios considering mapping concerns, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,Volume 131, 2024,103953, ISSN 1569-8432, https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103953
 

20. Meng, L., Bandrova, T., Midtbø, T., and Voženílek, V. (2021) Toward a New ICA Research Agenda, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 205, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-205-2021

In
Roth, R. E., Çöltekin, A., Delazari, L., Denney, B., Mendonça, A., Ricker, B. A., … Wu, M. (2024). Making maps & visualizations for mobile devices: A research agenda for mobile-first and responsive cartographic design. Journal of Location Based Services, 1–71. https://doi.org/10.1080/17489725.2023.2251423
 

2023 г.

1. Cao M, Tian Y, Chen M, Chen Y, Hu X, Sum Z, Zuo L, Lin J, Luo L, Zhu R, Hu Z, Bandrova T, Konecny M, Yuan W, Guo H, Lin H, Lu G (2023) Future land-use change and its impact on terrestrial ecosystem carbon pool evolution along the Silk Road under SDG scenarios. Science Bulletin Volume 68, Issue 4. Science China Press. Published by Elsevier B.V. and Science China Press. All rights reserved. IF=20.57, https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.03.012

2. Chen M, Claramunt Ch, Goltekin A, Liu X, Peng P, Robinson A.C., Wamng D, Stroble J, Wilson J.P, Batty M, Kwan M-P, Lotfian M, Golay F, Joost S, Ingensand J, Senousi A.M, Cheng T, Bandrova T., Konecny M, Torrens P.M, Lu G (2023) Artificial intelligence and visual analytics in geographical space and cyberspace: Research opportunities and challenges. Earth-Sciance Reviews. Elsevier, Science Direct doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104438, IF 12.038, Scopus Q1, WoS

3. Бандрова Т. (2023) Атлас на Света. ДатаМап-Европа ООД, 96 стр. ISBN: 978-954-519-078-0 http://maps.bg/product/268/atlas-na-sveta-tvardi-koritsi.html

4. Дюлгеров Н, Бандрова Т. (2023) Атлас История на България. ДатаМап-Европа ООД, 96 стр. ISBN: 978-954-519-076-6 http://maps.bg/product/270/atlas-istoria-na-balgaria-tvardi-koritsi.html

5. Lipiyska Y, Bandrova T (2023) Geospatial Data for Immovable Cultural Heritage Properties in International Cartographic Standards. 13th International Symposium on Digital Earth. Abstract Book. Athens, Greece, https://convin.gr/assets/files/misc/ISDE2023AbstractBook.pdf

6. Marinova S., Bandrova T. (2023) Cartographic Activities in Bulgaria 2019-2023. National Report Bulgarian Cartographic Association. 19th GA of the ICA, Cape Town, South Africa, 32 pages, https://icaci.org/files/documents/national_reports/2019-2023/Bulgaria-2023.pdf

7. Bandrova T, Marinova S, Filipova S, Filipov D, Evdenova T, Lipijska Y, Vasilev S, and Pashova L (2023) Digital technologies as a basis for building a museum of geodesy, photogrammetry and cartography. Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 15, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-15-2023

8. Marinova S and Bandrova T (2023) Interactive Web mapping for university education. Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 156, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-156-2023

9. Meng L, Bandrova T, Midtbø T, and Voženílek V (2023) Three fuzzy concepts and their implications for cartography. Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 164, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-164-2023

10. Midtbø T, Bandrova T, Gartner G, Lapaine M, Meng L, Shen J, Varanka D, Voženílek V, and Wang T (2023) Cartographic Body of Knowledge – work in progress. Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 166, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-166-2023

Erasmus+

30.03-07.04.2023 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 8 h lectures on topic: Big Data: Challenges for Cartographers 

Жури:

31. Член на научно жури и рецензент за PhD степен на Raimund Thies Schnürer, M.Sc.
Geoinformatics, University of Münster, ETH Zurich, Switzerland, 1.12. 2023 г. Тема: Storytelling with Animated Interactive Objects in Real-time 3D Maps

30. Член на научно жури и рецензент за длъжност "доцент" в професионално направление 4.4. Науки за Земята научна специалност „Картография и ГИС“ за нуждите на НИГГГ при БАН 1. кандидат: д-р Дейвис Динков, 09.11.2023 г.

Цитирания:

1. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures−relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spat Inf Sci 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Korpinen, O.-J.; Aalto, M.; KC, R.; Tokola, T.; Ranta, T. (2023) Utilisation of Spatial Data in Energy Biomass Supply Chain Research—A Review. Energies, 16, 893. https://doi.org/10.3390/en16020893


In
2. Al-Bakri, M., & Fairbairn, D. (2023). Challenges and Issues in Spatial Data Infrastructure (SDI) Development in Iraq. Geomatics and Environmental Engineering, 17(5), 87–105. ISSN Online: 2300-7095; ISSN Print: 1898-1135 https://doi.org/10.7494/geom.2023.17.5.87m Scopus

In

3. Karpinskyi, Yurii & Lyashchenko, Anatoliy & Lazorenko, Nadiia & Kin, Danylo. (2023). Основи створення інтероперабельних геопросторових даних. Basics of creating interoperable geospatial data. pp.302 ISBN: 978-966-627-248-8

In

4. Maria Asenova; Milena Danailova (2023) FORESTRY SPATIAL DATA IN BULGARIA - IMPLEMENTATION AS PART OF EUROPEAN INFORMATION INFRASTRUCTURE, Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. STEF92 Technology, ISBN 978-619-7603-57-6, Scopus
 

5. Bandrova, T., and M. Konecny. 2014. “Young Generation’s Comprehension and Ideas.” IOP Conf. Ser.: Earth. Environ. Sci. 18 012007.
and

6. Liu Xintao, Chen Min, Claramunt Christophe, Batty Michael, Kwan Mei-Po, Senousi Ahmad M., Cheng Tao, Strobl, Josef, Cöltekin Arzu, Wilson John, Bandrova Temenoujka, Konecny Milan, Torrens Paul M., Zhang Fengyuan, He Li, Wang Jinfeng, Ratti Carlo, Kolditz Olaf, Klippel Alexander, Li Songnian, Lin Hui, Lü Guonian 2022. “Geographic Information Science in the Era of Geospatial big Data: A Cyberspace Perspective.” The Innovation 3 (5): 100279. doi:10.1016/j.xinn.2022.100279
In
Alessandro Annoni, Stefano Nativi, Arzu Çöltekin, Cheryl Desha, Eugene
Eremchenko, Caroline M. Gevaert, Gregory Giuliani, Min Chen, Luis Perez-Mora, Joseph Strobl & Stephanie Tumampos (2023) Digital earth: yesterday, today, and tomorrow, International Journal of Digital Earth, 16:1, 1022-1072, DOI: 10.1080/17538947.2023.2187467 IF, WoS, Scopus

and In

7. Wang J, Gao F, Zhou Y, Guo Q, Tan C-W, Song J, Wang Y (2023) Data Sharing in Energy Systems. Advances in Applied Energy. Elsevier, DOI:10.1016/j.adapen.2023.100132, Scopus

and In

8. Belli L, Davoli L, Ferrari G (2023) Smart City as an Urban Intelligent Digital System: The Case of Parma. Articli In Computer 56(7):106-109, Print ISSN: 0018-9162, DOI: 10.1109/MC.2023.3267245, WoS, IF

and In

9. Corrado, S., Scorza, F. (2023). Emerging Technology Trends in Geocomputation Methods: A Literature Review. In: , et al. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops. ICCSA 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14107. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37114-1_35

and In

10. Y. Gacha, M. A. B. Rhaiem and T. Abdellatif, "Geospatial Big Data for a Sustainable and Green Smart City," 2023 International Conference on Cyberworlds (CW), Sousse, Tunisia, 2023, pp. 217-224, doi: 10.1109/CW58918.2023.00039.

11. Cao M, Tian Y, Chen M, Chen Y, Hu X, Sum Z, Zuo L, Lin J, Luo L, Zhu R, Hu Z, Bandrova T, Konecny M, Yuan W, Guo H, Lin H, Lu G (2023) Future land-use change and its impact on terrestrial ecosystem carbon pool evolution along the Silk Road under SDG scenarios. Science Bulletin Volume 68, Issue 4. Science China Press. Published by Elsevier B.V. and Science China Press. All rights reserved. IF=20.57, https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.03.012
In
X. Li, Big Earth Data boost UN SDGs, Science Bulletin (2023), doi: https://doi.org/
10.1016/j.scib.2023.03.045

and In

12. Fatma Ulfatun Najicha, Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Nurita Wulandari (2023) The Optimization of Environmental Policy to Achieve Sustainable Development Goals, Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vo. 1, No 2 Print ISSN: 2987-8071 Online ISSN: 2987-8063
 

13. Yonov, N., & Bandrova, T. (2018) 3D maps–Cartographical aspects. In Proceedings of the 7th international conference on cartography and GIS (pp. 452-463). Bulgarian Cartographic Association
In
Hidayanti N, Soekamto H, Masruroh H (2023) Model Project Based Learning berbantuan 3D Maps materi pola aliran sungai: Pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir spasial siswa SMA. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) ISSN: 2797-0132, Vol. 3 No 4 (2023) Section Articles, Publisher: Universitas Negeri Malang DOI: https://doi.org/10.17977/um063v3i4p354-366

14. Lapaine, M.; Midtbø, T.; Gartner, G.; Bandrova, T.; Wang, T.; Shen, J. Definition of the Map. Adv. Cartogr. GIScience ICA 2021, 3, 9. [Google Scholar] [CrossRef]
In
Krassanakis, V.; Misthos,L.-M. (2023) Mouse Tracking as a Methodfor Examining the Perception and Cognition of Digital Maps. Digital2023, 3, 127–136. https://doi.org/10.3390/digital3020009 (2) Special Issue “Management of Digital Ecosystems” Dedicated to the Memory of Prof. William I. Grosky August 4, 1944–November 13, 2020 Available from: https://www.researchgate.net/publication/371159379_Mouse_Tracking_as_a_Method_for_Examining_the_Perception_and_Cognition_of_Digital_Maps [accessed May 31 2023].

In

15. Touya G, Potié Q and Mackaness W. A. (2023) Incorporating ideas of structure and meaning in interactive multi scale mapping environments, International Journal of Cartography DOI: 10.1080/23729333.2023.2215960 Scopus Q1

In

16. Nina Polous (2023) Smart Cartography: representing complex geographical reality of 21st century, International Journal of Cartography, 9:3, 619-637, DOI: 10.1080/23729333.2023.2235498

and In

17. Harvey, Francis and Kuźma, Marta. "Zooming is (not just) Scaling: Considerations of Scale in Old Maps from Cartographic Perspectives on Generalisation". Zoomland: Exploring Scale in Digital History and Humanities, edited by Florentina Armaselu and Andreas Fickers, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2024, pp. 427-448. https://doi.org/10.1515/9783111317779-016

18. Pashova, L.; Bandrova, T.; Kouteva-Guentcheva, M. Usage of geo-data for educational, purposes to improve disaster preparedness. In Proceedings of the 7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaria, 2018
In
Samarakkody, A.; Amaratunga, D.; Haigh, R. (2023) An Exploration of Emerging and Disruptive Technologies for Improving Disaster Resilience in Smart Cities: An Urban Scholar’s Perspective. Preprints.org 2023, 2023061091. https://doi.org/10.20944/preprints202306.1091.v1

19. Meng, L., Bandrova, T., Midtbø, T., and Voženílek, V. (2021) Toward a New ICA Research Agenda, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 205, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-205-2021
In
Otakar Čerba, Tomáš Andrš, Loïc Fournier & Martin Vaněk (2023) Cartography & Web3, International Journal of Cartography, DOI: 10.1080/23729333.2023.2224458, Scopus Q1

20. Pashova, L.; Bandrova, T.; Kouteva-Guentcheva, M. Usage of geo-data for educational, purposes to improve disasterpreparedness. In Proceedings of the 7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaria, 18–23 June 2018
In
Samarakkody, A.; Amaratunga, D.; Haigh, R. (2023) Technological Innovations for Enhancing Disaster Resilience in Smart Cities: A Comprehensive Urban Scholar’s Analysis. Sustainability 2023, 15, 12036.https://doi.org/10.3390/su151512036 IF 3.9, Scopus, Web of Science

21. Midtbø T., Bandrova T., Gartner G., Lapaine M., Meng L., Shen J., Varanka D., Voženílek V., Wang T. (2023) Cartographic Body of Knowledge – work in progress. Abstracts of the ICA, no. 6 (166), pp. 1–2. DOI: 10.5194/ica-abs-6-166-2023.
and

22. Marinova S., Bandrova T. (2023) Interactive Web mapping for university education. Abstracts of the ICA, no. 6 (156), pp. 1–2. DOI: 10.5194/ica-abs-6-156-2023

and

23. Bandrova T, Marinova S, Filipova S, Filipov D, Evdenova T, Lipijska Y, Vasilev S, and Pashova L (2023) Digital technologies as a basis for building a museum of geodesy, photogrammetry and cartography. Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 15, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-15-2023
In
Loginov D.S.,
(2023) 31st International Cartographic Conference. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 84(9), pp. 52-63. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2023-999-9-52-63

24. Temenoujka Bandrova. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data Science Journal 4: 52 – 58. 2005.
In
Trang, T.N.H.; Oanh, T.T.K.; Chơn, L.T. (2023) Kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) và GIS xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý cây xanh đô thị. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 139-148. (Виетнам) Комбиниране на безпилотни летателни апарати (UAV) и ГИС за изграждане на данни за градско зелено управление, DOI: 10.36335/VNJHM.2022(EME4).139-148 , http://tapchikttv.vn/article/1939

25. Yonov, N., Bandrova, T., 2018. "3D Maps – Cartographical Aspects", Proceedings of the 7thInternational Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaria, σελ. 452-463. (19) (PDF) Comparative Evaluation of Spatial Data Representation in 3D Web Maps (In Greek). Available from: https://www.researchgate.net/publication/375641470_Comparative_Evaluation_of_Spatial_Data_Representation_in_3D_Web_Maps_In_Greek [accessed Nov 15 2023].

In
Konstantinos Mavroyeorgos, Andriani Skopeliti Byron Nakos (2023) Comparative Evaluation of Spatial Data Representation in 3D Web Maps. Conference: 16th National Cartographic Conference, Hellenic Cartographic Society At: Egaleo, Greece (In Greek)


and In
26. Konstantinos Mavroyeorgos, Andriani Skopeliti Byron Nakos (2023) Comparison of software for spatial data representation with 3D web maps (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ). Conference: 16th National Cartographic Conference, Hellenic Cartographic Society At: Egaleo, Greece (In Greek)

27. Bandrova, T., Savova, D., Marinova, S., Kouteva, M., & Pashova, L. (2015). A conceptual framework for educational disaster centers" save the children's life". International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 3(3):225-234
In
Abdelwahed, A. Y., Almakarem, A. S. A., Elmowafi, H. K. A. E., Ayed, M. M. A., El-Sheikh, O. Y., & Salem, N. M. (2022). The effect of using simulation strategy on preparatory school students’ earthquakes preparedness. International Journal of Health Sciences, 6(S8), 7108–7130. Online ISSN: 2550-696X; Print ISSN: 2550-6978 https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS8.14633

28. Chen M, Claramunt Ch, Goltekin A, Liu X, Peng P, Robinson A.C., Wamng D, Stroble J, Wilson J.P, Batty M, Kwan M-P, Lotfian M, Golay F, Joost S, Ingensand J, Senousi A.M, Cheng T, Bandrova T., Konecny M, Torrens P.M, Lu G (2023) Artificial intelligence and visual analytics in geographical space and cyberspace: Research opportunities and challenges. Earth-Sciance Reviews. Elsevier, Science Direct doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104438, IF 12.038, Scopus Q1, WoS
In
Anthony C. Robinson, Arzu Çöltekin, Amy L. Griffin,Florian Ledermann (2023) Cartography in GeoAI: Emerging Themes and Research Challenges GeoAI '23: Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge DiscoveryNovember 2023Pages 1–2, https://doi.org/10.1145/3615886.3627734

and In

29. Krassanakis V, Skopeliti A, Keskin M, Cybulski P (2023) Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications Geographies 2023, 3(4), 801-805; https://doi.org/10.3390/geographies3040043

and In

30. Filip Biljecki (2023) GeoAI for Urban Sensing Chapter ин BookHandbook of Geospatial Artificial Intelligence, Edition 1st Edition, First Published 2023, Imprint CRC Press, Pages 16, eBook ISBN 9781003308423

and In

31. S. P. Enquero, G. Sunil, S. S. Kumar, C. Lavanya and P. Siddhanti, "Deep Neural Pretraining for Improving Diagnostic and Therapeutic Entity Recognition in Electronic Medical Records," 2023 International Conference on Evolutionary Algorithms and Soft Computing Techniques (EASCT), Bengaluru, India, 2023, pp. 1-8, doi: 10.1109/EASCT59475.2023.10393025

32. T. Bandrova, C. Dinev, The new cartographic products in Bulgaria – modern school atlases 22ndInternational Cartographic Conference A Coruña, Spain: 9th–16th July, 2005.

In
Jonuzi, E. & Selvi, O.Z. (2023). Enhancing map comprehension via symbols: developing symbols forthematic maps based on children’s cognitive development, Necmettin Erbakan University FJournal of Science andEngineering, 5(2), 50-71. Available from: https://www.researchgate.net/publication/376238116_Enhancing_Map_Comprehension_via_Symbols_Developing_Symbols_for_Thematic_Maps_Based_on_Children's_Cognitive_Development [accessed Dec 06 2023].
 

33. PRADANA, Alfa Nugraha; DJURAIDAH, Anik; SOLEH, Agus Mohamad. Land Use Change Modelling Using Logistic Regression, Random Forest and Additive Logistic Regression in Kubu Raya Regency, West Kalimantan. Forum Geografi, [S.l.], v. 37, n. 2, dec. 2023. ISSN 2460-3945. Available at: <https://journals.ums.ac.id/index.php/fg/article/view/23270>. Date accessed: 02 jan. 2024. doi:https://doi.org/10.23917/forgeo.v37i2.23270.
In
Cao M, Tian Y, Chen M, Chen Y, Hu X, Sum Z, Zuo L, Lin J, Luo L, Zhu R, Hu Z, Bandrova T, Konecny M, Yuan W, Guo H, Lin H, Lu G (2023) Future land-use change and its impact on terrestrial ecosystem carbon pool evolution along the Silk Road under SDG scenarios. Science Bulletin Volume 68, Issue 4. Science China Press. Published by Elsevier B.V. and Science China Press. All rights reserved. IF=20.57, https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.03.012

34. Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S.: Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
In
S. -H. Huang and S. -H. Peng, "Evaluation Criteria for Applying Fuzzy Delphi Method to Establish Disaster Prevention Teaching Aids for Autonomous Flood Prevention," 2023 IEEE 5th International Conference on Architecture, Construction, Environment and Hydraulics (ICACEH), Taichung, Taiwan, 2023, pp. 17-21, doi: 10.1109/ICACEH59552.2023.10452658.

35.Temenoujka Bandrova. 2001. Designing of Symbol System for 3D City Maps. In International Cartographic Conference (Beijing, China), Vol. 2. International Cartographic Association, 1002–1010.
In
Holloway L., Butler M, Marriatt K. (2023) TactIcons: Designing 3D Printed Map Icons for People who are Blind or have Low Vision, CHI '23: Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems April 2023, Article No.: 543Pages 1–18, https://doi.org/10.1145/3544548.3581359

 Рецензии:

1. Journal: IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID ijgi-2211714; Type Article; Title: The Think-aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas. Review; 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

2. Journal: IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID: ijgi-2243471 Title: Cartographic Design and Processing of Originally Printed Historical Maps for Their Effective Presentation on the Web Review; 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

3. A review for The Cartography and Geonformation Journal; Title: Cylindrical Projections as a Limiting Case of Conic Projections ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 Online, Scopus Q4

4. Journal: IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID: ijgi-2510670 Title: Metric and Color Modifications for the Automated Construction of Map Symbols 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

 

2022 г.

1. Yonov N and Bandrova T (2022) Using Augmented Reality to Make School Atlases More User-Friendly for Schoolchildren. Kartografija I Geoinformacije Journal, ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 Online, https://doi.org/10.32909/kg, pp. 4-15, https://doi.org/10.32909/kg.20.36.1, http://kig.kartografija.hr/index.php/kig/article/view/939, Scopus Q4

2. Бандрова Т, Маринова С (2022) Картни проекции. Ръководство за упражнения. Университет по архитектура, строителство и геодезия, 50 стр., ISBN: 978-954-724-129-9, https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Rakovodstvo-KP.pdf

3. Liu, X., Chen, M., Claramunt, C., Batty, M., Kwan, M.-P., Senousi, A.M., Cheng, T., Strobl, J., Arzu, C., Wilson, J., Bandrova, T., Konecny, M., Torrens, P., Zhang, F., He, L., Wang, J., Ratti, C., Kolditz, O., Klippel, A., Li, S., Lin, H., Lü, G. (2022) Geographic information science in the era of geospatial big data: A cyberspace perspective. The Innovation 3(5): 100279, doi: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100279, ISSN 1715-3816, Web of Science, Scopus, IF 1.867 (2022), https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(22)00075-3

4. Bandrova T.,Marinova S. (2022) 8th International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria, June 20-25, 2022, Kartografija i Geoinformacije (Cartography and Geoinformation) journal, Vol. 21, No 37, pp. 70-73, ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 online, https://kig.kartografija.hr/index.php/kig/article/view/961/1753. Scopus Q4

5. Бандрова Т. (2022) Картни проекции, Учебник, Издател: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, 235 стр., електронен, ISBN: 978-954-724-151-0, https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Map_Projections-uchebnik_2022.pdf

6. BandrovaT., Marinova S (2022) Introduction. 8th International Conference on cartography and GIS. Proceedings Vol. 2, Bulgarian Cartographic Association, pp. 8-9, ISSN: 1314-0604, WoS

7. Bandrova, T. (2022). Real Environment 3D Model – a Base for 3D Map Making. Kartografija i geoinformacije, 21 (izv. / spec.), 12-24. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/290230 Scopus

Редактор:

1. Proceedings Vol. 2, 8th International Conference on Cartography and GIS, 20-25 June 2022, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604, Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S., WoS

Рецензии:

1. Journal: IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID ijgi-1556570; Type Article; Title Wildland Fires in the Czech Republic - 20 Years Review; 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

2. 10 reviews of abstracts, Proceedings Vol 2. 8th International Conference on Cartography and GIS

3. Manuscript ID: ijgi-1598061 Title: Precise Indoor Path Planning Based on Hybrid Model of GeoSOT and BIM. Authors: Huangchuang Zhang, Ge Li; 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

4. Journal: IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID ijgi-1710400; Title: First Steps Towards Voice User Interfaces for GIS - 20 Years Review; 5-Year Impact Factor: 2.971 (2020)

5. Journal Big Earth Data. Taylor&Francis. Digital twin and immersive technology applications for visu-alizing city topography mapping, mining big data and under-ground construction, TBED-2022-0021, Secondary Literature Review Article. Q1 Scopus

6. На монография: Маринова С. 2023. Трансгранично картографиране на планински територии за намаляване риска от бедствия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, ISBN 978-954-724-160-2 (e-book)
 

Жури:

29. Член на научно жури, становище за конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ кандидат: гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева, катедра Висша Геодезия, УАСГ, 7.02.2022 г.

28. Член на научно жури за главен асистент за нуждите на катедра "Фотограметрия и картография". 1 кандидат: д-р инж. Яна Липийска, 6.07.2022 г.

27. Член на научно жури за длъжност "доцент" в професионално направление 4.4. Науки за Земята към секция "Геоложки опасности и рискове" за нуждите на Геологически институт при БАН 1. кандидат: д.н. Антоанета Францова, 12.09.2022 г.

26. Jury member of PhD defense of Josef Chrást, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 27.09.2022

25. Член на научно жури, становище за конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ кандидат: гл.ас. д-р инж. Гергана Антова, катедра Геодезия и геоинформатика, УАСГ, 28.09.2022 г.

24. Член на научно жури, рецензия за конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране в строителството“ кандидат: доц. д-р арх. Стоянка Иванова, катедра „Автоматизация на инженерния труд“, Строителен факултет., УАСГ, 01.12.2022 г.

Цитирания:

1. Bandrova, T. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data Sci. J. 2005, 53–58. [CrossRef]
and

2. Bandrova T., Bonchev St., 3D maps – scale, accuracy, level of details, 26th International Cartographic Conference, 25-30 August 2013, Dresden, Germany, On-line Proceedings, ISBN 978-1-907075-06-3
In
Atzl C, Mittlboeck M, Knoth L (2022) Design decisions for multidimensional digital and interactive basemaps of urban environments. Journal Cartography and Geographic Information Science. Vol. 9, Issue 3, pp. 220-236, Taylor & Francis, Online ISSN: 1545-0465, DOI: 10.1080/15230406.2021.2015719, 3.140 (2020) 5 year IF Q1

3. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures−
relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spat Inf Sci 20:97–108. https://doi.org/10.
1080/10095020.2017.1323524
In
Núñez Andrés M A,· Zarzosa N L , Martínez J. (2022) Spatial data infrastructure (SDI) for inventory rockfalls with fragmentation information. Natural Hazards, Springer
https://doi.org/10.1007/s11069-022-05282-2, ORIGINAL PAPER, IF 3.656 (2020) Five year impact factor

and in

4. Markovinović D, Cetl V, Šamanović S, Oršulić O B (2022) Availability and Accessibility of Hydrography and Hydrogeology Spatial Data in Europe through INSPIRE. Water 14 (9): 1499 MDPI, ISSN: 2073-4441, DOI: 10.3390/w14091499, 5-Year Impact Factor: 3.229 (2020), Q1

and in

5. Supinajaroen W, van Loenen B, Altes W K (2022) Open National Cors Data Ecosystems: A Cross-Jurisdictional Comparison. Scientific journal Interdisciplinary Description of Complex Systems – INDECS online ISSN 1334-4676, 20 (2), pp. 78-95 Web of Science

and In

6. Supinajaroen W (2022) Optimising the Use of National CORS Data in the Context of Thailand. PhD Theses. A+BE TU Delft BK, ISBN 978-94-6384-389-8, ISSN 2212-3202, t https://doi.org/10.7480/abe.2022.18

7. Bandrova, Temenoujka. 2015. “Barbara Petchenik Children Map Competition – National Organization and Development.” In: Cartography Beyond the Ordinary World. Joint ICA Symposium Event Organized Within the Activities Previous to the 27th International Cartographic Conference, edited by José Jesús Reyes Nuñez. n/p: International Cartographic Association, Department of Cartography and Geoinformatics/Eötvös Loránd University/Budapest, 14–23. Accessed March 11, 2022. http://niteroi2015.elte.hu/templates/proceedings.pdf.
and

8. Bandrova, Temenoujka, José Jesús Nuñez, Milan Konecny, and Jeet Atwal. 2010. Children Map the World. Selections from the Barbara Petchenik Children’s World Map Competition. Volume 2. Redlands, CA: ESRI Press.
In
Jörn Seemann (2022): Children’s cartographies of the world: mapping Brazilian modes, methods and moments, Children's Geographies, Routledge. Taylor & Frances Group. DOI: 10.1080/14733285.2022.2060729 To link to this article: https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2060729 2.291 (2020) Impact Factor, 2.893 (2020) 5 year IF

9. Bandrova, T., Zlatanova, S., & Konecny, M. (2012). Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 1(4), 245–250.
In
Li W, Zhu J, Pirasteh S, Zhu Q, Fu L, Wu J, Hu Y, Dehbi Y (2022) Investigation of Disaster Information Representation from a Geospatial Perspective: Progress, Challenges and Recommendations. Review Article. Transactions in GIS DOI: 10.1111/tgis.12922, Wiley, IF: 2.406, Online ISSN: 1467-9671

and In

10. Weilian Li, Jun Zhu, Jan-Henrik Haunert, Lin Fu, Qing Zhu & Youness Dehbi (2022) Three-dimensional virtual representation for the whole process of dam-break floods from a geospatial storytelling perspective, International Journal of Digital Earth, 15:1, 1637-1656, DOI: 10.1080/17538947.2022.211887, IF, WoS, Scopus

Konečný, M., & Bandrova, T. (2006). Proposal for a standard in cartographic visualization of natural risks and disasters. International Journal of Urban Sciences, 10(2), 130–139. https://doi.org/10.1080/12265934.2006.9693597
In
11. Candela T., Peroche M, Sallaberry A, Rodriquez N, Lavergne C, Leone F (2022) Visualising post-disaster damage on maps: a user study. International Journal of Geographic Information Science. Taylor & Francis 4.645 (2020) 5 year IF, Q1 Scopus, doi.org/10.1080/13658816.2022.2063872

Bandrova, T., Savova, D., Marinova, S., Kouteva, M., & Pashova, L. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Centre “Save the children life.” International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 40, 225–234. https:// doi. org/ 10. 5194/ isprs archi ves-XL-3-W3- 225- 2015
In
12. Çoban M and Göktaş Y (2022) Which training method is more effective in earthquake training: Digital game, drill, or traditional training? Smart Learning Environments, Springer Open, 9:23 pp.24, ISSN: 2196-7091 (electronic) https://doi.org/10.1186/s40561-022-00202-0, Scopus Q1, IF 2.572

13. Coban M, Goktas Y (2022) Comparison of the digital game, drills, and traditional education methods in terms of motivation in earthquake education. E-Learning and Digital Media 9:23, Spronger, DOI: 10.1177/20427530221107761, Scopus

14. Bandrova T., Marinova S. (2020) Cartographic materials and training for students’ disaster response, International Journal of Cartography, Volume 6, Issue 3, Cartography and Education, Online ISSN: 2372-9341, DOI: 10.1080/23729333.2020.1790816 (indexed in Scopus- Q2)

15. Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S.: Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)

16. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M., (2012) Three-Dimensional Maps for Disaster Management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 4, Melbourne, Australia, pp. 245- 250

17. Bandrova T. and C. Dinev., The New Cartographic Products in Bulgaria – Modern School Atlases. Theme 20, poster presentation., XXII International Cartographic Conference., CD ISBN 0-958-46093-0, 11-16 July 2005, A Coruna, Spain

18. Bandrova, T., Konecny, M. (2006). Mapping of Nature Risks and Disasters forEducational Purposes, KiG – 6, 12 -16 June

19. Bandrova, T., M. Konecny, M. Rusnakova, (2010). Research of Students’ Cartographical Knowledge in Early Warning and Crisis Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISSN 1863-2246, ISBN 978-3-642-03441-1 Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2010, pp. 361-378

In
Bugdayci I, Emre Cetinkaya E. (2022) Designing teaching materials with disaster maps and evaluating its effectiveness for primary students Open Geosciences, Published by Walter de Gruyter GmbH, Online ISSN: 2391-5447 14(1):675-690 DOI: 10.1515/geo-2022-0382

20. Bandrova T., Pashova L. (2020) A conceptual framework for using geospatial big data for web mapping. Proceedings 8th International Conference on Cartography and GIS, no. 1, pp. 521–534
In
Loginov D.S. (2022) Conceptual model of cartographic monitoring field geophysical surveys and proposals for its implementation. Geodesy and cartography / Geodezia i Kartografia, 83(6), pp. 30-41. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2022-984-6-30-41ISSN 2587-8492 (Online), https://geocartography.ru/en/scientific_article/2022_6_30-41, Scopus

Petkov D., Bandrova T. Classification of cartographic models according to their content, dimensionality, material of production and types of reality. InterCarto. InterGIS. GI support of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: Moscow University Press, 2020. V. 26. Part 1. P. 434-446. ISSN 2414-9179, Scopus
In
21. Sarkar R, McLawrence J, Somenahally A (2022) Relating Soil-Microbial-Biomass with Nitrogen-Use-Efficiency and Soil-Organic-Carbon for Soil-Health Improvement in Winter-Wheat Systems on Acid Sandy-Loam Soils in Humid Subtropics. Conference: 22nd World Congress of Soil Science, At: Glasgow, Scotland

and In
22. Yugang Dong , Haozhi Sui, and Lei Zhu (2022)Application of Cloud Computing Combined with GIS Virtual
Reality in Construction Process of Building Steel Structure. Hindawi. Mathematical Problems in Engineering. Volume 2022, Article ID 4299756, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2022/4299756, IF 1,43, Scopus and Web of Science


23. Lapaine M, Midtbo T, Gartner G, Bandrova T, Wang T, Shen J (2021) Definition of the Map. Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-9-2021 |

and

24. Bandrova T. Bonchev St., 3D Maps for Internet Application, 3rd ISDE Digital Earth Summit, CD Proceedings, Nessebar, Bulgaria, 2010.

and

25. Bandrova T, M. Kouteva, L.Pashlova, D. Savova and S. Marinova, Conceptual Framework for Educational Disaster Centre save The Children Life. The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sending and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 28 Sep- 03Oct 2015. La Grande Motte, France

and
26. Yonov N., Bandrova T., Using Augmented Reality to Make School Atlases More User-Friendly for Schoolchildren, Scientific Paper in Cartography and Geoinformation Journal Vol 20, No 36, 2021, DOI: 10.32909/kg.20.36.1.
In
Петков Д. (2022) Съвременни методи на картографско моделиране на планински територии. Монография, издател: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, стр. 109, електронно, ISBN 978-954-724-150-3, https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Monography-Dobrin-Petkov.pdf

27. Lapaine M, Midtbo T, Gartner G, Bandrova T, Wang T, Shen J (2021) Definition of the Map. Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-9-2021
In
Jovanović, D., Oreni, D. (2022). Sifting Through Historical Maps. Methodology for the Implementation of Cartographic Content in Urban Planning: Case Study of Desio. In: Gervasi, O., Murgante, B., Misra, S., Rocha, A.M.A.C., Garau, C. (eds) Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshops. ICCSA 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13379. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10545-6_12

28. Bandrova T (2003) Atlas Rodinoznanie, International Research in Geographical and Environmental Education, 12(4):354-358 DOI: 10.1080/10382040308667547
In
Shimizu M (2022) Design a Children’s Map—Competition Edition! The Geography Teacher 19(1):39-42, DOI: 10.1080/19338341.2021.2000470

29. Liu, X., Chen, M., Claramunt, C., Batty, M., Kwan, M.-P., Senousi, A.M., Cheng, T., Strobl, J., Arzu, C., Wilson, J., Bandrova, T., Konecny, M., Torrens, P., Zhang, F., He, L., Wang, J., Ratti, C., Kolditz, O., Klippel, A., Li, S., Lin, H., Lü, G. (2022) Geographic information science in the era of geospatial big data: A cyberspace perspective. The Innovation 3(5): 100279, doi: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2022.100279, ISSN 1715-3816, Web of Science, Scopus, IF 1.867 (2022), https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(22)00075-3
In
Zhen Qian, Min Chen, Yue Yang, Teng Zhong, Fan Zhang, Rui Zhu, Kai Zhang,Zhixin Zhang, Zhuo Sun, Peilong Ma, Guonian Lü, Yu Ye, and Jinyue Yan (2022) Vectorized dataset of roadside noise barriers in China using street view imagery. Earth System Science Data. 14, 4057–4076, https://doi.org/10.5194/essd-14-4057-2022, Available from: https://www.researchgate.net/publication/363330056_Vectorized_dataset_of_roadside_noise_barriers_in_China_using_street_view_imagery [accessed Sep 07 2022]. Scopus, IF 5-year12.880

and In
30. Torrens P M (2022) Data science for pedestrian and high street retailing as a framework for advancing urban informatics to individual scales. Urban Informatics. 1:9, Springer Electronic ISSN 2731-6963 https://doi.org/10.1007/s44212-022-00009-x

and In

31. Lu, X.; Wang, H.; Chen, H.; Gao, S. Assessing the Impact of Natural Conditions/Socioeconomic Indicators on the Urban Thermal Environment Based on Geographic Big Data. Atmosphere 2022, 13, 1942. https://doi.org/10.3390/atmos13121942

and In

32. Torrens P. M. (2022) Smart and Sentient Retail High Streets. Smart Cities, 5(4), 1670-1720; Open Access ISSN: 2624-6511 https://doi.org/10.3390/smartcities5040085 WoS ESCI, Scopus Q1

Lin, H., Batty, M., Jørgensen, S. E., Fu, B., Konečný, M., Voinov, A., Torrens, P., Lu, G., Zhu, A., Wilson, J. P., Gong, J., Kolditz, O., Bandrova, T., & Chen, M. (2015). Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, 19(4), 493–498. https://doi.org/10.1111/tgis.12167
In
33. Sedlák Michal (2022) Cognitive and Social Characteristics of Collaborative Learning in Immersive Virtual Reality, PhD theses, pp.130, Masaryk University, Czech Republic, https://www.researchgate.net/publication/228607614_Collaboration_and_learning_within_immersive_virtual_reality

and In

34. Torrens P. M. (2022) Smart and Sentient Retail High Streets. Smart Cities, 5(4), 1670-1720; Open Access ISSN: 2624-6511 https://doi.org/10.3390/smartcities5040085 WoS ESCI, Scopus Q1

35. Lapaine M, Midtbo T, Gartner G, Bandrova T, Wang T, Shen J (2021) Definition of the Map. Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-9-2021
In
Andi Maryam Kadir, Weishaguna (2022) Struktur Dayeuh Pakwan berdasarkan Pendekatan Morfologi. Vol. 2 No. 2 Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning. Indonezia. DOI: https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3283

36. Bandrova, T. Designing of Symbol System for 3d City Maps. In Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing, China, 2001. [Google Scholar]

In

Li An-Bo, Chen Hao, Du Xiao-Feng, Sun Guo-Kai Liu Xian-YuI (2022) Parametric Modeling Method for 3D Symbols of Fold Structures. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11(12), 618; https://doi.org/10.3390/ijgi11120618, Scopus, IF 3.009, WoS

37. Konečný, M.; Bandrova, T.; Kubíček, P.; Marinova, S.; Štampach, R.; Stachoň, Z.; Řezník, T. Digital Earth for Disaster Mitigation. In Manual of Digital Earth; Guo, H., Goodchild, M.F., Annoni, A., Eds.; Springer: Singapore, 2020; pp. 495–526. Available online: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-32-9915-3 (accessed on 29 September 2021)
 

38.Konečný, M.; Bandrova, T.; Kubíček, P.; Stachoň, Z.; Štampach, R.; Shen, J.; Rotanova, I.; Brodský, J.; Špulák, P. Strategies of Disaster Risk Reduction On The Background Of U.N. GGIM And Digital Belt And Road Efforts. In Proceedings of the 8th International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria, 20–25 June 2022; Bandrova, T., Konečný, M., Marinova, S., Eds.; Bulgarian Cartographic Association: Sofia, Bulgaria, 2020; Volume 1. ISSN: 1314-0604. Available online: https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings-vol-1/ (accessed on 29 September 2021).
 

39. Konečný, M.; Bandrova, T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters. Int. J. Urban Sci. 2006, 10, 142–149. [Google Scholar] [CrossRef]

In

Špulák, Pavel. 2022. "Wildland Fires in the Czech Republic—Review of Data Spanning 20 Years" ISPRS International Journal of Geo-Information 11, no. 5: 289. https://doi.org/10.3390/ijgi11050289

40. Bandrova T, Pashova L. A conceptual framework for using geospatial big data for web mapping. Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria; 2020. ISSN: 1314-0604, Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S.
In
Ismail Wadembere (2022) Spatial Objects Management Method for Geodatabases Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences Vol. 6, 17 September 2022, Page 47-65 Doi https://doi.org/10.9734/bpi/cagees/v6/15635D

41.Bandrova, S. Zlatanova and M. Konecny, "Three-dimensional maps for disaster management" in ISPRS Annals of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume 1–2 XXII ISPRS Congress August-September 2012, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, pp. 19-24, 2012.
In
J. Limperis, F. Hamza-Lup and W. Tong (2022) "Web-based 3D Smog Visualization for Air Pollution Analysis," 2022 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), Las Vegas, NV, USA, pp. 438-444, doi: 10.1109/CSCI58124.2022.00085.


Еразъм:

19-23.09.2022 ТУ Виена, Австрия. Лекции на тема Предизвикателства в 3Д картографското моделиране - 8 ч.
 

2021 г.

1. Pilar Sánchez-Ortiz, Jesús Reyes, Carla Sena, Temenoujka Bandrova Eds. (2021) The World drawn by children. Barbara Petchenik International Competitions 2017 & 2019 / El mundo dibujado por los niños.
Concursos Internacionales Barbara Petchenik 2017 y 2019, Spanish Official Publications Identifier (NIPO) – paper version 798-20-066-7, Spanish Official Publications Identifier (NIPO) – paper version 798-20-066-7, International Cartographic Association (ICA), 2020 http://lazarus.elte.hu/ccc/pdf/bp_wdbc_2021.pdf

2. Bandrova T. (2021) Atlas Geography and Economics for 5, 6, and 7 grades (Атлас по география и икономика за 5, 6, и 7 клас), DataMap-Europe Ltd (ДатаМап-Европе ООД) pp.112, ISBN 978-954-519-075-9

3. Meng L, Bandrova T, Midtbo T, Vozenilek V (2021) Toward a New ICA Research Agenda. Abstracts of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-205-2021 | © Author(s) 2021. CC BY 4.0 License Available from: https://www.researchgate.net/publication/357009349_Toward_a_New_ICA_Research_Agenda [accessed Dec 20 2021].

4. Midtbo T, Bandrova T, Gartner G, Lapaine M, Shen J, Vozenilek V, Wang T (2021) Establishing a Cartographic Body of Knowledge, Abstracts of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-208-2021 | © Author(s) 2021 Available from: https://www.researchgate.net/publication/357005672_Establishing_a_Cartographic_Body_of_Knowledge [accessed Dec 20 2021].

5. Schulz M, Huiber J, Bandrova T (2021) A Set of Criteria for Evaluating Map Application Design in a Mobile Environment. Proceedings of the International Cartographic Association, 4, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. This contribution underwent single-blind peer review based on submitted abstracts. https://doi.org/10.5194/ica-proc-4-97-2021 | © Author(s) 2021. Available from: https://www.researchgate.net/publication/356780724_A_set_of_criteria_for_evaluating_map_application_design_in_a_mobile_environment [accessed Dec 20 2021].

6. Lapaine M, Midtbo T, Gartner G, Bandrova T, Wang T, Shen J (2021) Definition of the Map. Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 3, 2021. 30th International Cartographic Conference (ICC 2021), 14–18 December 2021, Florence, Italy. This contribution underwent double-blind peer review based on the full paper. https://doi.org/10.5194/ica-adv-3-9-2021 | © Author(s) 2021. Available from: https://www.researchgate.net/publication/356615365_Definition_of_the_Map [accessed Dec 20 2021].

7. Arístegui A, Bandrova T (2021) ICA Executive Committee
Meets Virtually. ICA News, No 76, June 2021, pp. 4-5, ISSN 2308-1023 https://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_76_2021_1_lq.pdf
 

Рецензии:

1. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID: ijgi-1078377, Article 2 TouchTerrain – 3D printable terrain models, Chris Harding, Franek Hasuik and Aaron Wood, IF, Scopus, WoS

2. ISDE, Digital Earth for Sustainable Societies, Salzburg, Austria, agit2021; GI_Week 2021, July 5-9, 2021, GI Forum 2021
144 Dynamic Workflow Engine of Atmospheric Big Remote Sensing Data Processing Powered by Heterogeneous Platform for High Performance Computing - ISDE: Best Practice Paper


3. ISDE, Digital Earth for Sustainable Societies, Salzburg, Austria, agit2021; GI_Week 2021, July 5-9, 2021, GI Forum 2021
197 Mapping flooded paddy-rice fields in the landscape between Turin and Milan. A GIS-based method for detecting scenic routes for experiential tourism: - ISDE: Best Practice Paper
 

4. ISDE, Digital Earth for Sustainable Societies, Salzburg, Austria, agit2021; GI_Week 2021, July 5-9, 2021, GI Forum 2021
200 Remote Sensing and GIS for monitoring illegal activities at the UNODC - ISDE: Best Practice Paper

5. Manuscript Number TICA-2021-0004. Research paper, International Journal of Cartography

6. Reviewersfor Manuscript Number TBED-2021-0017. Big Earth Data Journal. Taylor & Francis, https://www.tandfonline.com/toc/tbed20/current, Scopus

7. Markus Berger, Exploring and Transforming Spaces Through High Dimensional Gestural Interactions, 30th ICC, Florence, Dec. 2021, for International Journal of Cartography

8. Catherine Jones, Evaluating a location-based game to support citizens’ situated reflection on history: A mixed method approach, 30th ICC, Florence, Dec. 2021, for International Journal of Cartography

9. IF IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID ijgi-1288531 Type:Article
Title: Creation of 3D city model from the perspective of Geoinformatics, 06, 2021


 

Цитирания:

1. Pashova, L.; Bandrova, T. A Brief Overview of Current Status of European spatial data infrastructures—Relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spat. Inf. Sci. 2017, 20, 97–108. [Google Scholar] [CrossRef]
In
Omidipoor M, Toomanian A, Neysani Samany N, Mansourian A. Knowledge Discovery Web Service for Spatial Data Infrastructures. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(1):12. IF, Scopus, WoS

and in

2. Silverio E, Camboim S (2021) Building a Collaborative Online Catalogue of Geoportals in Brazil. Boletim de Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, ISSN: 1413-4853, on-line ISSN: 1982-2170

and in

3. Řezník, T., Charvát, K., Herman, L., Konečný, M. (2021): Survey on economic considerations and decisions of key geodata providers and users in Czech public administration. AUC Geographica 56(2), 182–194 https://doi.org/10.14712/23361980.2021.12

and In

4. María-Eugenia Polo, Elia Quirós, Ángel M. Felicísimo (2021) Geoengineering Education for Management of Geospatial Data in University Context. Journal of Surveying Engineering Journal of Surveying Engineering Volume 147 Issue 2 - May 2021 DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000349, ISSN (print): 0733-9453

and In


5. Karpinskyi Y, Lyashchenko A, Lazorenko-Hevel N, Kin D O, Медвецька T, Слобожан O (2021) Методичні рекомендації щодо оприлюднення геопросторових даних та метаданих на Національному геопорталі органами місцевого самоврядування. Асоціація міст України. Book, DOI: 10.5281/zenodo.5733313

6. Bandrova, T., Konecny, M., & Rusnakova, M. (2010). Research of students’ cartographical knowledge in early warning and crisis management. In Konecny M., Zlatanova S., Bandrova T. (eds) Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi. org/10.1007/978-3-642-03442-8_25
In
Yahya Maresh H. Hazaa , Faozi A. Almaqtari & Abdullah Al-Swidi | (2021) Factors Influencing Crisis Management: A systematic review and synthesis for future research, Cogent Business & Management, 8:1, 1878979, DOI: 10.1080/23311975.2021.1878979, To link to this article: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1878979, IF 0.86, Scopus, WoS

7. Bandrova T, Konecny M and Zlatanova S (2014) Thematic Cartography for the Society. In: Bandrova T, Konecny M and Zlatanova S (eds). Cham: Springer International Publishing. Available at: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-08180-9
In
Aldo Arranz-Lopez, Julio A Soria-Lara, Amor Ariza-Alvarez (2021) An end-user evaluation to analyze the effectiveness of cartograms for mapping relative non-motorized accessibility, EPB: Urban Analytics and City Science 0(0) 1–18 ! ISSN: 2399-8083 DOI: 10.1177/2399808321991541 journals.sagepub.com/home/epb, Scopus

8. Bandrova T, Zlatanova S, Konecny M (2012) Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS Ann Photogrammetry Remote Sensing Spat Inf Sci I-4:245–250
In
Chen Wang, Xiaodi Xu, Liangcheng Yu, Heng Li, Jeffrey Boon Hui Yap (2021) Grid algorithm for large-scale topographic oblique photogrammetry precision enhancement in vegetation coverage areas. Earth Science Informatics (IF 1.450 ), DOI: 10.1007/s12145-021-00602-9, 5 year IF (2019) 1.802, Electronic ISSN 1865-0481, Scopus

9. Lin, H., Batty, M., Jørgensen, S. E., Fu, B., Konecny, M., Voinov, A., Torrens, P., Lu, G., Zhu, A.-X., Wilson, J. P., Gong, J., Kolditz, O., Bandrova, T., Chen, M., 2015. Virtual environments begin to embrace process-based geographic analysis. Transactions in GIS, 19(4), 493–498.

In

Alexander Klippel, Pejman Sajjadi, Jiayan Zhao, Jan Oliver Wallgr¨un, Jiawei Huang, Mahda M. Bagher (2021) EMBODIED DIGITAL TWINS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-4-2021 XXIV ISPRS Congress (2021 edition), Scopes, Web of Science, IF

10. Sylka, M., Bandrova, T., Kuka, Y., Ajvazi, B., 2018. Use of the Web GIS for the Post - Disaster Management: A Case of Mapping the Damaged Vineyards Areas Caused by Hailstorm. Presented at the 7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, Bulgaria
In
Kubra Atasoy, Sultan Kocaman (2021) DEVELOPMENT OF A GEO-ANALYTICS PLATFORM FOR POST-DISASTER GROUND ASSESSMENT. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B3-2021 XXIV ISPRS Congress (2021 edition) Scopus

11. Bandrova T. and C. Dinev., The New Cartographic Products in Bulgaria – Modern School Atlases. Theme 20, poster presentation., XXII International Cartographic Conference., CD ISBN 0-958-46093-0, 11-16 July 2005, A Coruna, Spain

and

12. Bandrova, T., & Deleva, A. (1998). Contemporary Cartography for Children in Bulgaria. In Joint Seminar “Maps for Special Users (pp. 59–76). Wroclaw, Poland. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238093081_CONTEMPORARY_CARTOGRAPHY_FOR_CHILDREN_IN_BULGARIA

In
Ilkay Bugdayci, Huseyin Zahit Selvi (2021) Do Maps Contribute to Pupils’ Learning Skills in Primary Schools? The Cartographic Journal, Taylor and Francis, https://doi.org/10.1080/00087041.2020.1760625, 1.571 (2020) 5 year IF, Scopus

13. Bandrova, T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., & Marinova, S. (2015). Conceptual framework for educational disaster centre save the children life. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 40(3W3), 225–234. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL 3-W3-225-2015
In
Prati Cristin Harnita (2021) Pengembangan dan Implementasi Komunikasi Pendidikan Bencana Tsunami. Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.5, No.2 (2021), pp 224-240 P-ISSN 2549-1725 www.journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik P-ISSN 2549-1725 E-ISSN 2549-4163

And in:

14. Cabello, V.M.; Véliz, K.D.; Moncada-Arce, A.M.; Irarrázaval García-Huidobro, M.; Juillerat, F. (2021) Disaster Risk Reduction Education: Tensions and Connections with Sustainable Development Goals. Sustainability 2021, 13, 10933. https://doi.org/10.3390/su131910933 IF 3.251, WoS, Scopus


15. Konecny, M.; Bandrova, T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters.Int. J. Urban Sci.2006,10, 130–139. [CrossRef]
In
Vojtek M, Vojtekova J, Pham QB (2021) GIS-Based Spatial and Multi-Criteria Assessment of Riverine Flood Potential: A Case Study of the Nitra River Basin, Slovakia International Journal of Geo-Information 10(9):578, ISPRS IF: 2,899, Scopus, WoS, DOI: 10.3390/ijgi10090578

16. Bandrova, T. (2001). Designing of symbol system for 3D city maps. In 20th International Cartographic Conference, Beijing, China (Vol. 2, pp. 1002-1010).

17. Bandrova, T. & Bonchev, S. (2013). 3D Maps–Scale, Accuracy, Level of Detail. In Proceedings of the 26th international cartographic conference (p. 16)
In
Giulio Donati Sarti (2021) Principi e tecniche per la rappresentazione cartografica 3D - Sperimentazione nell'utilizzo di Blender sulle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, Universiteta Degli Studi Di Torini https://www.researchgate.net/publication/355186848_Principi_e_tecniche_per_la_rappresentazione_cartografica_3D_-_Sperimentazione_nell%27utilizzo_di_Blender_sulle_Aree_Protette_del_Po_e_della_Collina_Torinese/references (Available on 14.10.2021)

18. Konecny M., Bandrova T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters. International Journal of Urban Sciences. 2006. V. 10. No. 2. P. 130–139.
In
Karmanova M.V., Komissarova E.V. Cartographic support for the organization of operational actions in the flood zone on the basis of operational reports of regional management bodies in emergency situations InterCarto. InterGIS. GI support of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: MSU, Faculty of Geography, 2021. V. 27. Part 1. P. 85–98. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-1-27-85-98 (In Russian) ISSN 2414-9179 (Print), ISSN 2414-9209 (Online), Scopus

and In
19. Кармановa M (2021) Разработка научно-методических основ картографического обеспечения региональных органов управления в чрезвычайных ситуациях. Вестник СГУГиТ, Том 26, No 6, УДК 528.91:614.8; DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-6-66-77

20. Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-32-9915-3_15.pdf
In
Eremchenko E (2021) Digital Earth: Prism of 2020. GraphiCon 2021: 31st International Conference on Computer Graphics and Vision, September 27-30, 2021, Nizhny Novgorod, Russia, CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org)

21. Bandrova, T. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data Sci. J. 2005, 53–58. [CrossRef]

In

Petkov, D.: 3D printed mountain area with augmented reality for education purposes, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 235, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-235-2021, 2021

22. Konečný, M.; Bandrova, T.; Kubíček, P.; Stachoň, Z.; Štampach, R.; Shen, J.; Rotanova, I.; Brodský, J.; Špulák, P. Strategies of Disaster Risk Reduction on the Background on U.N. GGIM and Digital Belt and Road Efforts. In Proceedings of the 8th International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria; Bandrova, T., Konečný, M., Marinova, S., Eds.; Bulgarian Cartographic Association: Sofia, Bulgaria, 2020; Volume 1, 17p. Available online: https://iccgis2020.cartography-gis.com/ (accessed on 16 November 2021)

In
Štampach R, Lukáš Herman L, Trojan J, Tajovská K and Řezník T (2021) Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons, Sustainability 2021, 13, 13991, MDPI, DOI: 10.3390/su132413991, IF 3.251 Scopus

23. Bandrova, T.L.; Konečný, M.; Yotova, A. Cartography development and challenges on the basis of Big Data. In Proceedings of the 5th International Conference on Cartography and GIS, Riviera, Bulgaria, 15–20 June 2014; Bandrova, T., Konečný, M., Eds.; Bulgarian Cartographic Association: Sofia, Bulgaria, 2014; pp. 164–173.
In
Štampach R, Lukáš Herman L, Trojan J, Tajovská K and Řezník T (2021) Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons, Sustainability 2021, 13, 13991, MDPI, DOI: 10.3390/su132413991, IF 3.251, Scopus

24. Konecny, M.; Bandrova, T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters.Int. J. Urban Sci.2006,10, 130–139. [CrossRef]
and
25. Konecny M, Zlatanova S, Bandrova T. (2010) Geographic Information and Cartography for
Risk and Crisis Management. In: Towards better solutions, Berlin, Germany: Springer-
Verlag
In
Thomas Candela. Optimisations cartographiques pour la gestion des crises et des risques majeurs : le cas de la cartographie des dommages post-catastrophes. Géographie. Université Paul Valéry - Montpellier III, 2021. Français. ⟨NNT : 2021MON30031⟩. ⟨tel-03591757⟩ (PhD Theses)

26. Bandrova, T., Konecny, M., & Zlatanova, S. (Eds.). (2014). Thematic cartography for the society. Springer İnternational Publishing
In
Artvinli E, Değirmenci Y (2021) UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR-I. NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: 40340, Nobel, ISBN: 978-625-417-379-0, E-ISBN: 978-625-417-378-3, pp. 84 (In Turkish)

27. Bandrova, T., Zlatanova, S., & Konecny, M. (2012). Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, (July). https://doi.org/10.5194/isprsannals-I-4-245-2012
In
M. U. Nuha et al., (20221)"Modeling of tsunami run-up using terrain model data based on photogrammetry processing product (case study at Way Muli Village, Rajabasa, South Lampung)," Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika, vol. 4, no. 01, pp. 50-57, Oct. 2021. CressRef, https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.11493Жури


23. Член на жури и становище за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоиформационни системи” на инж. Яница Янкова на тема „ Тримерно моделиране на обектите на кадастъра”, УАСГ, 22.07.2021 г.

22. Член на жури и становище за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоиформационни системи” на инж. Стоян Паталов на тема „Оптимален метод за получаване на локален модел на геоида”, УАСГ, 01.06.2021 г. 

 

2020 г.

1. Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-32-9915-3_15.pdf

 2. KONEČNÝ Milan, Temenoujka BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Jie SHEN, Irina ROTANOVA, Jan BRODSKÝ and Pavel ŠPULÁK: Strategies Of Disaster Risk Reduction On The Background Of U.N. GGIM And Digital Belt And Road Efforts. Pp. 572-588. In: 8th International Conference on Cartography and GIS. Proceedings Vol. 1, 2020, Nessebar, Bulgaria © Editors: Temenoujka Bandrova, Milan Konečný, Silvia Marinova. © Publisher: Bulgarian Cartographic Association. ISSN: 1314-0604. 760 p. https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings-vol-1/

3.Bandrova T., Pashova L. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR USING GEOSPATIAL BIG DATA FOR WEB MAPPING, pp. 521-534. In: 8th International Conference on Cartography and GIS. Proceedings Vol. 1, 2020, Nessebar, Bulgaria © Editors: Temenoujka Bandrova, Milan Konečný, Silvia Marinova. © Publisher: Bulgarian Cartographic Association. ISSN: 1314-0604. 760 p. https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings-vol-1/

4. Bandrova T. (2020) When 3D Models of Real Environment become 3D Maps? 11th International Symposium on Digital Earth (ISDE 11) https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/509/1 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 509 (2020) 012003 Publishing doi:10.1088/1755-1315/509/1/012003 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/509/1/012003/pdf

5. Petkov D., Bandrova T. Classification of cartographic models according to their content, dimensionality, material of production and types of reality. InterCarto. InterGIS. GI support of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: Moscow University Press, 2020. V. 26. Part 1. P. 434-446. ISSN 2414-9179, Scopus

6. Bandrova T. CREATING EDUCATIONAL DISASTER CENTRE “SAVE THE CHILDREN LIFE” Keynote speech, Presentation 16th International Conference “Geoinformation and Cartography” 24-27 September 2020, Croatia

7. Bandrova T., Marinova S.(2020) Cartographic materials and training for students’ disaster response, International Journal of Cartography, Volume 6, Issue 3, Cartography and Education, Online ISSN: 2372-9341, DOI: 10.1080/23729333.2020.1790816 (indexed in Scopus- Q2)
 

Цитирания

1. Konecny M, Zlatanova S, Bandrova T. (2010) Geographic Information and Cartography for
Risk and Crisis Management. In: Towards better solutions, Berlin, Germany: Springer-
Verlag.
In
Jana Vojteková & Matej Vojtek (2020) Assessment of landslide susceptibility
at a local spatial scale applying the multi-criteria analysis and GIS: a case study from Slovakia,
Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11:1, 131-148, DOI: 10.1080/19475705.2020.1713233
To link to this article: https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1713233

2. Bandrova T, Zlatanova S, Konecny M (2012) Three-dimensional maps for disaster management. In: ISPRS annals of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences I-2, pp 19–24
In
Li, W., Zhu, J., Zhang, Y. et al. (2020). An on-demand construction method of disaster scenes for multilevel users. Nat Hazards, Springer, https://doi.org/10.1007/s11069-020-03879-z

3. Bandrova, T.; Zlatanova, S.; Konecny, M. Geoinformation for Disaster and Risk Management, Examples and Best Practices; Joint Board of Geospatial Information Societies (JB GIS) and United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA): Copenhagen, Denmark, 2010; ISBN 978‐87‐90907‐88‐4.
and
4. Konecny, M.; Bandrova, T.; Kubicek, P.; Marinova, S.; Stampach, R.; Stachon, Z.; Reznik, T. Digital Earth
for Disaster Mitigation. In Manual of Digital Earth; Guo, H., Goodchild, M., Annoni, A., Eds.; Springer:
Singapore, 2020; doi:10.1007/978‐981‐32‐9915‐3_15.
In
Divyak, A,K. Dapo A. and Pribicevic B. (2020) Cartographic Symbology for Crisis Mapping: a Comparative Study, ISPRS, International Journal of Geo-Informatin 9, 142; doi:10.3390/ijgi9030142, Scopus, Web of Science, IF

5. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures− relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Information Science 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Tripathi, A.K., Agrawal, S. & Gupta, R.D. Cloud enabled SDI architecture: a review. Earth Sci Inform, Journal of Reliable Intelligent Environments (2020). Springer, https://doi.org/10.1007/s12145-020-00446-9

6. Bandrova, T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., & Marinova, S. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Center “Save the Children Life”. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(3), 225–234.
In
Hod Y., Twersky D. (2020) Distributed Spatial Sensemaking on the Augmented
Reality Sandbox, International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
https://doi.org/10.1007/s11412-020-09315-5, Springer, Scopus, WoS, 5-year IF: 2.788 (2018)

7. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures− relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Information Science 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Tripathi A.K., Agrawal S & Gupta R.D. (2020) Cloud enabled SDI architecture: a review. Earth Science Informatics Springer, 5year IF 1.897 (2018), WoS, Scopus

8. Pashova, L., Kouteva-Guentcheva, M., & Bandrova, T. (2016). Towards Maping Multi-Hazard Vulnerability of Natural Disasters for the Bulgarian Territory Paper presented at the 6th Inter-national Conference on Cartography and GIS.
In
Kamanga T. F., Tantanee S., Mwale F. D., Buranajarukorn P. (2020) A Multi Hazard Perspective in Flood and Drought Vulnerability: Case Staydy of Malawi. Geographia Technica, ISSN 2065-4421 (Online version) Vol 15, Issue 1, pp.132-142, DOI: 10.21163/GT_2020.151.12, Q3 с SJR (2018) = 0.23, Scopus

9. Savova D, Bandrova T. 3D Mapping of Mountain Territories—Virtual Visualization by 3D Symbol System. In: Bandrova T, Koneč M, editors. Proceedings of the 5th International Conference on Cartography and GIS (pp. 388–396). Riviera, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association. 2014.
In
Juřík V, Herman L, Snopková D, Galang AJ, Stachoň Z, Chmelík J, et al. (2020) The 3D hype: Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE 15(5): e0233353. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233353, Impact factor‎: ‎2.776 (2018), WoS

10. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures− relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Information Science 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Dodds, L., L’Hénaff, P., Maddison, J., & Yates, D. (2020). A manifesto for increasing access to data in engineering. Data-Centric Engineering, 1, E5. doi:10.1017/dce.2020.3, ISSN: 2632-6736 (Online)

11. Bandrova, T. and S. Bonchev. 3D Maps–Scale, Accuracy, Level of Detail. in Proceedings of the 26th international cartographic conference. 2013
In
Mokhtari M., Taleai M. (2020) Simulation of Smoke Emission from Fires in High-Rise Buildings Using the 3D Model Generated from 2-Dimensional Cadastral Data. Journal of Geomatics Science and Technology, Volume 9, Issue 4, pp. 19-37, Iranian Society for Surveying & Geomatics Engineering, http://jgst.issge.ir/article-1-875-en.html

12. Pashova, L., and T. Bandrova. 2017. “A Brief Overview of Current Status of European Spatial Data Infrastructures – Relevant Developments and Perspectives for Bulgaria.” Geo-Spatial Information Science 20 (2): 97 – 108. doi: 10.1080/10095020. 2017.1323524
In
Ballari, Daniela; Vilches-Blázquez, Luis M. (2020): Supplementary material for Unveiling the diversity of Spatial Data Infrastructures in Latin America: Evidence from an exploratory inquiry. Journal Cartography and Geographic Information Science. Taylor and Francis, Dataset. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12323567.v1. IF 2.429 2019

13. Y. Kuka, P. Ameti, and T. Bandrova, “GIS/GPS Solutions as Efficient Tools for Sustainable Management of Vineyards in Kosovo,” Geodesy and Cartography, vol. 45, no. 1, pp. 28-36, 2019
In
Anhar Hawari Agung Triayudi, Ira Diana Sholihati (2020) Sistem Informasi Penyebaran Lokasi Pelatihan Desa Berbasis GIS di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Volume 4, Nomor 3, Juli 2020, Page 659-665 ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v4i3.2190

14. Pashova, L., and T. Bandrova. 2017. “A Brief Overview of Current Status of European Spatial Data Infrastructures − Relevant Developments and Perspectives for Bulgaria.” Geo-Spatial Information Science 5020: 1–12. doi:10.1080/ 10095020.2017.1323524
In
Zhenfeng Shao , Neema S. Sumari , Aleksei Portnov , Fanan Ujoh , Walter Musakwa & Paulo J. Mandela (2020): Urban sprawl and its impact on sustainable urban development: a combination of remote sensing and social media data, Geo-spatial Information Science, DOI: 10.1080/10095020.2020.1787800, Wuhan University. Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Scopus

15. Pashova, L. and Bandrova, T. (2017) ‘A brief overview of current status of European spatial data infrastructures − relevant developments and perspectives for Bulgaria’, Geo-Spatial Information Science, 20(2), pp. 97–108. doi: 10.1080/10095020.2017.1323524
In
Md. Mostafizur Rahman, György Szabó (2020) NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (NSDI) OF BANGLADESHDEVELOPMENT, PROGRESS AND WAY FORWARD ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume V-4-2020, 2020 XXIV ISPRS Congress (2020 edition) This contribution has been peer-reviewed. The double-blind peer-review was conducted on the basis of the full paper. https://doi.org/10.5194/isprs-annals-V-4-2020-131-2020 | © Authors 2020. CC BY 4.0 License. IF

16. Pashova, L.; Bandrova, T. A brief overview of current status of European spatial data infrastructures—Relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo. Spat. Inf. Sci. 2017, 20, 97–108, doi:10.1080/10095020.2017.1323524.

In

Agnieszka Trystuła, Małgorzata Dudzińska and Ryszard Źróbek (2020) Evaluation of the Completeness of Spatial Data Infrastructure in the Context of Cadastral Data Sharing, Land 9(8):272, MDPI (ISSN 2073-445X) DOI:10.3390/land9080272, IF 2.429

17. Бандрова Т. (2019) Атлас по география и икономика за 10. клас, ДатаМап-Европа ООД, София, 80 с.

18. Бандрова Т. (2019) Контурни карти по география и икономика за 10. клас, ДатаМап Евопа ООД, 23 стр.

19. Дюлгеров Н., Бандрова Т. (2019) Атлас по история и цивилизация за 10. клас, ДатаМап Европа ООД, 80 с.

в

Коцева В. (2020) Научно-приложни приноси в атласите по новите учебни програми на МОН за 2019-2020 г., Наука, кн. 3/ 2020, том XXX, Съюз ма учените в България

20. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures− relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Information Science 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Крпiнський Ю., Лященко А., Макаренко Д. (2020) Розвиток Iнфраструктури геопросторових даних: стан, тенденцii та проблеми. Матеррiали XXV Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii „Геофорум-2020“, 1-3 квiтня 2020 року УДК 528.32

21. Pashova L, Bandrova T (2017) A brief overview of current status of European spatial data infrastructures− relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Information Science 20:97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524
In
Sumari N., Cbbinah P.B., Ujoh F., Xu G. (2020) On the absurdity of rapid urbanization: Spatio-temporal analysis of land-use changes in Morogoro, Tanzania, Cities 107, The International Journal of Urban Policy and Planning, Elsevier, IF 5.008, ISSN: 0264-2751, 102876, https://www.researchgate.net/publication/343818015_On_the_absurdity_of_rapid_urbanization_Spatio-temporal_analysis_of_land-use_changes_in_Morogoro_Tanzania

22. Pashova, L. and Bandrova, T. (2017) ‘A brief overview of current status of European spatial data infrastructures − relevant developments and perspectives for Bulgaria’, Geo-Spatial Information Science, 20(2), pp. 97–108. doi: 10.1080/10095020.2017.1323524
In
Dühr, S., Gilbert, H., Peters, S. (2020). 'Evidence-informed' metropolitan planning in Australia? Investigating spatial data availability, integration and governance. Adelaide: Technical report, University of South Australia.

23. Bandrova T. Bonchev St. (2010) 3D Maps for Internet Application, 3rd ISDE Digital Earth Summit, CD Proceedings, Nessebar, Bulgaria, 2010.

24. Bandrova T, M. Kouteva, L.Pashlova, D. Savova and S. Marinova. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Centre save The Children Life. The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sending and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 28 Sep- 03Oct 2015. La Grande Motte, France

25. Savova D., Bandrova T., 3D Mapping of Mountain Territories - Virtual Visualization by 3D Symbol System, 5th Jubilee International Conference on Cartography and GIS - Proceedings Vol.1, June 2014.

In
Yonov N, Petkov D. (2020) AUGMENTED REALITY NAVIGATION MAP OF MOUNTAIN AREA. Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604, Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S.673
Available from: https://www.researchgate.net/publication/344337226_AUGMENTED_REALITY_NAVIGATION_MAP_OF_MOUNTAIN_AREA [accessed Sep 23 2020].

26. Savova D, Bandrova T. 3D Mapping of Mountain Territories—Virtual Visualization by 3D Symbol System. In: Bandrova T, Koneč M, editors. Proceedings of the 5th International Conference on Cartography and GIS (pp. 388–396). Riviera, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association. 2014
In
Juřík V, Herman L, Snopková D, Galang AJ, Stachoň Z, Chmelík J, et al. (2020) The 3D hype: Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE 15(5): e0233353. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233353, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233353, Scopus, Web of Science

27. Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-32-9915-3#editorsandaffiliations
in
Divyak, A,K. Dapo A. and Pribicevic B. (2020) Cartographic Symbology for Crisis Mapping: a Comparative Study, ISPRS, International Journal of Geo-Informatin 9, 142; doi:10.3390/ijgi9030142, Scopus, Web of Science, IF

28. Bandrova T., Atlas Rodinoznanie. International Research in Geographicl and Environmental Education. Vol 12, No4, 2003, pp. 354-358
In
Raimund Schnürer, René Sieber, Jost Schmid-Lanter, A. Cengiz Öztireli & Lorenz Hurni (2020) Detection of Pictorial Map Objects with Convolutional Neural Networks, The Cartographic Journal, DOI: 10.1080/00087041.2020.1738112 Taylor&Francis, Print ISSN: 0008-7041 Online ISSN: 1743-2774, Scopus

29. Bandrova T, Zlatanova S, Konecny M (2012) Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS Ann Photogrammetry Remote Sensing Spat Inf Sci I-4:245–250
In
Weilian Li, Jun Zhu, Lin Fu, Qing Zhu, Yakun Xie & Ya Hu (2020) An augmented representation method of debris flow scenes to improve public perception, International Journal of Geographical Information Science, ISSN: 1365-8816, IF 3.733, DOI: 10.1080/13658816.2020.1833016, Publisher: Taylor & Francis, Web of Science


30. Bandrova, T. (2012), Cartographic Persponse to Changes in Teaching Geography and History. Maps for the Future: Children, Education and Internet (s. 203-217). L. Zentai ve J.R. Nunez (Eds.). Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.
In
Kılıç, H. (2020). Avrupa ülkelerinde kullanılan tarih atlaslarından
örnekler. Turkish History Education Journal, 9 (1), ss. 17-45. e-ISSN: 2147-4516, DOI:10.17497/tuhed.626362
 

Реценции / Reviews

Proceedings: 8th ICC&GIS 15-20 06.2020 Sozopol, Bulgaria,
Reviews on:
1. Transportation Network Performance Benchmark Against a Disaster Case
2. Rendering a Series of 3D Dynamic Visualizations in (Geographic) Experimental Tasks
3. World Map in a Pseudocylindrical Projection in the Form of Rectangle
4. International EPSG Coding of the State Coordinate Reference System of the Republic of Kosova
5. Analysing Flood Affected Region in Meriç River Basin Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Data
6. The dynamics analysis of typical lakes in Central Asia
7. Traffic modeling 4 Smart City of Pilsen
8. Physical 3D models of the historic Vltava River valley
9. 3D Modeling of Historical Remains in Gallipoli Peninsula Using UAV Images
10. Does 3D GIS provide a different insight then 2D?

11. Geography, Environment, Sustainability Journal, Special Issue "Geospatiality and Sustainable Development Goals (SDGs)”, ISSN 2071-9388 (Print), ISSN 2542-1565 (Online) 3, Scopus 0.9, Lomonosov Moscow State University, MAPPING AGROFORESTRY UNITS FOR ENVIRONMENTAL PLANNING. STUDY CASE TRANSBOUNDARY REGION MEXICO-GUATEMALA

12. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, x; doi: FOR PEER REVIEW, The application of the contractive self-mapping in 3 the generalisation of the digital geometry of objects IF, Scopus, WoS

13. Luo Dening, The Scalable and High-efficiency 3D Geographical Terrain Rendering, Journal: Geo-spatial Information Science, Taylor&Frances, IF 2.960, WoS, Scopus
 

Жури
 

21. Член на жури и становище за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография вкл.Тематично географско картографиране - ГИС) на Моника Манолова  на тема „ГИС базирани модели на транспортна достъпност в Северозападния район по NUTS2”, СУ "Св. Климент Охридски", 20.05.2020 г.

20. Член на жури и рецензент за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография и ГИС) на Стефан Генчев на тема "Картографиране на защитени зони от натура 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИС", БАН - НИГГГ, 16.06. 2020 г.

19. Член на научно жуви за заемане на академична длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.4. Науки за Земята, нучна специалност "Картография и ГИС", БАН - НИГГГ, Кандидат: д-р инж. Дейвис Динков, 28.07.2020 г.

18. Председател на жури и рецензент за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Картография, вкл. тематично географско картографиране", УАСГ, докторант Едон Маличи, Косово, 18.08.2020 г.

 

2019 г.

Публикации и презентации

1. Temenoujka Bandrova, Milan Konecny, Zdeněk Stachoň (2019) Digitization and Use of Cartographic Heritage in Bulgaria and Czech Republic, Cоnference Abstract and Presentation. Digital Approaches to Cartographic Heritage, 14th Conference of the ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital, 8-10.05.219, Thessaloniki, Greece, terkeptar.elte.hu/ch/

2. Ymer Kuka, Perparim Ameti, Temenoujka Bandrova (2019) GIS/GPS solutions as efficient tools for sustainable management of vineyards in Kosovo. Publication date 2019/4/17 Journal Geodesy and Cartography Volume 45 Pages 28-36, DOI: 10.3846/gac.2019.7083,ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-70, SCOPUS

3. Bandrova T., Marinova S. (2019) Cartographic Activities in Bulgaria 2015-2019, National Report, BCA, https://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2019/06/National_report_Bulgaria_2015-2019.pdf

4. Bandrova T. Lapaine M., Marinova S. (2019) Certificates for High-Quality Cartographic Products, ICC, Tokyo, Japan, 19.07.2019, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 2, 7, 2019
https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-7-2019, https://www.proc-int-cartogr-assoc.net/2/7/2019/ica-proc-2-7-2019.pdf

5. Дюлгеров Н., Бандрова Т. Атлас по история и цивилизации за 10. клас, ДатаМап-Европа, 2019 г.; Размер: 15.5/24 см, 80 стр. (по нова учебна програма) ISBN 978-954-519-072-8

6. Бандрова Т., Атлас по география и икономика за 10. клас, ДатаМап-Европа 2019 г.; 80 стр. (по нова учебна програма) ISBN 978-954-519-073-5

7. Бандрова Т., Контурни карти по география и икономика за 10. клас, ДатаМап-Европа, 2019 г.; 24 стр. (по нова учебна програма) ISBN 978-954-519-071-1

8. Bandrova T., Dinkov D. Three-dimensional Mapping – When 3D Models of Real Environment Become 3D Maps. (abstract and presentation) 11th International Symposium on Digital Earth, Florence, Italy, 24-27 Sept. 2019, pp.101-102, http://eprints.bice.rm.cnr.it/19346/1/Booklet_ISDE11_final1.pdf

Рецензии:

1. Journal IJGI (ISSN 2220-9964) Manuscript ID ijgi-434855 Type Article Number of Pages 17
Title The influence of the use of web maps on young people’s mental map of the world

2. Geodesy and Cartography Journal, ISSN: 2029-6991 / eISSN: 2029-7009, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, Lithuania. https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/about, Scopus. Title: GIS application for the evaluation of accessibility indicators in the road network between two hospital services: Case study - Tlemcen City (Algeria)

3. Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO)
Application type: Bilateral Scientific Cooperation Russia (RSF)
Title of the proposal: Development of the concept, technologies and services of Atlas Information System Next Generation for monitoring the parameters of the environmental situations in the regions and cities of Europe and Russia

4. Subject: Implementation of Google Earth to enhance Student Activities in Geography Learning
Journal: Geography, Environment, Sustainability. Russia, ISSN 2071-9388 (Print) ISSN 2542-1565 (Online), Scopus

5. Solving Big GIS Projects on Desktop Computers, The Cartography and Geoinformation journal, Croatian Cartographic Society
 

Erasum+

9-14.06.2019 г. Технически университет Истанбул, Турция, 8 ч. лекции на тема 3D Cartography - Applications and Challenges

18-22.11.2019 г. Гент Университет, Гент, Белгия, лекции на тема: Cartographic Visualization for Disaster Management Responce

Лекции

29.11.2019 China University of Petroleum, Qingdau, China на тема: Cartographic Responces in EWCM

Участие в жури:

17. Рецензент и участие в жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография вкл.Тематично географско картографиране - ГИС) на Леонид Тодоров Тодоров (редовна докторантура) на тема: ,,Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране”.

16. External Reviewer of the Doctoral Thesis of Laura Knoth, M.Sc.
title: GIS and Buildings. Filling the last white spots using data harmonization strategies
Supervisors: Prof. Dr. Josef Strobl, Dr. Manfred Mittlböck
Interfaculty Department of Geoinformatics, Salzburg, Austria

 

Цитирания:

1. Konečný, M., & Bandrova, T. (2006). Proposal for a standard in cartographic visualization of natural risks and disasters. International Journal of Urban Sciences, 10(2), 130–139. https://doi.org/10.1080/12265934.2006.9693597

In
Marrero J. M., Yepes, H., Pastor J., Palacios B., Erazo C., Ramón P., Estrella C. (2019) Integrating and geolocating post earthquake building damage surveys: The 7.8 Mw Jama-Pedernales earthquake, Ecuador. Spatial Information Research, ISSN: 2366-3286 (Print) 2366-3294 (Online) pp. 1-2, Springer Singapore, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41324-018-0230-y

2. Skopeliti, A.; Antoniou, V.; Bandrova, T. Visualisation and communication of VGI quality. In Mapping and the Citizen Sensor; Ubiquity Press: London, UK, 2017; pp. 197–222
In
YuanJian Tian, Qi Zhou, Xiaolin Fu, An Analysis of the Evolution, Completeness and Spatial Patterns of OpenStreetMap Building Data in China, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8, 35, IF 1, 960, Scopus, Web of Science

3. Bandrova, T. (2001) Designing of Symbol System for 3D City Maps, 20th International Cartographic Conference, 6th–10th August, Beijing, China: ICA, 2, pp.102–1010. [Google Scholar]

In
Halik L., Challenges in Converting the Polish Topographic Database of Built-Up Areas into 3D Virtual Reality Geovisualization. The Cartographic Journal: The World of Mapping Volume 55, 2018 - Issue 4: TOPOGRAPHIC MAPPING: PAST, PRESENT AND FUTURE Pages 391-399 | Published online: 01 Mar 2019
 

4. Pashova, Lyubka, and Temenoujka Bandrova. 2017. “A Brief Overview of Current Status of European Spatial Data Infrastructures − Relevant Developments and Perspectives for Bulgaria.” Geo-spatial Information Science 20 (2): 97–108. doi:10.1080/10095020.2017.1323524
In
Hao Jiang, John van Genderen, Paolo Mazzetti, Hyeongmo Koo & Min Chen, Current status and future directions of geoportals, International Journal of Digital Earth, ISSN: 1753-8947 (Print) 1753-8955 (Online), 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group (IF)

5. Pashova, L., and T. Bandrova. 2017. “A Brief Overview of Current Status of European Spatial Data Infrastructures – Relevant Developments and Perspectives for Bulgaria.” Geo-Spatial Information Science 20 (2): 97 – 108. doi: 10.1080/10095020. 2017.1323524
In
Kalogeropoulos Kleomenis, Stathopoulos Nikolaos, Tsatsaris Andreas
& Chalkias Christos (2019): A survey of the Geoinformatics use for census purposes and the INSPIRE maturity within Statistical Institutes of EU and EFTA countries, Annals of GIS, DOI:10.1080/19475683.2019.1595724, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Available from: https://www.researchgate.net/publication/332523735_A_survey_of_the_Geoinformatics_use_for_census_purposes_and_the_INSPIRE_maturity_within_Statistical_Institutes_of_EU_and_EFTA_countries [accessed Apr 22 2019]

6. LIN, H., BATTY, M., JØRGENSEN, S. E., FU, B., KONEČNÝ, M., VOINOV, A., TORRENS, P., LU, G., ZHU, A., WILSON, J. P., GONG, J., KOLDITZ, O., BANDROVA, T., and CHEN, M. (2015). Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, 19 (4): 493-498. doi:10.1111/tgis.12167

In
Šašinka, C., Stachoň, Z., Sedlák, M., Chmelík, J., Herman, L., Kubíček, P., Šašinková, A., Doležal, M., Tejkl, H., Urbánek, T., Svatoňová, H., Ugwitz, P., Juřík, V. Collaborative immersive virtual environments for education in geography (2019) ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (1), art. no. 3, SCOPUS

7. Pashova, L.; Bandrova, T. A brief overview of current status of European spatial data infrastructures—Relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spat. Inf. Sci. 2017, 20, 97–108. [CrossRef]

In:
Janecka K. (2019) The Integrated Management of Information about the Geodetic Point Fields—A Case of the Czech Republic. Available from: https://www.researchgate.net/publication/ Geosciences Journal, Scopus

8. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 8.-9.клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-068-1, 80 стр.
9. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 7.клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-066-7,40 стр.
10. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-065-0, 40 стр.
11. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 8-9. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-064-3, 40 стр.
12. Бандрова Т. (2018) Атлас по човекът и обществото за 3. и 4. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-067-4, 32 стр.
13. Бандрова Т. (2018) Контурни карти по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-069-8, 15 стр.
In
Коцева В. (2019) Приноси в атласите по новите учебни програми за 2018-2019 година в Република България. Геодезия Картография Земеустройство, 1-2 ‘2019 год. LIX, ISSN 0324-1610

14. Pashova, L., Bandrova, T., 2017. A brief overview of current status of European spatial data infrastructures − relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Inf. Sci. 20 (2), 97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524.
In
Muzaffer Can Iban and Oktay Aksu, A Model for Big Spatial Rural Data Infrastructure in Turkey: Sensor-Driven and Integrative Approach. Land Use Policy, 2019 Elsevier Ltd. ISSN: 0264-8377, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104376, IF 3.573, Scopus

15. Bandrova, Temenoujka et al (2014) Lecture Notes in Geoinformation and Cartography: Thematic Cartography for the Society. Springer International Publishing. Switzerland.
In
Sudaryatno Sudaryatno, Shafiera Rosa El-Yasha, Zulfa Nur'aini 'Afifah (2019) Thematic Geovisualization of the Data Profile of Kaligesing, Purworejo, Central Java. Forum Geographi, Indonesian Journal of Spatial and Regional Analysis, ISSN, 08520682, http://journals.ums.ac.id/index.php/fg/article/view/8876, CrossRef

16. Pashova, L., Bandrova, T., 2017. A brief overview of current status of European spatial data infrastructures − relevant developments and perspectives for Bulgaria. Geo-Spatial Inf. Sci. 20 (2), 97–108. https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1323524

In

Iban Muzaffer Can (2019) Türkiye Kırsal Arazi Kullanımına Yönelik Bir Konumsal Veri Altyapısının Modellenmesi. Journal of Geomatics, e-ISSN 2564-6761, https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik

17. Pashova, Lyubka, and Temenoujka Bandrova. 2017. “A Brief Overview of Current Status of European Spatial Data Infrastructures − Relevant Developments and Perspectives for Bulgaria.” Geo-spatial Information Science 20 (2): 97–108. doi:10.1080/10095020.2017.1323524
In
Martina Barbero Monica Lopez Potes Glenn Vancauwenberghe Danny Vandenbroucke (2019) The role of Spatial Data Infrastructures in the Digital Government Transformation of Public Administrations. European Commission, Joint Research Centre, TP 262, Via Fermi, 21027 Ispra (VA), Italy, PDF ISBN 978-92-76-09679-5, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, pp.158, http://www.catastro.minhafp.es/documentos/internacional/27112019the_role_of_sdi_in_digital_government_transformation_1.pdf
 

 

2018 г.

1. Бандрова Т., Пенев П., Маринова С. Картографските грешки в новите български учебници. Сп. Геомедия, бр. 2, 2018 г., стр. 36-41, ISSN 1313-3365

2. Milaim Sylka, Temenoujka Bandrova, Ymer Kuka and Besim Ajvazi (2018) USE OF THE WEB GIS FOR THE POST - DISASTER MANAGEMENT: A CASE OF MAPPING THE DAMAGED VINEYARDS AREAS CAUSED BY HAILSTORM E-Proceedings Vol 1, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 266-276., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

3. Bandrova T., (2018) Introduction. E-Proceedings Vol 1, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 12-14., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

4. Lyubka Pashova, Temenoujka Bandrova and Mihaela Kouteva-Guentcheva (2018) USAGE OF GEODATA FOR EDUCATIONAL PURPOSES TO IMPROVE DISASTER PREPAREDNESS, E-Proceedings Vol 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 916-924., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

5. Silvia Marinova, Dobrin Petkov and Temenoujka Bandrova (2018) CARTOGRAPHIC MODELING AND VISUALIZATION OF SNOW AVALANCHE AREAS, E-Proceedings Vol 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 962-968., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

6. Nikola Yonov and Temenoujka Bandrova (2018) 3D MAPS – CARTOGRAPHICAL ASPECTS. E-Proceedings Vol 1, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 452-463., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

7. Бандрова Т., Маринова С. 7-ма международна конференция по картография и ГИС и семинар по ранно предупреждение и управление при кризи. сп. Геомедия, бр. 4, 2018, ISSN 1313-3365, стр. 26-30

8. Bandrova T., Studies in the History og Geodesy and Cartography in Bulgaria, Veneta Kotseva, Kartografija i Geoinformacije, ISSN 1333-896X, Vol, 17, Br.29, Zagreb, June, 2018 pp. 74-77 (Ref.)

9. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 8.-9.клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-068-1, 80 стр. 

10. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 7.клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-066-7,40 стр.

11. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-065-0, 40 стр.

12. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 8-9. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-064-3, 40 стр.

13. Бандрова Т. (2018) Атлас по човекът и обществото за 3. и 4. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-067-4, 32 стр.

14. Бандрова Т. (2018) Контурни карти по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-069-8, 15 стр.

 

Editors:

1. Bandrova T, and Konecny M. (2018) E-Proceedings Vol 1 and 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 986., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

2. Савова Д. (2018) Да научим за природните бедствия, редактор: Бандрова Т., УАСГ, София, ISBN: 978-954-724-110-7
 

Цитирания:

1. Pashova, L. and Bandrova, T., 2017, A brief overview of current status of European spatial data infrastructures - Relevant developments and perspectives for Bulgaria, Geo-spatial Information Science, Vol. 20(2), pp. 97-108.

In

Vintila R. (2018) Current Achievements in Romania for Integration of Soil Data into the Infrastructure for Spatial Information of the European Community, 7th International Conference on Cartography & GISAt: Sozopol, BulgariaVolume: 1, pp. 111-121, June 2018, DOI 10.13140/RG.2.2.12948.60808/3, Projects INSPIRE Directive implementation - the SOIL theme

2. Bandrova T, M. Kouteva, L.Pashlova, D. Savova and S. Marinova. 2015. Conceptual Framework for Educational Disaster Centre save The Children Life. The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sending and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 28 Sep- 03Oct 2015. La Grande Motte, France

In

Endang Widi Winarni, Endina Putri Purwandari, Yolanda Hervianti (2018) Mobile educational game for earthquake disaster preparedness in elementary school. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences VOL. 13, NO. 7, ISSN 1819-6608 Available from: https://www.researchgate.net/publication/324818178_Mobile_educational_game_for_earthquake_disaster_preparedness_in_elementary_school?pag:1:mrect:(510.96,671.37,10.69,9.02) [accessed May 17 2018].

3. Bandrova, T. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data Sci. J. 2005, 53–58. [CrossRef]

In

Neuville, R., Pouliot J., Poux F., de Rudder L., Billen R. Article, A Formalized 3D Geovisualization Illustrated to Selectivity Purpose of Virtual 3D City Model. ISPRS International Journal of Geo-Information (IF 1,502) 2018, 7, 194; doi:10.3390/ijgi7050194Available from: https://www.researchgate.net/publication/325220375_A_Formalized_3D_Geovisualization_Illustrated_to_Selectivity_Purpose_of_Virtual_3D_City_Model [accessed May 20 2018].

4. Bandrova, Т., М. Konecny, S. Zlatanova, Disaster Management in Practice – Concerning 5th ICC&GIS Flood and Evacuation of 92 Participants (2016) E-Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 13-17 June, 2016, Albena Bulgaria, https://cartography-gis.com/docsbca/iccgis2016/ICCGIS2016-82.pdf

In

Ilieva,M. Filchev L., Pashova L.(2018) Preliminary Analysis of Copernicus Data for Natural Hazards Monitoring of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone, E-Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 384-392

5. Bandrova T., Konečný M. (2014) Digital Earth - Young Generation's Comprehension and Ideas. In 8th International Symposium of the Digital Earth (ISDE), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 18. Kuching, Malaysia. pp. 1-6. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012007

In

Herman L., Stachoň Z. (2018) Controlling 3D Geovisualizations on Touch Screen – the Role of Users Age and Gestures Intuitiveness, E-Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 473-480

6. Bandrova (2001) Designing of Symbol System for 3D City Maps. In Proceedings of the 20th International Cartographic Conference,Beijing, Vol. 2, pp. 1002-1010, ICA, Beijing, China.

7. Bandrova (2005) Innovative Technology of the Creation of 3D Maps. In Data Science Journal, Volume 4, 31 August 2005.
In

Hájek P., Jedlička K., Čada V. (2018) PROPOSAL OF EXPERIMENTS FOR EVALUATION OF CARTOGRAPHIC PRINCIPLES ON VIRTUAL 3D MAPS OF URBAN AREAS. E-Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 481-489

8. BANDROVA, T. (2001). Designing of Symbol System for 3D City Maps. In 20th International Cartographic Conference, Vol. 2.
pp. 1002-1010. http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/file/f08012.doc (25. 3. 2018).

9. BANDROVA, T. and BONCHEV, S. (2013). 3D Maps – Scale, Accuracy, Level of Details. In 26th International Cartographic
Conference. pp. 25-30. https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf (2. 4. 2018).

10. LIN, H., BATTY, M., JØRGENSEN, S. E., FU, B., KONEČNÝ, M., VOINOV, A., TORRENS, P., LU, G., ZHU, A., WILSON, J. P., GONG, J., KOLDITZ, O., BANDROVA, T., and CHEN, M. (2015). Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, 19 (4): 493-498. doi:10.1111/tgis.12167

In

Stachoň Z., Kubíček P., Málek F., Krejčí M., Herman L. (2018) The Role of Hue and Realism in Virtual Reality,. E-Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 932-941

11. Bandrova, T., Konecny, M., 2013. Mapping Standards Principles and Proposals for Disaster Management, Proceedings, International Conference on Environmental Information and Communication p. 1, CEGeoIC 2013.

12. Bandrova, T., Konecny, M., Yotova, A., 2014. Cartography Development and Chalanges on the Basis of Big Data. 5th International Conference on Cartography and GIS, Proceedings, Volume 1, June, 15-20, 2014, Riviera, Bulgaria, pp 164-173.

13. Boyanova, K., Bandrova, T., 2012. 3D Mapping for Needs of Architecture. Proceedings vol.
1, 4th International Conference on Cartography and GIS, June, 18-22, Albena Bulgaria, pp
201-210.

In

Kuka, Y., GPS and GIS Techniques in Cartographic Analyses and Applications, UACEG, Sofia, 2018, ISBN 978-954-724-109-1, pp.146

14. Konecny M., T. Bandrova, P. Kubicek, Similarities and Differences in Cartographic and Geoinformatics support of Early Warning and Disaster / Crises Management, Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management, Proceedings 2, 2nd International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, 2008, ISBN: 978-954-724-038-4, 2008

15. Konecny M., T. Bandrova, Proposal for a Standard in Cartographic Visualisation of Natural Risks and Disasters. International Journal of Urban Sciences, Vol. 10, Issue 2, 2006

16. Пашова, Л., T. Бандрова, Дали България постига Европейски измерими резултати при прилагане на Директивата INSPIRE, сп. Геомедия, бр. 1, януари-февруари, 2014

17. Бандрова, Т., Знакова система за тридименсионални [3D] карти на населени места, София, 2001

In

Marinova, S., Thematic Mapping and Visualization for Early Warning and Crisis Management, UACEG, Sofia, 2018, ISBN 978-954-724-108-4, pp. 154 (In Bulgarian)

18. Bandrova, T. (2003). Innovative technology for the creation of 3D maps. In The 3rd International Symposium on Digital Earth - CD (pp. 47–53). September 21-25, Brno, Czech Republic.


19. Bandrova, T., & Deleva, A. (1998). Contemporary Cartography for Children in Bulgaria. In Joint Seminar “Maps for Special Users (pp. 59–76). Wroclaw, Poland. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238093081_CONTEMPORARY_CARTOGRAPHY_FOR_CHILDREN_IN_BULGARIA


20. Bandrova, T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., & Marinova, S. (2015). CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR EDUCATIONAL DISASTER CENTRE “SAVE THE CHILDREN LIFE.” ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-3/W3, 225–234. http://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015


21. Bandrova, T., & Milanova, Y. (2011). Cartographic Application on the Base of Children ’ s Understanding of Early Warning and Disaster / Crisis Management. In 25th International Cartographic Conference. Paris: The French Committee of Cartography. Retrieved from http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral Presentations PDF/A3-Maps, GIS & hazards and disasters/CO-019.pdf


22. Bandrova T., Vasilev, S. (2008). Creating and Updating Navigation Maps for Children Purposes (in Crises Situations). Proceedings, AutoCarto 2008. The 17th International Recearch Symposium on Computer-based Cartography. Shepherdstown, West Virginia, USA, Sept. 8-11, 2008, CD-ROM.
Bandrova, T., Zlatanova, S., & Konecny, M. (2012). THREE-DIMENSIONAL MAPS FOR DISASTER MANAGEMENT. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, I-4(September), 245–250.


23. Konecny, M., Zlatanova, S., & Bandrova, T. L. (Eds.). (2010). Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. http://doi.org/10.1007/978-3-642-03442-8


In
Савова-Георгиева, Д., Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование. УАСГ, София, ISBN 978-954-724-107-7, с. 156

24. Bandrova, T. (2005). Training school on cartography and GIS in Bulgaria. Consultado em 12 de agosto de 2017., de http://lazarus.elte.hu/cet/madrid-2005/bandrova.pdf.

25. Bandrova, T. (2010). Bulgarian Cartography: from Paper to Virtual Reality. Apresentado em 3rd International Conference on Cartography & GIS, Nessebar, Bulgaria. Recuperado de https://cartography-gis.com/html_css/01themes.html. Consultado em 12 de agosto de 2017.

In

Mendes Pontes, E.T., Silva Campos, G.., Bezerra de Carvalhoo, A. (2018): “Geotecnologias, cartografia digital e geoprocessamento aplicados ao ensino de geografia e disciplinas afins: uma experiência de extensão no semiárido cearense”, GeoFocus (Artículos), no 21, p. 145-167. ISSN: 1578-5157 http://dx.doi.org/10.21138/GF.570


26. Pashova, L., M. Kouteva-Guentcheva and T. Badrova (2016) “Towards Mapping Multi-Hazard Vulnerability of Natural Disasters for the Bulgarian Territory”. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria. Available at: https://cartography-gis.com/docsbca/iccgis2016/ICCGIS2016-85.pdf

In

Simpson A. (2018) Bulgaria Climate Change Adaptation – Assessment of the Disaster Risk Management Sector Project number P160511, https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DRM%20-%20Full%20Report%20-%20First%20Draft%20(2018-04-27)%20-%20EN%20-%20for%20printing%20v2675c5b0db190d4aa5dae48daf147c909.pdf

27. Bandrova, Temenujka.,Chavdar, Dinev, (2005), The New Cartographic Products in Bulgaria - Modern School Atlases, poster presentation, 22. International Cartographic Conference.
A Coruna, Spain.

and

28. Bandrova, Temenujka; Deleva Antoaneta, (1998), Contemporary Cartography for Children in
Bulgaria, Joint Seminar on Maps for Special Users. Wroclaw, Polonya.

In

BUĞDAYCI I., SELVİ H. Z. (2018) DESIGNING AND PRODUCING MAPS AND SIMILAR MAP PRODUCTS FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS ON ANALOGUE AND DIGITAL MEDIA The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 65, Şubat 2018, s. 104-110 http://www.asosjournal.com/Makaleler/146530451_12695%20%c4%b0lkay%20BU%c4%9eDAYCI.pdf

29. M. Konecny, S. Zlatanova, T.L. Bandrova, Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management (Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2010)

In

Bac-Bronowicz J., Wojciechowska G. (2018) A review of methods of cartographic presentation of urban space. E3S Web of Conferences 55, 00003 (2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185500003, XXIII rd Autumn School of Geodesy https://www.researchgate.net/publication/327795645_A_review_of_methods_of_cartographic_presentation_of_urban_space [accessed Sep 30 2018].

30. Bandrova, T. Innovative Technology for the Creation of 3D Maps. Data Sci. J. 2006,4, 53–58. [CrossRef]
In
Herman L., Jurík V., Stachon Z., Vrbík D., Russnák J., Rezník T., Evaluation of User Performance in Interactive and Static 3D Maps. Available from: https://www.researchgate.net/publication/328549277_Evaluation_of_User_Performance_in_Interactive_and_Static_3D_Maps [accessed Oct 29 2018].ISPRS Int. J. Geo-Inf.2018,7, 415 (IF Journal)

31. Bandrova, T.; Konecný, M.; Zlatanova, S. Disaster management in practice—Concerning 5th ICC&GIS flood and evacuation of 92 participants. In Proceedings of the 6th International Conference on Cartography & GIS, Albena, Bulgaria, 13–17 June 2016; Bandrova, T., Konecný, M., Eds.; Bulgarian Cartographic Association: Sofia, Bulgaria, 2016; Volume 2, pp. 770–780. Available online: http://iccgis2016.cartography-gis.com/ iccgis2016/wp-content/uploads/2016/08/ICCGIS2016_PROCEEDINGS-HQ.pdf (accessed on 7 September
2018)

In

Stachon Z., Šašinka C., Cenek J., Angsüsser S., Kubícek P., Šterba Z., Martina Bilková, Effect of Size, Shape and Map Background in Cartographic Visualization: Experimental Study on Czech and Chinese Populations | ISPRS International Journal of Geo-Information, IF1,9. Available from: https://www.researchgate.net/publication/328685439_Effect_of_Size_Shape_and_Map_Background_in_Cartographic_Visualization_Experimental_Study_on_Czech_and_Chinese_Populations

32. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-065-0, 40 стр.
33. Бандрова Т. (2018) Атлас по география и икономика за 8-9. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-064-3, 40 стр.
34. Бандрова Т. (2018) Атлас по човекът и обществото за 3. и 4. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-067-4, 32 стр.
35. Бандрова Т. (2018) Контурни карти по география и икономика за 7. клас, нова учебна програма, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-069-8, 15 стр.
36. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 8.-9. клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-068-1, 80 стр.
37. Дюлгеров Н. Бандрова Т. (2018) Атлас по история и цивилизация за 7. клас, нова учебна програна, ДатаМап Европа ООД, ISBN 978-954-519-066-7,40 стр.
In
Коцева В. (2018) Научно-приложни приноси в атласите по новите учебни програми за 2018-2019 година в Република България. XXVIII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” София, 08 – 09 ноември 2018 г.
Kotseva V. (2018) Actual scientific and applied contributions in the atlases on the new educational programs for 2018-2019 in Bulgaria. XXVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS” Sofia, 08 –09 November 2018

38. Bandrova, T.; Zlatanova, S.; Konecny, M. Geoinformation for Disaster and Risk Management, Examples and Best Practices; Joint Board of Geospatial Information Societies (JB GIS) and United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA): Copenhagen, Denmark, 2010; ISBN 978-87-90907-88-4.

and

39. Konecny, M.; Zlatanova, S.; Bandrova, T. Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management; Towards Better Solutions; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2010; ISBN 978-36-42034-42-8.

In

Divjak, A. K., Lapaine M. (2018) Crisis Maps—Observed Shortcomings and Recommendations for Improvement. International Journal of Geo-Information. Available from: https://www.researchgate.net/publication/328795065_Crisis_Maps-Observed_Shortcomings_and_Recommendations_for_Improvement [accessed Nov 15 2018].


40. Bandrova, T. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data Sci. J. 2005, 4, 53–58. [CrossRef
In

Pouliot J., Poux F., de Rudder L., Billen R., A Formalized 3D Geovisualization Illustrated toSelectivity Purpose ofVirtual 3D City Model Romain Neuville1. International Journal of Geo-Information, ISPRS, 2018, 7, 194; doi: 10.3390/ijgi7050194, IF 1,960, Web of Science, Scopus and INSPEC (IET)

41. Bandrova, Temenoujka. 2006. “Innovative Technology for the Creation of 3D Maps.” Data Science Journal 4: 53–58. doi: 10.2481/dsj.4.53
.
In
Herman L, Reznik T., Stachon Z., Russnak J. (2018) The Design and Testing of 3DmoveR: an Experimental Tool for Usability Studies of Interactive 3D Maps. Cartographic Perspectives 2018(90):33 DOI: 10.14714/CP90.1411, ISSN: 1048-9053

42. BANDROVA, T.,DELEVA A., “Contemporary Cartography for Children in Bulgaria”, Joint Seminar on Maps for Special Users, Wroclaw, Polonya, 1998.

43. BANDROVA, T., DİNEV C., “The New Cartographic Products in Bulgaria -Modern School Atlases”, Poster Presentation, 22. International Cartographic Conference, CD, A Coruna, Spain, 2005.
In
KATKISIİlkay BUĞDAYCI Hüseyin Zahit SELVİ (2018) ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHUJ. Eng.Sci.ISSN: 2564-6605doi: 10.28948/ngumuh.444694Ömer HalisdemirÜniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, (2018),672-684Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, Volume 7, Issue2,(2018), 672-684672Araştırma / ResearchİLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN TASARLANAN HARİTALARIN ÖĞRENME BECERİSİNE. THE CONTRIBUTION TO LEARNING SKILLS OF MAPS DESIGNED FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Рецензии:

1. "Hierarchical Merging & Generalization Method of Three Dimension City Model Group Based on the Theory of Spatial Visual Cognition" for Geo-spatial Information Science

2. Comparative review for 2017 Waldo Tobler GIScience Prize for Austrian Academy of Sciences

3. ISPRS International Journal of Geo-Information IF 1,502 (http://www.mdpi.com/journal/ijgi/) Impact Factor: 1.502 (2016) Type of manuscript: Article Title: Storytelling in Interactive 3D Geographic Visualization Systems

 4. Journal IJGI (ISSN 2220-9964), IF 1.502 Manuscript ID ijgi-368689 Type Article. Number of Pages 17, Title: Crisis Maps – Observed Shortcomings and Recommendations for Improvement

Участие в жури:


15. 10.01.2018 член на жури за главен асистент в СУ "Св. Кл. Охридски"- кандидат д-р Иван Иванов

14. 15.01.2018 член на жури за главен асистент в НИГГГ, БАН - кандидат д-р Атанас Китев

13. 25.04.2018 председател на научно жури и становище за доктор в УАСГ - инж. Деница Савова-Георгиева

12. 26.04. 2018 член на жури и становище за доктор в СУ "Св. Климент Охридски" - Владимир Филипов

11. 30.07.2018 рецензент и член на жури за доктор в НИГГГ - Дейвис Динков

10. 01.08.2018 член на жури и становище за доктор в НИГГГ - Йоана Сандинска
 

2017 г.

1. Skopeliti, A., Antoniou, V. and Bandrova, T., 2017. Visualisation and communication of VGI quality, in: Foody, G.M., See, L., Fritz, S., Fonte, C.C., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A.-M., Antoniou, V. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press, London, UK, pp. 197–222, London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbf.i. License: CC-BY 4.0., https://www.ubiquitypress.com/site/books/10.5334/bbf/

2. Pashova L, Bandrova T. 2017. A brief overview of current status of European spatial data infrastructures − relevant developments and perspectives for Bulgaria Journal Geo-spatial Information Science Volume 20, 2017 - Issue 2: Special Issue: Perspectives on the Nature of Geo-Spatial Information. Guest Editor: Prof. Dr. J.L. van Genderen Publisher: Taylor and Francis
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10095020.2017.1323524

3. Bandrova T., Marinova S. 2017. “Save The Children Life” – Conception for Establishing Educational Center for Disaster Management, 28 International Cartographic Conference, 2-7 July 2017, Poster presentation, DOI: 10.13140/RG.2.2.20662.80967

4. Bandrova T., Cartographic Visualization for Disaster Management Response. JOINT ICA-GEO WORKSHOP "DISASTER MANAGEMENT, BIG DATA, SERVICES AND CARTOGRAPHIC REPRESENTATION" 2. July 2017, Washington DC, USA, Invited oral presentation

5. Дюлгеров Н., Бандрова Т., Атлас по история и цивилизации за 6. клас. 40 стр. Изд. ДатаМап-Европа ООД, София, 2017, ISBN 978-954-519-062-9, www.maps.bg
 

6.Дюлгеров Н., Бандрова Т., Атлас по история и цивилизации за 8. клас. 32 стр. Изд. ДатаМап-Европа ООД, София, 2017, ISBN 978-954-519-061-2, www.maps.bg
 

7.Бандрова Т., Атлас по география и икономика за 6. клас. 32 стр. Изд. ДатаМап-Европа ООД, София, 2017, ISBN 978-954-519-059-9, www.maps.bg
 

8. Бандрова Т., Контурни карти по география и икономика за 6. клас. 12 стр. Изд. ДатаМап-Европа ООД, София, 2017, ISBN 978-954-519-060-5, www.maps.bg
 

9. Бандрова Т., Атлас по география и икономика за 8. клас. 32 стр. Изд. ДатаМап-Европа ООД, София, 2017, ISBN 978-954-519-058-2, www.maps.bg

10. Маринова С., Бандрова Т. България с награда на 28-та Международна картографска конференция, сп. Геомедия, брой 5, 2017, стр. 18-21, ISSN 1313-3365

11. Bandrova T., Pashova L., Cartographic Visualization of Multi-Sourse Data for the Disaster Management Response, 13th International Conference GEOHERITAGE, GEOINFORMATION AND CARTOGRAPHY Selce, Croatia, September 7–9, 2017, Guest presentation

12. Kotova T.V., Malkhazova S.M., Tikunov V.S., Bandrova T. VISUALIZATION OF PUBLIC HEALTH DYNAMICS. GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2017;10(4):27-42. DOI:10.24057/2071-9388-2017-10-4-27-42, http://ges.rgo.ru/jour/article/view/347
 

Рецензии:

1. Perspectives on geospatial information technology usage in municipalities and geographic information systems (GIS) education amongst urban planners in Southern Africa, For Journal: Geo-spatial Information Science, Publisher: Taylor&Francis

2. LEVEL OF ADAPTABILITY OF FIVE CONIC MAP PROJECTION VARIANTS ON MACEDONIAN NATIONAL AREA AS STATE MAP PROJECTION, V. Hamza за Годишник на УАСГ

3. Review the project proposal number 2694, '' Geospatial analysis laboratory'' submitted to ''Installation Research Projects'' Call for Proposals of the Croatian Science Foundation

4. Ref.: Ms. No. OPENGEO-D-17-00009R1
Map ambiguities in Kosovo-Montenegro Demarcation Contest
Open Geosciences, http://opengeo.edmgr.com/

5. Cartography and Geoinformation Journal, Croatia, Possibilities and Difficulties of Depicting Migrations Using Static Thematic Maps

6. Journal IJGI (Impact Factor: 1.502 (2016), ISSN 2220-9964) Visualization of Features in 3D Terrain

7. Evaluation of 1 proposal on COST Open Call OC-2017-1 in the role of Independent External Expert.

 

Участие в жури:

9. 25.01.2017 член на жури за главен асистент в СУ "Св. Кл. Охридски"- кандидат д-р Евгения Сарафова

8. 09.10.2017- член на жури за главен асистент в НИГГГ-БАН- кандидат д-р Юлия Крумова

Цитирания:
1. Bandrova, T., Konecny, M. (2006). Mapping of Nature Risks and Disasters for Educational Purposes, KiG – 6, 12 -16 June
and
2. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M. (2012). Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, I-4(September), 245–250. http://doi.org/10.5194/isprsannals-I-4-245-2012
in
Sавова D. (2017) Mapping Natural Disasters for Preventing Their Consequences (Review Article), International Scientific Journal “Micro, Macro & Mezzo Geo Information 8” has been already published with identification numbers: ISSN: 1857-9000 (printed version) EISSN: 1857-9019 (electronic version) UDC: 528:004 DOI: 10.13140/RG.2.2.32542.54083 pp.7-21 IF 0,722

3. Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S.: Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)

and

4. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M.: Three-dimensional maps for disaster management. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. I–4, 245–250 (2012). doi:10.5194/isprsannals-I-4-245-2012 (Melbourne, Australia)

In
Dobrinkova N. Wildfire Optimizations in Modeling and Calibrations for Bulgarian Test Cases Recent Advances in Computational Optimization. pp 25-40 Part of the Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 717) First Online: 28 June 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-59861-1_2; Springer International Publishing AG 2018

5. Bandrova. T. (2001). Designing of Symbol System for 3D City Maps, UACEG, Sofia
6. Konecny M., T. Bandrova, P. Kubicek, (2008). Similarities and Differences in Cartographic and Geoinformatics support of Early Warning and Disaster / Crises Management, Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management,. Proceedings 2, 2nd International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, 2008, ISBN: 978-954-724-038-4
7. Konecny M., T. Bandrova, (2006). Proposal for a Standard in Cartographic Visualisation of Natural Risks and Disasters. International Journal of Urban Sciences, Vol. 10, Issue
In
Marinova S. (2017) New Map Symbol System for Disaster Management, ICC 2017: Proceedings of the 2017 International Cartographic Conference, Washington D.C., https://www.eventscribe.com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20Schedule

8. Bandrova T., Deleva A (1998 I 2005) Contemporary cartography for children in Bulgaria. In: ISA Seminar: Maps for special users, pp 69-71, Akad. Rohn. We Wrochlawiu, XXII Int. Cart. Conf., A Coruna
In
Ewa Krzywicka-Blum, Map Functions (book), Springer Geography, Springer International Publishing, Switzerland 2017, ISBN 978-3-319-47357-4, p.260

9. Bandrova, T.; Zlatanova, S.; Konecny, M. Three-dimensional maps for disaster management. In ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; Copernicus GmbH: Göttingen, Germany, 2012.

In
Čerba O, Jedlička K., Čada V., Charvát K. Centrality as a Method for the Evaluation of Semantic Resources for Disaster Risk Reduction Article, International Journal of Geo-Information ISPRS Int. J. Geo-Inf.2017,6, 237; doi:10.3390/ijgi608023, http://www.mdpi.com/journal/ijgi, Impact Factor: 1.502 (2016)

10. Bandrova, T.L.; Konecný, M.; Zlatanova, S.; Friedmannová, L. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and EmergencyManagement: Towards Better Solutions.Kartografija I Geoinformacije, 2009,8, 180.

and

11. Konecny, M.; Bandrova, T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters. Int. J. Urban Sci. 2006, 10, 130–139. [CrossRef]

In

Guoqiang P, Songshan Y., Yuting L., Zhiyao S., Yongning Wen. A Procedural Construction Method for Interactive Map Symbols Used for Disasters and Emergency Response. International Journal of Geo-Information. Available from: https://www.researchgate.net/publication/315633135_A_Procedural_Construction_Method_for_Interactive_Map_Symbols_Used_for_Disasters_and_Emergency_Response [accessed Nov 10 2017].ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2017, 6, 95, pp.18,

12. Pashova, L. and Bandrova, T. (2017), A brief overview of current status of European spatial data infrastructures - relevant developments and perspectives for Bulgaria, Geo-spatial Information Science, Vol. 20, No. 2, pp. 97-108.

In

Kim, Moon Gie and Koh, June Hwan. A Comparative Study on the NSDI Assessment.  Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography Vol. 35, No. 5, 375-388, 2017 https://doi.org/10.7848/ksgpc.2017.35.5.375, ISSN 1598-4850(Print), ISSN 2288-260X(Online). Available from: https://www.researchgate.net/publication/320895722_A_Comparative_Study_on_the_NSDI_Assessment [accessed Nov 10 2017].

13. Skopeliti, A., Antoniou, V. and Bandrova, T., 2017. Visualisation and communication of VGI quality, in: Foody, G.M., See, L., Fritz, S., Fonte, C.C., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A.-M., Antoniou, V. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press, London, UK, pp. 197–222, London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbf.i. License: CC-BY 4.0., https://www.ubiquitypress.com/site/books/10.5334/bbf/
In
Mooney P. and Minghini M. A review of OpenStreetMap data (2017) In book: Mapping and the Citizen Sensor, Chapter: 3, Publisher: Ubiquity Press, pp.37-59

14. T., Bandrova, C., Dinev, “The New Cartographic Products in Bulgaria -Modern School Atlases”, 22. International Cartographic Conference, poster presentation, CD, A Coruna, Spain, 2005.
In

Ilkay Bugdayci and H. Zahit Selvi (2017) Teaching Map Concepts in Social Science Education; an Evaluation with Undergraduate Students. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) 032002 doi :10.1088/1755-1315/95/3/032002. Available from: https://www.researchgate.net/publication/321986340_Teaching_Map_Concepts_in_Social_Science_Education_an_Evaluation_with_Undergraduate_Students

15. Konečný, M., Zlatanova, S., & Bandrova, T. L. (2010). Geographic information and cartography for risk and crisis management: Towards better solutions. Springer: Berlin
In
Monika Stehlíková, Pavel Raška, Jan Daniel Bláha, Household labelling for flash flood emergency management (Chrastava town, Northern Czechia), (2017) Journal of Maps 13(2):747-754. DOI, 10.1080/17445647.2017.1378137 Available from: https://www.researchgate.net/publication/319973130_Household_labelling_for_flash_flood_emergency_management_Chrastava_town_Northern_Czechia?pag:6:mrect:(467.80,208.85,67.52,10.17)(306.65,221.83,102.52,10.17) [accessed Mar 02 2018].
Erasmus+

8h lectures in Zagreb University, Croatia, 5-11. 09. 2017
 

 

2016 г.


1. Bandrova Т., Konecny М., Zlatanova S., Disaster Management in Practice – Concerning 5th ICC&GIS Flood and Evacuation of 92 Participants, E-Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 13-17 June, 2016, Albena Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 770-780. DOI: 10.13140/RG.2.2.33019.92964

2. Pashova L., Kouteva-Guentcheva M., Bandrova T., Towards Mapping Multi-Hazard Vulnerability of Natural Disasters for the Bulgarian Territory, E-Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 13-17 June, 2016, Albena Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 798-807. DOI: 10.13140/RG.2.2.33019.92964

3. Ботева-Боянова Д. Бандрова Т. Атлас по история и цивилизации за 5. клас (по уч. програма 2016). ДатаМап-Европа ООД, София, ISBN: 978-954-519-054-4, 32 стр.

4. Бандрова Т. Атлас по география и икономика за 5. клас (по уч. програма 2016) ДатаМап-Европа ООД, София, ISBN: 978-954-519-053-7, 40 стр.

5. Бандрова Т. Маринова С. Елитът на световната картография се събра в Албена. сп. Геомедия, бр. 5, 2016, ISSN: 1313-3365, стр. 18-21.

6. Бандрова Т. Контурни карти по география и икономика за 5. клас (по уч. птограма 2016) ДатаМап-Европа ООД, София, ISBN 978-954-519-056-8, 16 стр.

7. Ботева-Боянова Д., Бандрова Т., Контурни карти по история и цивилизации за 5. клас (по уч, програма 2016) ДатаМап-Европа ООД, ISBN 978-954-519-055-1, 16 стр.

8. Bandrova T., Cartographic Visualization for Disaster Management Response, International Conference on Cartographic Visualization of Big Data for EW&CM: Methodology, Techniques and Applications, 26-29. 10, 2016, Nanjing, China, Invited paper/presentation

9. Коцева В., Бандрова Т., Руджер Бошкович и геонауките, Геомедия, брой 6, ноември - декември, 2016, ISSN 1313-3365, стр. 56-57

Editor:

Bandrova Т., Konecny М., 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1,2, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 13-17 June, 2016, Albena Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 770-780. DOI: 10.13140/RG.2.2.33019.92964, ISI Web of Science database IDS Number is: BF9OJ.

Деница Савова, Да научим за природните бедствия, УАСГ, 2016, София, 96 стр. ISBN: 978-954-724-102-2, редактор: Т. Бандрова

 

Цитирания:

1. BANDROVA, T. – MILANOVA, Y. 2011. Cartographic Application on the Base of Children’s Understanding of Early Warning and Disaster/ Crisis Management. In 25th International Cartographic Conference, CD Proceedings, 3-8 July, 2011, Paris, France. Available at: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/A3-Maps,%20GIS%20& %20hazards%20and%20disasters/CO-019.pdf
In
Kramáreková H,Nemčíková M, Vojtek M, ADubcová A, Gajdošíková B, Konečný M (2016) Comparison of Cartographic Language of Pupils in the 4th Grade of Primary School (Case Study of the Slovak Republic and Czech Republic), ProceedingsVol. 1, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

2. Bandrova, T. (2001) Designing of Symbol System for 3D City Maps. Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing
and
3. Bandrova (2005) Innovative Technology of the Creation of 3D Maps. Data Science Journal, 4, 6
In
Hájek P, Jedlička K, Čada V. (2016) Principles of Cartographic Design for 3D Maps - Focused on Urban Areas, Proceedings, Vol. 1, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

4. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M., (2012) Three-Dimensional Maps for Disaster Management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 4, Melbourne, Australia, pp. 245- 250
In
Dinkov D., Vatseva R. (2016) 3D Modelling and Visualization for Landscape Simulation, Proceedings, Vol.1, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

5. Savova, D., T. Bandrova (2014) 3D Mapping of Mountain Territories - Virtual Visualization by 3D Symbol System. In: e-Proceedings of the 5th International Conference on Cartography and GIS, Bandrova, T., Konechny, M. (Eds.), Sofia, Bulgarian Cartographic Association, ISSN 1314-0604, pp. 388-396, http://cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf.
In
Dinkov D. (2016) Generation of 3D Panoramic Map for Tourism Management Applications, Proceedings, Vol.1, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

6. Bandrova, T., A. Deleva, (1998). Contemporary Cartography for Children in Bulgaria, The Joint Seminar "Maps for Special Users", pp.59-76, Wroclaw, Polan,

7. Bandrova, T., M. Konecny, M. Rusnakova, (2010). Research of Students’ Cartographical Knowledge in Early Warning and Crisis Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISSN 1863-2246, ISBN 978-3-642-03441-1 Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2010, pp. 361-378

8. Bandrova, T., S. Vasilev, (2008). Creating and Updating Navigation Maps for Children Purposes (in Crises situations)
9.Bandrova, T., Y. Milanova, (2010). Cartographic Application on the Base of Children's Understanding of Early Warning and Crisis Management, USB Proceedings. Publisher: The French Committee of Cartography. 25th International Cartographic Conference, Paris, 3-8 July, 2011, ISBN: 978-1-907075-05-6
In
Marinova S, Kehayova K. (2016) General Concept of Educational Programs for Students' Disaster Response, Proceedings, Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

10. Bandrova, T., & Deleva, A. (1998). Contemporary Cartography for Children in Bulgaria. In Joint Seminar “Maps for Special Users (pp. 59–76). Wroclaw, Poland.
11. Bandrova T., Konecny M., Rusnakova M. (2010) Research of Students’ Cartographical Knowledge in Early Warning and Crisis Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISSN 1863-2246, ISBN 978-3-642-03441-1 Springer Heidelberg Dordrecht London New York, pp. 361-378/
12. Bandrova, T., & Milanova, Y. (2011). Cartographic Application on the Base of Children ’ s Understanding of Early Warning and Disaster / Crisis Management. In 25th International Cartographic Conference. Paris: The French Committee of Cartography

In
Savova D. (2016) AR Sandbox in Educational Programs for Disaster Response , Proceedings, Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

13. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konecny, M. (2012). Three-Dimensional Maps for Disaster Management. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. I-4. Melbourne, Australia, pp. 245-250.

In
Juřík, V. L. Herman, P. Kubíček, Z. Stachoň, Č. Šašinka, Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B2, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, pp. 663-670.

14. Bandrova, T., 2005, Innovative Technology for the Creation of 3D Maps. Data Science Journal, Vol.4, pp. 53-58.
In
R. Neuville, F. Poux, P.Hallot, R. Billen, Towards a normalised 3D geovisualisation: The viewpoint management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-2/W1, 2016 11th 3D Geoinfo Conference, 20–21 October 2016, Athens, Greece.
Available from: https://www.researchgate.net/publication/309487713_Towards_a_normalised_3D_geovisualisation_The_viewpoint_management [accessed Dec 13, 2016].

15. Bandrova T., Zlatanova, S., Konecny M, (2012). Three-Dimensional Maps for Disaster Management. In: Shortis, M., Madden, M (eds.) ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 1-4, Melbourne, Australia, pp. 245-250

16. LIN, Hui, Michael BATTY, Sven E JØRGENSEN, Bojie FU, Milan KONEČNÝ, Alexey VOINOV, Paul TORRENS, Guonian LU, A-Xing ZHU, John P WILSON, Jianya GONG, Olaf KOLDITZ, Temenoujka BANDROVA and Min CHEN. Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, John Wiley & Sons Ltd, 2015, vol. 19, No 4, p. 493-498. ISSN 1467-9671.
In
L. Herman, Z. Stachoň, R. Stuchlík, J. Hladík, P. Kubíček. TOUCH INTERACTION WITH 3D GEOGRAPHICAL VISUALIZATION ON WEB: SELECTED TECHNOLOGICAL AND USER ISSUES. ISPRS The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W2, 2016 11th 3D Geoinfo Conference, 20–21 October 2016, Athens, Greece.
Available from: https://www.researchgate.net/publication/309464526_TOUCH_INTERACTION_WITH_3D_GEOGRAPHICAL_VISUALIZATION_ON_WEB_SELECTED_TECHNOLOGICAL_AND_USER_ISSUES [accessed Dec 13, 2016].

17. Pashova L., Bandrova T. Weather Bulgaria Achieves European Results in the Applying of INSPIRE Directive, Feb 2014, http://www.geomedia.bg/
In
Danailova, M., Markov, M., Gladkov, G. (2016) Spatial Information Infrastructure – Development and Rusults in Bulgaria, Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria ISSN: 1314-0604, pp. 551-561

18. Bandrova, T., 2005. Innovative Technology for the Creation of 3D Maps. Data Science Journal, Vol. 4, pp. 53–58.

In

Neuville R., F. Poux, P.Hallot, R. Billen, Towards a normalised 3D geo-visualisation: The viewpoint management, ISPRS Annals of Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-2/W1, 2016, 11th 3D Geoinfo Conference, 20-21 October 2016, Athens, Greece

19. Bandrova, T. (2001). ‘Designing of Symbol System for 3D City Maps’,
in Paper Presented at the 20th International Cartographic
Conference, Beijing.

and

20. Bandrova, T. (2005). ‘Innovative technology for the creation of 3D
Maps’, Data Science Journal, 4, pp. 53–58.

In:

Oviedo S, Delazari L & Rodrigues dos Santos D. Colour Hue and Texture Evaluation for 3D Symbolization of Indoor Environments Using RGB-D Data, The Cartographic Journal pp. 1–9 2016 © The British Cartographic Society 2016

21. Bandrova, T., Zlatanova,S., Konecny, M. Three-Dimensional Maps for Disaster Management, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., I-4, doi:10.5194/isprsannals-I-4-24-2012, http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/I-4/245/2012/isprsannals-I-4-245-2012.pdf, 2012
And
22. Pashova, L., Kouteva-Guentcheva, M., Bandrova, T.Review and Systematization of the Available Data for Earthquake Risk Mitigation in Bulgaria. Using GIS.From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World. FIG Working Week 17-21 May 2015, Sofia, http://www.fig.net/pub/fig2015/papers/ts03d/TS03D_pashova_kouteva-guentcheva_et_al_7807.pdf, 2015

In
Савова Д., Моделиране и симулиране на природни бедствия с цел – управление при кризи, Годишник на УАСГ, Том 49, брой 4, 2016, стр. 61-73, http://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2016/Issue_4/23.pdf 

УЧАСТИЕ В ЖУРИ


7. Рецензент на дисертацията на Lukas Bruha, от Chaрles University, Прага, Чешка република на тема „Feature-based multi-resolution topography”
6. Отзив и председател на научно жури за доктор на Имер Кука от Косово, на тема: "GPS and GIS techniques in cartographic analysis and applications" УАСГ


 

2015 г. 

1. Бандрова Т. Етюди по история на геодезията и картографията, Геомедия, стр. 57-58, брой 1, 2015 г., ISSN 1313-3365

2. Bandrova T. Bulgarian Cartographic Association - Mission and Strategic Development. FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17 - 21 May 2015 p.16, http://www.fig.net/pub/fig2015/papers/ts03a/TS03A_bandrova_7877.pdf

3. Silvia Marinova, Temenoujka Bandrova, Mihaela Kouteva-Guentcheva and Stefan Bonchev, Thematic Mapping for Disaster Risk Assessment in Case of Earthquake, FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015 http://www.fig.net/pub/fig2015/papers/ts03a/TS03A_bandrova_marinova_et_al_7746_abs.pdf

The paper is awarded - FIG article of the month May, 2015: http://www.fig.net/resources/monthly_articles/index.asp

4. Lyubka Pashova, Mihaela Kouteva-Guentcheva and Temenoujka Bandrova: Review and Systematization of the Available Data for Earthquake Risk Mitigation in Bulgaria Using GIS , FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015, p. 16, http://www.fig.net/pub/fig2015/papers/ts03d/TS03D_pashova_kouteva-guentcheva_et_al_7807.pdf

5. Carla Cristina R. G. de Sena, José Jesús Reyes Nuñez, Necla Uluğtekin, and Temenoujka Bandrova. 2015 Children Map the World , ESRI Press, USA, ISBN: 9781589484221, 108 pages, http://www.esri.com/esri-news/releases/15-2qtr/children-map-the-world-using-their-artistry

6. Bandrova T. (2015) Barbara Petchenik Children Map Competition – National Organization and Development Cartography beyond the ordinary world Joint ICA Symposium, 21–22 August, Fluminense Federal University, Niteroi, Brazil, CD Proceedings, pp. 14-23, ISBN 978-1-907075-08-7

7. Sandinska J, Bandrova T. (2015) Web Mapping Using Different Types of Data Integration. 27th International Cartographic Conference, August, 23-28, Rio de Janeiro, Brazil. Maps Connecting the World, E-Proceedings, ISBN 978-85-88783-11-9 http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/6/306.html

8. Nunez J. R., Bandrova T., Kresnawati D. K., Garra A. M.,ed. (2015) The World as Seen by Children. Sinomaps Press, China,  ICA, ISBN 978-7-5031-8669-1

9. Bandrova T. Marinova S. (2015) National Report. Cartographic Activities in Bulgaria 2011-2015, BCA, 16th General Assembly of ICA, Rio de Janeiro, Brazil, http://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2015/08/National_Report_Bulgaria_2011-2015.pdf

10. Bandrova T., M. Kouteva, L. Pashova, D. Savova, S. Marinova (2015) Conceptual Framework for Educational Disaster Centre “Save the Children Life”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015 ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France. pp. 225-234 http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-3-W3/225/2015/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015.pdf SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-84959357509&citeCnt=0&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&st1=Bandrova+T&st2=&sid=447B1A1BFFD6488ECE7A99A0E1020A20.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a180&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Bandrova+T%29&relpos=0

This contribution has been peer-reviewed. Editors: S. Zlatanova, G. Sithole, M. Nakagawa, and Q. Zhu doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015

11. Kouteva M., Pashova L., Bandrova T., Marinova S., Bonchev S., Markov M. Conceptual Model of Information System for Expert Earthquake Risk Estimation for the Bulgarian Territory Using GIS Environment – Building Relevant Data Sets, CMDR COE Proceedings 2014-2015, pp.15-35, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE, http://cmdrcoe.org/fls/pubs/JURNAL_NATO_NOV_10.10.2015.pdf

12. Бандрова Т. България с награда на 27-ама международна конференция в Рио. Геомедия, бр. 6, 2015, ISSN: 1313-3365, стр. 16-17

13. LIN, Hui, Michael BATTY, Sven E JØRGENSEN, Bojie FU, Milan KONEČNÝ, Alexey VOINOV, Paul TORRENS, Guonian LU, A-Xing ZHU, John P WILSON, Jianya GONG, Olaf KOLDITZ, Temenoujka BANDROVA and Min CHEN. Virtual Environments Begin to Embrace Process-based Geographic Analysis. Transactions in GIS, John Wiley & Sons Ltd, 2015, vol. 19, No 4, p. 493-498. ISSN 1467-9671. doi:10.1111/tgis.12167 Transactions in GIS 08/2015; 19(4):493-498. · 0.54 Impact Factor SCOPUS https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-84940054423&citeCnt=0&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&st1=Bandrova+T&st2=&sid=447B1A1BFFD6488ECE7A99A0E1020A20.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a180&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Bandrova+T%29&relpos=1

14. Bandrova T., Atlas Geography and Economics for 8. Grade, DataMap-Europe Ltd. Sofia, 2015, 80 pages, ISBN 978-954-519-033-9
Published in International Map Year 2015-2016
 

Citations:
1. Bandrova T. (2005): Innovative Technology for the Creation of 3D maps, Data
Science Journal, Volume 4, August (2005)

2. Bandrova T., Zlatanova S., Konecny M. (2012): Three-Dimensional Maps for
Disaster Management, ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Science, Volume 1-4, 2012
in

Marina Giljanović, The Role of Geoinformation in Crisis Situations, MASTER THESIS, 2015, Sofia/ Zagreb

3. Bandrova, T., Zlatanova, S., Konečný, M., 2012. Three-Dimensional Maps for Disaster Management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 4, Melbourne, Australia, pp. 245- 250

In

Herman, L. and T. Řezník. 3D Web Visualization of Environmental Information- Integration of Heterogeneous Data Sources When Providing Navigation and Interaction. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015 ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France. Editors: S. Christophe and A. Cöltekin doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-479-2015

4. Пашова Л, Бандрова Т. Дали България постига европейски измерими резултати при прилагане на директивата INSPIRE. Геомедия, бр. 1, 2014 г., ISSN 1313-3365, стр. 38-45. http://www.geomedia.bg/index.php/article:1127
в
Микренска-Чернева,К. (2015) Модел на пространствени данни, Дисертация, УАСГ, София, 179 стр.

5. Bandrova T. Designing of Symbol System for 3D City Maps – 20th International Cartographic Conference, Vol. 2, pp. 1002-1010, ICA, Beijing, China 2001 http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/file/f08012.doc.
In
Hajek P, Jedlicka K, Kerka M, Fiala R, Vichorova M, Janecka K and Cada V. 3D Cartography as a Platform for Remindering Important Historical Events: The Eample of the Terezin Memorial, Modern Trends in Cartography: Selected Papers of CARTOCON 2014 Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, DOI 10.1007/978-3-319-07926-4_32 ed. By Brus J., Vondrakova A, Vozenilek V. Springer, 2015, pp.425-437.

6. Bandrova, T., Zlatanova, S. and Konečný, M. Three-Dimensional Maps for Disaster Management. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2012. I-4; 245-250.

In
Tiwari, A., A Detailed 3D GIS Architecture for Disaster Management, Cloud Publications, International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS, 2015, Volume 4, Issue 1 pp.980-989, Article ID Tech-350 ISSN 2320-0243. Available from: https://www.researchgate.net/publication/275461748_A_Detailed_3D_GIS_Architecture_for_Disaster_Management [accessed Apr 20, 2016].

 

Рецензии / Reviews

1. Advanced Methods for the Estimation of an Unknown Cartographic Projection from a Map (GEIN-D-13-00075R1), Tomas Bayer
GeoInformatica, Springer

2. Journal: Environmental Earth Sciences
Papre title: Data Environment Construction for Virtual Geographic Environment; Manuscript Number: ENGE-D-15-00461
Article Type: T.I. : Developing dynamic VGEs for geographic research

3. Journal IJGI (ISSN 2220-9964) http://www.mdpi.com/journal/ijgi
Manuscript ID ijgi-82766 Journal ISPRS International Journal of Geo-Information
Type Article; Title Hybrid 3D Rendering of Large Map Data for Crisis Managemen

 

Участие в Жури

5. Отзив и председател на научно жури за доктор на Силвия Маринова, УАСГ

4. Рецензия и член на научно жури за професор, УАСГ - кандидат доц. Петър Т. Пенев

3. Рецензия и член на научно жури за PhD Candidate: Rasha DEEB
Department of Geography, Faculty of Sciences, Университета Гент, Белгия

2. Рецензент на Masoud Minaei, M.Sc.с дисертация на тема: A Geographic Information Science Approach to Flood Hazard Assessment: Land Cover/Land Use and Climate Change Perspectives of the Gorganrood Watershed (Iran), Виенски Университет, Австрия
 

2014 г.

1. Пашова Л, Бандрова Т. Дали България постига европейски измерими резултати при прилагане на директивата INSPIRE. Геомедия, бр. 1, 2014 г., ISSN 1313-3365, стр. 38-45. http://www.geomedia.bg/index.php/article:1127

2. Bandrova T. (Invited presentation) Mapping Standards Principles and Proposal for Disaster Management. Special ICA Session, INTERGEO Eurasia, Istanbul 28-29 April 2014

3. Bandrova, T., Konecny, M., Zlatanova, S. (Eds.) Thematic Cartography for the Society ISBN 978-3-319-08180-9, Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2014, XV, 357 p. 131 illus.  ISSN 1863-2246 ISSN 1863-2351 (electronic) ISBN 978-3-319-08179-3 ISBN 978-3-319-08180-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-08180-9 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/book/978-3-319-08179-3

4. Bandrova T., Konecny M., Introduction, 5th International Conference on Cartography and GIS, e-Proceedings, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2014, Riviera, Bulgaria, ISSN 1314-0604, pp. 9-10, http://www.cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf

5. Bandrova T., Konecny, Yotova A., Cartography Development and Challenges on the Basis of Big Data 5th International Conference on Cartography and GIS, e-Proceedings, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2014, Riviera, Bulgaria, ISSN 1314-0604, pp. 164-173, http://cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf

6. Deeb R., Bonchev S., Bandrova T., De Maeyer Ph., How to Design User’ Friendly Multilingual Maps? Cyrillic and Latin Labels, 5th International Conference on Cartography and GIS, e-Proceedings, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2014, Riviera, Bulgaria, ISSN 1314-0604, pp. 211-219, http://cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf

7. Savova D., Bandrova T., 3D Mapping of Mountain Territories - Virtual Visualization by 3D Symbol System, 5th International Conference on Cartography and GIS, e-Proceedings, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2014, Riviera, Bulgaria, ISSN 1314-0604, pp. 388-396, http://cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf

8. Бандрова Т., Българската картографска асоциация домакин на Петата юбилейна международна конференция, Геомедия, бр. 5, 2014 г., стр. 22-25, ISSN 1313-3365

9. Бандрова Т. Атлас по география и икономика за 11.-12. Клас, второ преработено издание, Датамап-Европа, София, 80 стр., 2014, ISBN: 978-954-519-015-5; Bandrova T. Atlas on Geography and Economics, 11.-12. Grades, DataMap-Europe Ltd., Sofia, pages 80, 2014, ISBN: 978-954-519-015-5.

10. Матанов Хр., Бандрова Т. Атлас по история и цивилизация за 5. клас, второ преработено издание, ДатаМап-Европа, София, 32 стр., 2014, ISBN: 978-954-519-021-6; Matanov Hr., Bandrova T., Atlas on History and Civilization, 5. Grates, DataMap-Europe Ltd., Sofia, pages 32, 2014.

11. Bandrova T., 5th International Conference on Cartography and GIS, p.15, ICA News, ISSN 2308-1015, No63, 2014, http://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_63_2014_2_lq.pdf

12. Bandrova T., Konecny M. Digital Earth-Young generation's comprehension and ideas (Conference Paper) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume 18, Issue 1, 2014, Article number 012007
8th International Symposium of the Digital Earth, ISDE 2014; Kuching, Sarawak; Malaysia; 26 August 2013 through 29 August 2013; Code 108166. SCOPUS https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-84902326998&citeCnt=0&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&st1=Bandrova+T&st2=&sid=447B1A1BFFD6488ECE7A99A0E1020A20.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a180&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28Bandrova+T%29&relpos=2

Editor:

Bandrova T., Konecny M., 5th International Conference on Cartography and GIS, e-Proceedings, publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2014, Riviera, Bulgaria, ISSN 1314-0604, pp. 9-10, http://www.cartography-gis.com/docsbca/5ICCandGIS_Proceedings.pdf, DOI: 10.13140/RG.2.2.10447.69285
 

Рецензии / Reviews:

1. Real-time Raster Projection For Web Maps, blind review for ISDE, Taylor&Francis, 2014

2. 20 abstracts/ papers for 5th ICC&GIS, Riviera, June 2014

3. "Indexing of Mapping Science Journals" for Geography, Environment, Sustainability Journal, Moscow State University
4. Dealing with the relationships between networks and surface models
and
COPING WITH INTEGRATING LOW-COST 3D PRINTING AND SURFACE MODELS: A CASE STUDY ON PRUSA I3
for GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences January 27 – 29, 2014, Ostrava

5. Reviews for 27 th International Cartographic Conference
16 th General Assembly August 23-28, 2015 | Rio de Janeiro / Brazil - Maps Connecting the World:
5.1. Abstract 263
Cartographic enrichments of 3D city models - state of the art and research perspectives
5. 2. Abstract 632
How to manage Emergency Situaitons with the GIS SIIE
5. 3. Abstract 645
Spatialized Water Climatological Balance and droughts in Rio do Peixe Basin - West of Santa Catarina State

5.4.paper for journal: Hypercube-based Visualization Architecture for Web-based Environmental Geospatial Information Systems
5.5.paper for journal: CADASTER THREE-DIMENSIONAL AND TEMPORAL MODEL FOR MEDELLÍN CITY
5.6.paper for journal: An Assessment of Visual Variables for the Cartographic Design of 3D Informal Settlement Models
5.7.paper for journal: Elevating Streets in Urban Topographic Maps Improves the Speed of Map-Reading
5.8.paper for journal: Cartography-Oriented Design of 3D Geospatial Information
Visualization – Overview and Techniques 

Цитирания:

Bandrova T., Bonchev St., 3D maps – scale, accuracy, level of details, 26th International Cartographic Conference, 25-30 August 2013, Dresden, Germany, On-line Proceedings, ISBN 978-1-907075-06-3

В

Румяна Вацева, „Динамика на урбанизираните територии на черноморската крайбрежна зона в България за периода 1977-2011 г. по данни от дистанционни изследвания”, Дисертация за научна степен „Доктор на географските науки”, 2013-2014, 300 стр.

Bandrova, T., & Bonchev, S. (2013). 3D Maps – Scale, Accuracy, Level of Detail. In Proceedings of the 26th International Cartographic Conference (p. 16). Dresden, Germany

In

Biljecki, F., Ledoux, H., Stoter, J., Zhao J. (2014): Formalisation of the level of detail in 3D city modelling. Computers, Environment and Urban Systems, vol. 48, pp. 1-15. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2014.05.004

Bandrova, T., Zlatanova S., Konecny M.: Three-Dimensional Maps for Disaster Management, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., I-4, 245-250, doi:10.5194/isprsannals-I-4-245-2012, 2012, Melbourne, Australia
In
Herman L. (2014) Metody Vizualizace v Ícedimenzionálních Dat Prostřednictvím Otevřených Webových Technologií. GIS Ostrava 2014, http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/sbornik/papers/gis2014524f27842dfcd.pdf


  Участия в жури

1. Отзив и член на жури на Доктор на науките на Румяна Вацева, НИГГГ, БАН

 

Друга информация

1. 1999 г. Медал и диплома за най-добър доклад от млади учени; 20-та Международна Картографска Конференция, Отава, Канада

2. 1986 г. Диплома за високо качество на представен доклад в студентски научен семинар, ВИАС

3. 1988 г. Първенец на Випуска на Геодезически факилтет, ВИАС

3. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 г. Президент на Организационния комитете на Международната Конференция по картография и ГИС

4. 2010 г. Президент на Организационния комитет на Съмит по Дигиталната Земя

5. 1998 до 2008 г.: Организатор на националното състезание за детска рисунка "Карта на света".

6. От 2011 г. до сега: Национален представител в Международната картографска асоциация

7. 2007-2011 г. - Председател на Международния комитет за Състезанието "Карта на света", МКА

8. Плакет на УАСГ по случай 70-годишнината на Университета, 2012 г.

9. Плакет на Народното събрание по случай Българското председателство на Съвета на ЕС, получен по време на 7-та Международна конференция по картография и ГИС, гр. Созопол, 2018 г.

10. Плакет по случай 100-годишнината на Географското дружество, получен по време на Международната конференция „Smart Geography“ ноември, 2018

11. Почетен плакет на УАСГ по повод избирането за Вицепрезидент на Международната картографска асоциация, както и за дългогодишната дейност за издигане авторитета на университета, 2019 г.

КонспектиУчебни материали

Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Картни проекции - Учебник
проф. Т. Бандрова


Как да си направя Упражнение 6
д-р инж. Деница Савова

Курсови задачи и задания
Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 4/ Картни проекции

Други


Формати-проект картография
Български държавен стандарт


Фото галерия

 • Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management
 • Geographic Information and Cartography for Risk and Crises Management
 • Children Map the World, Volume 2
 • Атлас на света
 • Джобен атлас на България
 • Джобен атлас на света
 • Атлас по география и икономика за 11. -12. клас
 • Атлас по история и цивилизация за 11. клас
 • Атлас по география и икономика за 10. клас
 • Контурни карти за 10. клас
 • Атлас по география и икономика за 9. клас
 • Контурни карти за 9. клас
 • Атлас по история и цивилизация за 8. клас
 • Атлас по география и икономика за 8. клас
 • Контурни карти за 8. клас
 • Атлас по история и цивилизация за 7. клас
 • Контурни карти по история и цивилизация за 7. клас
 • Атлас по география и икономика за 6. и 7. клас
 • Контурни карти за 6. и 7. клас по география и икономика
 • Атлас по история и цивилизация за 6. клас
 • Контурни карти по история и цивилизация за 6. клас
 • Атлас по география и икономика за 5. клас
 • Контурни карти по география и икономика за 5. клас
 • Атлас по история и цивилизация за 5. клас
 • Контурни карти по история и цивилизация за 5. клас
 • Атлас по човекът и обшеството за 3. и 4. клас
 • Атлас по роден край и околен свят за 1. и 2. клас
 • Учебник по Картография 1 (картни проекции)
 • Thematic Cartography for the Society ISBN 978-3-319-08180-9, Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2014, XV, 357 p. 131 illus.
 • Children Map the World

Хоби

ски